Strojárstvo Extra

CSSRČínskou ekonomiku dnes mnozí mají za výsledek jakési „třetí cesty“. K tomuto kompromisu mezi tržním a plánovaným hospodářstvím ji před skoro čtyřiceti lety pomohli nasměrovat čs. reformátoři z 60. let. Ti, jimž se „třetí cestu“ nikdy nepodařilo zavést u sebe doma, nejprve kvůli „bratské pomoci“, podruhé kvůli Václavu Klausovi.

titŠtúdia skúma opodstatnenosť implementácie dizajnu na termoplastickú ortézu ruky podľa ontogenetickej kategorizácie respondentov, využívajúc metódu kvalitatívneho zhodnotenia založenú na subjektívnom názore jednotlivca.

MTF STUVážení strojári, pracovný kolektív Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave vás prosí o spoluprácu na dotazníkovom prieskume.

titMÚlohou pohonových systémov je uviesť automobil bezpečne a spoľahlivo do pohybu.

titMPodnikové informačné systémy predstavujú paletu možností inovácií, v závislosti od druhu informačných a komunikačných technológií, ktoré sú využívané vo vzdelávacom procese.

titMJednotlivé odvetvia priemyslu kladú stále vyššie nároky na používané materiály. Veľmi využívanou skupinou sú kompozitné materiály, ktorých škála rôznorodosti je neobyčajne široká. Jedným z materiálov patriacich do tejto skupiny je aj geopolymér.