Strojárstvo Extra

titMPodnikové informačné systémy predstavujú paletu možností inovácií, v závislosti od druhu informačných a komunikačných technológií, ktoré sú využívané vo vzdelávacom procese.

titMJednotlivé odvetvia priemyslu kladú stále vyššie nároky na používané materiály. Veľmi využívanou skupinou sú kompozitné materiály, ktorých škála rôznorodosti je neobyčajne široká. Jedným z materiálov patriacich do tejto skupiny je aj geopolymér.

titMPríspevok pojednáva o riešení naliehavého vedeckého problému diagnostiky pohonov technologických robotizovaných pracovísk s plnou podporou senzorov. Skúma sa závislosť diagnostických parametrov od technického stavu pohonov automatizovaných technologických systémov, ktorý má pre priemyselné podniky veľký hospodársky význam.

titmDrevom plnené plasty (Wood Plastic Composite v skratke WPC) predstavujú materiály vznikajúce spojením hydrofóbnej a hydrofilnej zložky (drevo + polymér) v určitom pomere za pridania aditív bez použitia toxínov.

titMRozvoj hospodárstva a neustály konkurenčný boj o zákazníka prináša nové podnety v oblasti výroby, obchodu i spotreby. Výrobcovia sa snažia stále viac vychádzať v ústrety zákazníkom, svojou výrobnou a obchodnou stratégiou chcú uspokojiť potreby širšej vrstvy spotrebiteľov s dôrazom na ekonomický a environmentálny vplyv svojich výrobkov.

titProblematika zlepšovania vlastností povrchových vrstiev ocelí je stále stredobodom pozornosti množstva odborných a vedeckých pracovníkov po celom svete. Jedným smerom hľadania a realizácie oteruvzdorných vrstiev je ich tvorba na základe využitia nových technológií (PVD, CVD, plazma atď.), druhým smerom je využívanie konvenčných technológií, ktoré sú aj cenovo dostupnejšie [1,2,3].