Strojárstvo Extra

fixfixEdukačný proces sa stáva formou komunikačného kontaktu s cieľom prenosu informácií medzi pedagógom a študentom. Táto myšlienka sa nazýva problémová koncepcia vyučovania. V tradičných koncepciách (verbálno-reprodukčná a pragmaticko-účelná) je študent nútený „mechanicky“ si osvojovať poznatky a vedomosti, len v prípade senzomotorických schopností je nútený vyvíjať aktivitu. Jednou zo základných moderných vyučovacích koncepcií je problémové a programové vyučovanie. Dôležitú rolu zohráva tvorivé myslenie študenta [1].

0Príspevok sa zaoberá popisom Petriho sietí, ich využitím v praktickom príklade optimalizácie výrobného procesu na konkrétnom pracovisku v nemenovanom podniku. Poukazuje na to, že aj malé zmeny vo výrobnom procese môžu priniesť zlepšenie efektívnosti výroby.

0Deformačné zóny v automobile súžia na to, aby chránili posádku automobilu pri nehode pred zraneniami. Úlohou deformačných zón je pohltiť deformačnú prácu a chrániť tak priestor pre posádku. Za takýmto účelom sa používajú rôzne konštrukčné prvky, ako sú deformačné členy a taktiež sa používajú materiály rôznych pevnostných vlastností.

0Pojem simulácia, či simulovať, sa používa čoraz častejšie, a to ako synonymum k slovám predstierať, napodobňovať. Objekt, ktorý do určitej miery napodobňuje funkčnosti, stavy alebo procesy určitého napodobňovaného objektu (trenažér v autoškolách, simulátor voľného pádu), sa označuje pojmom simulátor.

 

0V súčasnosti sa riadiaci subsystém robotov softvérovo realizuje vyhodnotením údajov zo vstupných senzorov rôznymi logickými podmienkami, pomocou ktorých sú vstupným údajom zo senzorov robota priradené požadované výstupy.

0Prevodový transformátor s podvojným vinutím má výstupné vinutie navinuté v dvoch sekciách, pričom jedna z nich má vyvedené odbočky. Výstupné vinutia sú spojené paralelne, pričom výkon odoberaný na jednej z odbočiek zodpovedá plnému prúdovému zaťaženiu obidvoch sekcií. To umožňuje úplné využitie týchto vinutí pri zaťažení transformátora z ľubovoľnej odbočky.