Strojárstvo Extra

1

Oxid uhličitý je na jednej strane prirodzenou a neoddeliteľnou zložkou kolobehu uhlíka v prírode. Do atmosféry je CO2 emitovaný respiráciou organizmov, rozkladom organickej hmoty alebo erupčnou činnosťou. Prostredníctvom fototrofných organizmov je CO2 procesom fotosyntézy z atmosféry následne viazaný do živých buniek.

0

Použitie abrazívneho vysokotlakového vodného prúdu (AWJ) nachádza stále nové uplatnenie v rôznych aplikáciách delenia, čistenia, otryskávania a obrábania materiálov. Táto technológia sa začala komerčne využívať už v minulom storočí pri ťažení uhlia a rúd. Neskôr aj pri delení materiálov v rôznych oblastiach priemyslu a v poslednej dobe sa využíva pri obrábaní vysoko pevných a tvrdých materiálov a materiálov so špeciálnymi vlastnosťami.

1

Životný cyklus produktu je možné chápať z viacerých pohľadov a uhlov. Tento príspevok popisuje dva typy modelov vnímania tohto zložitého procesu mapovania života produktu vo všetkých jeho fázach, od prvotnej predstavy o produkte cez plánovanie, až po jeho bezpečnú likvidáciu po uplynutí jeho funkčného života.

1

Nasledujúci článok sa zaoberá trendom vývoja napätosti pri matematickom zisťovaní a meraní koncentrácie napätia vo vzorkách s plynulo sa transformujúcimi vrubmi. Pozorované vzorky reprezentujú spojovacie elementy rozličných konštrukčných prvkov.

0

Článok približuje technológiu hydroabrazívneho sústruženia obrobku pieskovca. Vizuálne porovnanie obrobeného povrchu bolo vykonané pre spôsob súbežného a protibežného sústruženia. Experiment bol vykonaný na 2D deliacom stole so špeciálnou hlavicou s použitím kontinuálneho abrazívneho vodného prúdu s tlakom 400 MPa a zariadením pre rotáciu obrobku. Frekvencia rotácie obrobku bola nastavená rovnako pre obe metódy, pri postupne zmenšovanej rýchlosti posuvu.

boeing3

Plasty a ich kompozity sa už pomerne dlhý čas využívajú v leteckom priemysle, zároveň však predstavujú novú generáciu alternatívnych materiálov aj pre automobilový priemysel, vzhľadom na ich nízku hmotnosť, vysokú odolnosť a lepšie mechanické vlastnosti v porovnaní s tradičnými materiálmi.