Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach v súčasnostiStredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je už 150 rokov (od roku 1872) známa kvalitným technickým vzdelávaním najmä v oblasti strojárstva. Sídli v centre Košíc a priamo v areáli má okrem učební aj laboratóriá, školské dielne a športoviská. Skladbu študijných odborov školy vyprofilovala štruktúra priemyslu, požiadavky zamestnávateľov i odborných inštitúcií a lokálna ekonomika v košickom regióne.

Vroku 1870 vyslal vtedajší minister školstva Józefa Szakkayho, profesora košickej reálky na študijnú cestu do cudziny, aby spoznával vyššie odborné vyučovanie. Szakkay sa oboznámil s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy. V roku 1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste toho istého roka povolilo otvorenie trojročného Vyššieho strojníckeho učilišťa. Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi, po prvom mesiaci ich bolo 31. V školskom roku 1874/75 mala škola tri triedy a svojich vlastných profesorov. Od 1. januára 1876 prešla táto najstaršia škola svojho druhu v strednej Európe pod štátnu správu.

* * * * *
SPŠ strojnícka v Košiciach je najstaršou priemyselnou školou.
* * * * *

Škola postupne prechádzala búrlivým vývojom, na ktorý mali výrazný vplyv externé podmienky, ako rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československa, prvá a najmä druhá svetová vojna, ktorú Košice „prečkali“ ako súčasť Maďarska. Po druhej svetovej vojne pribúdajú k pôvodnému strojárskemu odboru ďalšie: elektrotechnický, hutnícky a dopravný. Z priestorových dôvodov sa tieto odbory odčlenili v rokoch 1952 – 1967 od materskej SPŠS a vytvorili sa z nich samostatné priemyselné školy. Spolu s denným štúdiom sa rozvíja i štúdium popri zamestnaní. V roku 1955 sa začala výstavba novej školy na Komenského ulici v Košiciach, tam sa presunul elektrotechnický odbor v roku 1967/68, hutnícky sa odčlenil v roku 1963/64, časť s vyučovacím jazykom maďarským v roku 1952/53. Posledným odčleneným odborom je dnešná SPŠ dopravná v Košiciach.

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach na dobovej fotografii
Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach na dobovej fotografii

Študijné programy pre región
Súčasná Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach ponúka študijné odbory s rozšírenou praktickou prípravou. Časť jej absolventov zo širokého okolia Košíc nachádza uplatnenie vo firmách hneď po skončení štúdia, ďalší pokračujú v univerzitnom štúdiu technického zamerania na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach.
Zamestnávatelia vyhľadávajú predovšetkým absolventov študijných odborov s maturitou, strojárstvo a mechatronika. Strojárstvo je zamerané na informačné technológie, CAD/CAM systémy slúžiace na kreslenie, navrhovanie, konštruovanie súčiastok, programovanie CNC strojov, ale aj na dopravné zariadenia, najmä stavbu automobilov.
Mechatronika, ako perspektívny interdisciplinárny odbor budúcnosti kombinuje mechanické stroje s elektronikou a inteligentným počítačovým riadením. Zameriava sa na návrh manipulátorov, robotov a CNC výrobných zariadení.
Ďalším zaujímavým a perspektívnym študijným odborom s maturitným vysvedčením aj výučným listom v SPŠS v Košiciach je mechanik lietadiel zameraný na prevádzku, údržbu a opravu lietadiel. Partnermi odbornej praxe žiakov je Múzeum letectva Košice, Letecká škola AeroJOB Košice a Vrtuľníkové krídlo Prešov.

Školiace a tréningové centrum
Školiace a tréningové centrum

Pre deviatakov, ktorí sú zruční a po ukončení školy chcú získať prácu u niektorého zo zamestnávateľov v regióne sú určené študijné odbory s maturitou aj výučným listom – mechanik strojov a zariadení alebo programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení.
Mechanik strojov a zariadení sa naučí obsluhovať stroje a zariadenia, ale aj diagnostikovať a odstraňovať ich poruchy.
Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa naučí obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia, ale aj obsluhovať konvenčné obrábacie stroje.
Mechanici aj programátori počas štúdia získajú zváračský preukaz a od roku 2018 sa môžu vzdelávať aj v systéme duálneho vzdelávania.

Duálne vzdelávanie
Partnermi strojníckej priemyslovky, u ktorých počas štúdia vykonávajú žiaci odbornú prax, sú takmer všetci významní zamestnávatelia v regióne.
V systéme duálneho vzdelávania poskytujú praktické vzdelávanie v spolupráci so školou firmy Kuenz – SK, Kechnec; IMA Schelling Slovakia, Kechnec; Jonckheere, Košice; Oerlikon Balzers Coating Slovakia, Veľká Ida; SWEP Slovakia, Kechnec; Strip, Košice; Askozvar, Košice a Concad, Košice.

