Strojárstvo Extra

0

Všetky výrobné organizácie využívajú vo svojom výrobnom procese transformáciu vstupov na výstupy pomocou zdrojov. Tieto zdroje vo veľkej miere zabezpečujú od svojich dodávateľov alebo subdodávateľov. Kvalitným výberom dodávateľa je možné eliminovať vznik nezhôd hneď v úvodnej fáze výroby produktov.

1

Oxid uhličitý je na jednej strane prirodzenou a neoddeliteľnou zložkou kolobehu uhlíka v prírode. Do atmosféry je CO2 emitovaný respiráciou organizmov, rozkladom organickej hmoty alebo erupčnou činnosťou. Prostredníctvom fototrofných organizmov je CO2 procesom fotosyntézy z atmosféry následne viazaný do živých buniek.

0

Použitie abrazívneho vysokotlakového vodného prúdu (AWJ) nachádza stále nové uplatnenie v rôznych aplikáciách delenia, čistenia, otryskávania a obrábania materiálov. Táto technológia sa začala komerčne využívať už v minulom storočí pri ťažení uhlia a rúd. Neskôr aj pri delení materiálov v rôznych oblastiach priemyslu a v poslednej dobe sa využíva pri obrábaní vysoko pevných a tvrdých materiálov a materiálov so špeciálnymi vlastnosťami.

1

Životný cyklus produktu je možné chápať z viacerých pohľadov a uhlov. Tento príspevok popisuje dva typy modelov vnímania tohto zložitého procesu mapovania života produktu vo všetkých jeho fázach, od prvotnej predstavy o produkte cez plánovanie, až po jeho bezpečnú likvidáciu po uplynutí jeho funkčného života.

1

Nasledujúci článok sa zaoberá trendom vývoja napätosti pri matematickom zisťovaní a meraní koncentrácie napätia vo vzorkách s plynulo sa transformujúcimi vrubmi. Pozorované vzorky reprezentujú spojovacie elementy rozličných konštrukčných prvkov.

0

Článok približuje technológiu hydroabrazívneho sústruženia obrobku pieskovca. Vizuálne porovnanie obrobeného povrchu bolo vykonané pre spôsob súbežného a protibežného sústruženia. Experiment bol vykonaný na 2D deliacom stole so špeciálnou hlavicou s použitím kontinuálneho abrazívneho vodného prúdu s tlakom 400 MPa a zariadením pre rotáciu obrobku. Frekvencia rotácie obrobku bola nastavená rovnako pre obe metódy, pri postupne zmenšovanej rýchlosti posuvu.