Strojárstvo Extra

titulnyV súčasnosti sa každá organizácia, ktorá vyrába produkty alebo poskytuje služby usiluje, aby „prežila“ toto ekonomicky a spoločensky náročné obdobie, ktoré je spojené s naratívom nového svetového poriadku. Vhodným nástrojom na tento účel môže byť zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov a potom aj podprocesov, teda jednotlivých činností. To umožní presnejšie zhodnotiť daný stav a životaschopnosť podniku. Väčšina spôsobov hodnotenia prichádza zo súkromnej podnikateľskej sféry alebo sú pre ňu priamo vytvorené.

titĽudia si odovzdávajú informácie už od pradávna. Spôsob prenosu a komunikácie sa mení v súvislosti s prostredím a potrebami, ktoré človek má. Preto sa stal marketing jedným z hlavných predstaviteľov a nástrojov komunikácie v reklamnej oblasti. Vývoj technológií sa v rôznych oblastiach posúva vpred, tak ani marketingová komunikácia nezaostáva a deň čo deň zvyšuje mieru prepojenosti medzi ľuďmi, spoločnosťami a inštitúciami prostredníctvom moderných informačných nástrojov.

obr2Reverzné inžinierstvo je vo svojej podstate, ako už názov napovedá, obráteným postupom voči klasickému inžinierstvu. V klasickom postupe totiž začíname od počiatočného návrhu, v dnešnej dobe vytvoreného predovšetkým za podpory výpočtovej techniky – systémov CAD. Dáta vytvorené konštruktérom sú následne poskytnuté k dispozícii technológovi, ktorý navrhne výrobnú technológiu, postup výroby a pod. Posledným krokom je samotná výroba a výsledkom vyrobená súčiastka.

Foto FabricatingPríspevok sa zaoberá skúmaním vplyvu výkonu lasera na mikroštruktúru horčíkovej zliatiny AZ31B. Tupé laserové zvary boli vyhotovené s použitím zváracieho drôtu AZ61 (6 % Al, 1 % Zn) s priemerom 1,2 mm. Mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) vykazuje jemnú dendritickú štruktúru s priemernou veľkosťou zrna 19,8 µm. HRTEM analýzou sa zistilo, že intermetalická oblasť pozostáva z nanočastíc Mg17Al12 a Mg2Al3. Pomocou analýzy skenovacej transmisnej elektrónovej mikroskopie (STEM) sa zistilo, že väčšie zhluky obsahujú vysoké koncentrácie Al a Zn, zatiaľ čo v menších je pozorovaná prítomnosť vysokého množstva Al a Mn.

titČlánok sa zaoberá skúmaním mikroštruktúry zvarových spojov Ti Grade 2 vyhotovených diskovým laserom Trudisk 4002. Pri vyhotovovaní tupých zvarových spojov sa použila ochranná atmosféra (OA) Ar + 30 % obj. He. Vlastnosti zvarových spojov boli vyhodnocované pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

ilustracny1Príspevok sa zaoberá mikroštruktúrou zvarových spojov z horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených diskovým laserom. Boli vyhotovené dva tupé zvarové spoje, pričom prvý z nich bol chránený pomocou Alulnie He30, konkrétne Ar + 30 % obj. He a druhý zvar bol vyhotovený bez použitia OA. Mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) vykazovala v oboch prípadoch jemnú dendritickú štruktúru. Zvýšená pórovitosť vo zvarovom kove bola pozorovaná pri zvare bez použitia OA, kde bol zaznamenaný pór s priemerom 219,1 μm.