* * * * *
Zamestnanosť absolventov študijných odborov zameraných na strojárstvo sa pohybuje na úrovni 94,5 %. V súčasnosti majú zamestnávatelia najväčší záujem o programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení a o mechanikov strojov a zariadení. Výborné uplatnenie po ukončení školy majú aj absolventi odborov strojárstvo a mechatronika, z ktorých približne 60 % pokračuje v štúdiu na vysokých školách.
* * * * *

Ďalší partneri, ktorí spolupracujú so školou v oblasti praktického vzdelávania, sú Handtmann Slovakia, Košice a Auguste Cryogenics Slovakia, Košice. Spoločnosť MAGNA PT, Kechnec dokonca vytvorila pre študentov vlastný vzdelávací program „Študentský program MAGNA“. Výsledkom spolupráce s touto firmou je Školiace a tréningové centrum zamerané na vzdelávanie v oblasti programovania CNC strojov, ktoré školí a vzdeláva žiakov aj zamestnancov firmy v priestoroch školy od roku 2007. Centrum je vybavené CNC sústruhom, firma pravidelne prispieva na nákup licencovaného softvéru SinuTrain SINUMERIK Operate (Siemens). Škole poskytla aj meracie zariadenie na meranie drážok hriadeľa a na meranie ozubených kolies, aby sa žiaci mohli pripravovať na aktuálny výrobný program firmy.
„Dobre hodnotíme aj spoluprácu s ďalšími firmami, ktoré sa tiež podieľajú na inovácii strojového a technického vybavenia, najmä školských dielní. Firma SWEP Slovakia napríklad poskytla škole hydraulický strihací stroj s príslušenstvom, spoločnosť Jonckheere CNC sústruh, na ktorom sa žiaci oboznamujú so základmi programovania a výrobou jednoduchých súčiastok,“ dopĺňa tému spolupráce s firmami z regiónu súčasný riaditeľ školy Rastislav Friga. V systéme duálneho vzdelávania sa v súčasnosti pripravuje 68 študentov, 23 mechanikov strojov a zariadení a 45 programátorov obrábacích a zváracích strojov a zariadení.

Súťaž v programovaní CNC strojov
Súťaž v programovaní CNC strojov

Duálne vzdelávanie je realizované v prvom a druhom ročníku v školských dielňach a v treťom a štvrtom ročníku na pracoviskách zmluvných zamestnávateľov. V druhom ročníku žiaci často vykonávajú odbornú prax aj na pracoviskách zamestnávateľov, ktorí nie sú v systéme duálneho vzdelávania, aby nadobudli ďalšie rôznorodé praktické zručnosti a neboli úzko špecializovaní len na výrobný program firmy, s ktorou majú uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Podľa požiadaviek firiem sú jednotlivé učebné plány odborných a praktických predmetov upravené tak, aby po absolvovaní prvého a druhého ročníka vzdelávania v školských dielňach boli žiaci schopní vykonávať praktické činnosti súvisiace s konkrétnym výrobným programom na pracoviskách jednotlivých zamestnávateľov.

Vlastné múzeum
Unikátom školy je od roku 1982 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. Aj z nich sa dozvedáme, že SPŠ strojnícka v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami a v súčasnosti sa nachádza v „priestore“ počítačov a internetu.
Múzeum je prístupné žiakom školy, bývalým absolventom na stretnutiach a pre všetkých záujemcov počas rôznych akcií a Dní otvorených dverí, ktoré máva škola každú stredu prezenčne (teraz počas covidu dištančne – online).

Dobová učebňa praktického vyučovania
Dobová učebňa praktického vyučovania

Problémy odborného vzdelávania na Slovensku
Riaditeľa školy sme sa opýtali, akými výzvami sa pasuje súčasné odborné stredné školstvo na Slovensku. „Najväčším problémom odborného vzdelávania je v súčasnosti obnova technického vybavenia školských dielní a laboratórií. Napriek pomoci zamestnávateľov, ktorá je často úzko špecializovaná a súvisí len s konkrétnym výrobným programom jednej firmy, školy potrebujú kvalitne vybavené školské dielne, odborné učebne a laboratóriá, aby mohli získať základné technické zručnosti žiaci všetkých študijných odborov,“ uvádza R. Friga a dodáva: „Ďalším problémom je nutnosť inovácie obsahu odborného vzdelávania, na ktoré treba pripraviť aj učiteľov odborných predmetov a zamerať ich ďalšie vzdelávanie nielen na získavanie teoretických poznatkov, ale aj praktických, napr. cez stáže vo firmách.
Aj získavanie a spracúvanie teoretických poznatkov na vyučovanie je pomerne obťažné – odborná literatúra a najmä učebnice sú zastarané, málo atraktívne a nové sú dostupné väčšinou v cudzích jazykoch a drahé.“

text Michal Múdrý foto archív školy