Strojárstvo Extra

titČlánok sa zaoberá skúmaním mikroštruktúry zvarových spojov Ti Grade 2 vyhotovených diskovým laserom Trudisk 4002. Pri vyhotovovaní tupých zvarových spojov sa použila ochranná atmosféra (OA) Ar + 30 % obj. He. Vlastnosti zvarových spojov boli vyhodnocované pomocou svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

ilustracny1Príspevok sa zaoberá mikroštruktúrou zvarových spojov z horčíkovej zliatiny AZ31B vyhotovených diskovým laserom. Boli vyhotovené dva tupé zvarové spoje, pričom prvý z nich bol chránený pomocou Alulnie He30, konkrétne Ar + 30 % obj. He a druhý zvar bol vyhotovený bez použitia OA. Mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) vykazovala v oboch prípadoch jemnú dendritickú štruktúru. Zvýšená pórovitosť vo zvarovom kove bola pozorovaná pri zvare bez použitia OA, kde bol zaznamenaný pór s priemerom 219,1 μm.

ilu1Forma a obsah ideálneho daňového systému závisí od toho, kto bude taký systém vytvárať alebo hodnotiť. Z hľadiska daňovníka by samozrejme bol najlepší taký systém, ktorý by mu zabezpečoval čo najnižšie daňové zaťaženie a zároveň by mu štát ponúkal čo najviac verejných statkov. Daňové zákony tvoria veľmi citlivo vnímanú oblasť právneho poriadku, pretože určujú spôsob a podiel, akým sa každý subjekt podieľa na financovaní potrieb štátu. Z hľadiska štátu ako producenta verejných statkov je dôležitý nielen objem, ale aj stabilita vyberaných daní. Časť občanov môže napríklad poukazovať na nespravodlivú záťaž jednotlivých sociálnych skupín, zatiaľ čo ekonómovia budú poukazovať na pozitívne dopady daňového systému na celkovú výkonnosť ekonomiky.

titulPodobne ako doterajšie priemyselné revolúcie ovplyvnili výrobu v priemyselných podnikoch aj digitálna transformácia je teraz zodpovedná za výraznú zmenu priemyselných podnikov. Priemyselní výrobcovia sa pripájajú k svojim partnerom a vyrazili do digitálneho sveta.

markova1Článok opisuje skúsenosti s hodnotením ručnej manipulácie s bremenami na základe implementovania požiadaviek slovenskej legislatívy s využitím základných ergonomických princípov na manipuláciu s bremenami. Komplexné analytické podklady boli získané využitím viacerých analytických metód. Pri hodnotení ručnej manipulácie sme sa zamerali na dodržiavanie legislatívnych nariadení platných pre Slovenskú republiku. Manipulácia s bremenami bola hodnotená z pohľadu pohlavia, veku a podmienok pracovného prostredia.

titulnyS rozvojom vedy a techniky v rôznych priemyselných odvetviach stále rastú požiadavky na presnosť prevodových mechanizmov používaných v pohonoch strojov a strojných zariadení. Konkrétne požiadavky sa týkajú najmä oblasti riadenia a kontroly pohybu súvisiaceho s prenosom výkonov a krútiacich momentov pri vysokých požiadavkách na kvalitu výstupných parametrov príslušných prevodov. Výsledkom týchto požiadaviek bol vývin vysokopresných prevodov.