Strojárstvo Extra

0Klimakomora (temperature chamber) je zariadenie, v ktorom vzorky podliehajú určitým testovacím cyklom podľa príslušnej normy. Samotná teplota skúšanej vzorky je závislá od druhu a typu skúšaného materiálu. S cieľom ohodnotenia sa nasledujúci kompozitný materiál testuje podľa certifikačnej normy EN ISO 4892.

titulnyZmeny štruktúry, ktoré vznikajú počas deformačného procesu súvisia s anizotropnými vlastnosťami materiálu. Na objasnenie vývoja textúry je dôležité porozumieť procesu deformácie. To sa nedá dosiahnuť bez poznania zmien, ktoré nastávajú v celom objeme materiálu.

0Používanie pohonných látok pre automobily – benzínu a motorovej nafty – je spojené s vynálezom benzínového (1886) a naftového (1896) motora. Ich ďalšia aplikácia sa upravovala podľa zmien v konštrukcii motorov a podľa účelu používania v praxi.

0Článok je zameraný na laserové zváranie dvojfázových ocelí. Pripravené boli tri typy spojov z ocelí HCT600X a HCT980X pri rôznych rýchlostiach a výkonoch zvárania. Skúmaný bol vplyv parametrov zvárania na geometriu zvarových spojov tenkých oceľových plechov z dvojfázových ocelí.

ilu2Článok analyzuje spracovanie konca pružiny plazmovým rezaním na robotickom komplexe (RTK). Zistili sa nedostatky v jeho činnosti a boli vyvinuté metódy na ich odstránenie. Pre proces spracovania konca pružiny je navrhnutá nová technológia.

titulnyVýrobné náklady tvoria najväčšiu časť predajnej ceny výrobku, preto je pre výrobný podnik dôležité tieto náklady nielen sledovať ale ich aj pravidelne upravovať, aby cena produktu bola konkurenčná na domácom, poprípade zahraničnom trhu.