Strojárstvo Extra

ilu1Forma a obsah ideálneho daňového systému závisí od toho, kto bude taký systém vytvárať alebo hodnotiť. Z hľadiska daňovníka by samozrejme bol najlepší taký systém, ktorý by mu zabezpečoval čo najnižšie daňové zaťaženie a zároveň by mu štát ponúkal čo najviac verejných statkov. Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Z hľadiska štátu ako producenta verejných statkov je dôležitý nielen objem, ale aj stabilita vyberaných daní. Časť občanov môže napríklad poukazovať na nespravodlivú záťaž jednotlivých sociálnych skupín, zatiaľ čo ekonómovia budú poukazovať na pozitívne dopady daňového systému na celkovú výkonnosť ekonomiky.

titulPodobne ako doterajšie priemyselné revolúcie ovplyvnili výrobu v priemyselných podnikoch aj digitálna transformácia je teraz zodpovedná za výraznú zmenu priemyselných podnikov. Priemyselní výrobcovia sa pripájajú k svojim partnerom a vyrazili do digitálneho sveta.

markova1Článok opisuje skúsenosti s hodnotením ručnej manipulácie s bremenami na základe implementovania požiadaviek slovenskej legislatívy s využitím základných ergonomických princípov na manipuláciu s bremenami. Komplexné analytické podklady boli získané využitím viacerých analytických metód. Pri hodnotení ručnej manipulácie sme sa zamerali na dodržiavanie legislatívnych nariadení platných pre Slovenskú republiku. Manipulácia s bremenami bola hodnotená z pohľadu pohlavia, veku a podmienok pracovného prostredia.

titulnyS rozvojom vedy a techniky v rôznych priemyselných odvetviach stále rastú požiadavky na presnosť prevodových mechanizmov používaných v pohonoch strojov a strojných zariadení. Konkrétne požiadavky sa týkajú najmä oblasti riadenia a kontroly pohybu súvisiaceho s prenosom výkonov a krútiacich momentov pri vysokých požiadavkách na kvalitu výstupných parametrov príslušných prevodov. Výsledkom týchto požiadaviek bol vývin vysokopresných prevodov.

fixfixEdukačný proces sa stáva formou komunikačného kontaktu s cieľom prenosu informácií medzi pedagógom a študentom. Táto myšlienka sa nazýva problémová koncepcia vyučovania. V tradičných koncepciách (verbálno-reprodukčná a pragmaticko-účelná) je študent nútený „mechanicky“ si osvojovať poznatky a vedomosti, len v prípade senzomotorických schopností je nútený vyvíjať aktivitu. Jednou zo základných moderných vyučovacích koncepcií je problémové a programové vyučovanie. Dôležitú rolu zohráva tvorivé myslenie študenta [1].

0Príspevok sa zaoberá popisom Petriho sietí, ich využitím v praktickom príklade optimalizácie výrobného procesu na konkrétnom pracovisku v nemenovanom podniku. Poukazuje na to, že aj malé zmeny vo výrobnom procese môžu priniesť zlepšenie efektívnosti výroby.