Strojárstvo Extra

obr2Reverzné inžinierstvo je vo svojej podstate, ako už názov napovedá, obráteným postupom voči klasickému inžinierstvu. V klasickom postupe totiž začíname od počiatočného návrhu, v dnešnej dobe vytvoreného predovšetkým za podpory výpočtovej techniky – systémov CAD. Dáta vytvorené konštruktérom sú následne poskytnuté k dispozícii technológovi, ktorý navrhne výrobnú technológiu, postup výroby a pod. Posledným krokom je samotná výroba a výsledkom vyrobená súčiastka.

Foto FabricatingPríspevok sa zaoberá skúmaním vplyvu výkonu lasera na mikroštruktúru horčíkovej zliatiny AZ31B. Tupé laserové zvary boli vyhotovené s použitím zváracieho drôtu AZ61 (6 % Al, 1 % Zn) s priemerom 1,2 mm. Mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) vykazuje jemnú dendritickú štruktúru s priemernou veľkosťou zrna 19,8 µm. HRTEM analýzou sa zistilo, že intermetalická oblasť pozostáva z nanočastíc Mg17Al12 a Mg2Al3. Pomocou analýzy skenovacej transmisnej elektrónovej mikroskopie (STEM) sa zistilo, že väčšie zhluky obsahujú vysoké koncentrácie Al a Zn, zatiaľ čo v menších je pozorovaná prítomnosť vysokého množstva Al a Mn.

titČlánok sa zaoberá skúmaním mikroštruktúry zvarových spojov Ti Grade 2 vyhotovených diskovým laserom Trudisk 4002. Pri vyhotovovaní tupých zvarových spojov sa použila ochranná atmosféra (OA) Ar + 30 % obj. He. Vlastnosti zvarových spojov boli vyhodnocované pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

ilustracny1Príspevok sa zaoberá mikroštruktúrou zvarových spojov z horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených diskovým laserom. Boli vyhotovené dva tupé zvarové spoje, pričom prvý z nich bol chránený pomocou Alulnie He30, konkrétne Ar + 30 % obj. He a druhý zvar bol vyhotovený bez použitia OA. Mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) vykazovala v oboch prípadoch jemnú dendritickú štruktúru. Zvýšená pórovitosť vo zvarovom kove bola pozorovaná pri zvare bez použitia OA, kde bol zaznamenaný pór s priemerom 219,1 μm.

ilu1Forma a obsah ideálneho daňového systému závisí od toho, kto bude taký systém vytvárať alebo hodnotiť. Z hľadiska daňovníka by samozrejme bol najlepší taký systém, ktorý by mu zabezpečoval čo najnižšie daňové zaťaženie a zároveň by mu štát ponúkal čo najviac verejných statkov. Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Z hľadiska štátu ako producenta verejných statkov je dôležitý nielen objem, ale aj stabilita vyberaných daní. Časť občanov môže napríklad poukazovať na nespravodlivú záťaž jednotlivých sociálnych skupín, zatiaľ čo ekonómovia budú poukazovať na pozitívne dopady daňového systému na celkovú výkonnosť ekonomiky.

titulPodobne ako doterajšie priemyselné revolúcie ovplyvnili výrobu v priemyselných podnikoch aj digitálna transformácia je teraz zodpovedná za výraznú zmenu priemyselných podnikov. Priemyselní výrobcovia sa pripájajú k svojim partnerom a vyrazili do digitálneho sveta.