Strojárstvo Extra

0Článok je zameraný na laserové zváranie dvojfázových ocelí. Pripravené boli tri typy spojov z ocelí HCT600X a HCT980X pri rôznych rýchlostiach a výkonoch zvárania. Skúmaný bol vplyv parametrov zvárania na geometriu zvarových spojov tenkých oceľových plechov z dvojfázových ocelí.

ilu2Článok analyzuje spracovanie konca pružiny plazmovým rezaním na robotickom komplexe (RTK). Zistili sa nedostatky v jeho činnosti a boli vyvinuté metódy na ich odstránenie. Pre proces spracovania konca pružiny je navrhnutá nová technológia.

titulnyVýrobné náklady tvoria najväčšiu časť predajnej ceny výrobku, preto je pre výrobný podnik dôležité tieto náklady nielen sledovať ale ich aj pravidelne upravovať, aby cena produktu bola konkurenčná na domácom, poprípade zahraničnom trhu.

0

Príspevok popisuje základné fyzikálne princípy elektronických protipreklzových systémov automobilov, ako sú napríklad ABS či ASR. Pomocou sklzovej charakteristiky radiálnych pneumatík a tzv. trecej kružnice objasňuje maximálnu veľkosť prenesiteľných hnacích a brzdných síl na hranici šmyku.

0

Všetky výrobné organizácie využívajú vo svojom výrobnom procese transformáciu vstupov na výstupy pomocou zdrojov. Tieto zdroje vo veľkej miere zabezpečujú od svojich dodávateľov alebo subdodávateľov. Kvalitným výberom dodávateľa je možné eliminovať vznik nezhôd hneď v úvodnej fáze výroby produktov.

1

Oxid uhličitý je na jednej strane prirodzenou a neoddeliteľnou zložkou kolobehu uhlíka v prírode. Do atmosféry je CO2 emitovaný respiráciou organizmov, rozkladom organickej hmoty alebo erupčnou činnosťou. Prostredníctvom fototrofných organizmov je CO2 procesom fotosyntézy z atmosféry následne viazaný do živých buniek.