Strojárstvo Extra

titulnyAnalýza bola zameraná na štúdium mikroštruktúry základného a laserového zvarového spoja komerčne čistého titánu (CP Grade 2: 0,1 hm. % C, 0,3 hm. % Fe, 0,015 hm. % H, 0,25 hm. % O, 99,5 hm. % Ti) pripraveného technológiou laserového zvárania pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) na tenkých fóliách. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

titulnyV dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí priemyselnej výroby sú jedným z významných faktorov udržateľného rozvoja technické inovácie a komplexná optimalizácia výrobných procesov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť maximálne využitie existujúcich technologických možností na dosiahnutie efektívnej, pružnej a stabilnej výroby.

titulnySpoje z odlišných materiálov, ako napríklad spoje hliníka s titánom, sa využívajú najmä v automobilovom a leteckom priemysle. Spájanie hliníka s titánom je veľkou výzvou vzhľadom na rozdiely vo fyzikálnych a mechanických vlastnostiach – najmä v dôsledku tvorby krehkých intermetalických fáz, ktoré vznikajú na rozhraní spoja následkom rôznych teplôt tavenia jednotlivých materiálov [1].

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach v súčasnostiStredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je už 150 rokov (od roku 1872) známa kvalitným technickým vzdelávaním najmä v oblasti strojárstva. Sídli v centre Košíc a priamo v areáli má okrem učební aj laboratóriá, školské dielne a športoviská. Skladbu študijných odborov školy vyprofilovala štruktúra priemyslu, požiadavky zamestnávateľov i odborných inštitúcií a lokálna ekonomika v košickom regióne.

titulnyV súčasnosti sa každá organizácia, ktorá vyrába produkty alebo poskytuje služby usiluje, aby „prežila“ toto ekonomicky a spoločensky náročné obdobie, ktoré je spojené s naratívom nového svetového poriadku. Vhodným nástrojom na tento účel môže byť zavedenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti procesov a potom aj podprocesov, teda jednotlivých činností. To umožní presnejšie zhodnotiť daný stav a životaschopnosť podniku. Väčšina spôsobov hodnotenia prichádza zo súkromnej podnikateľskej sféry alebo sú pre ňu priamo vytvorené.

titĽudia si odovzdávajú informácie už od pradávna. Spôsob prenosu a komunikácie sa mení v súvislosti s prostredím a potrebami, ktoré človek má. Preto sa stal marketing jedným z hlavných predstaviteľov a nástrojov komunikácie v reklamnej oblasti. Vývoj technológií sa v rôznych oblastiach posúva vpred, tak ani marketingová komunikácia nezaostáva a deň čo deň zvyšuje mieru prepojenosti medzi ľuďmi, spoločnosťami a inštitúciami prostredníctvom moderných informačných nástrojov.