Strojárstvo Extra

titulnyVýrobné náklady tvoria najväčšiu časť predajnej ceny výrobku, preto je pre výrobný podnik dôležité tieto náklady nielen sledovať ale ich aj pravidelne upravovať, aby cena produktu bola konkurenčná na domácom, poprípade zahraničnom trhu.

0

Príspevok popisuje základné fyzikálne princípy elektronických protipreklzových systémov automobilov, ako sú napríklad ABS či ASR. Pomocou sklzovej charakteristiky radiálnych pneumatík a tzv. trecej kružnice objasňuje maximálnu veľkosť prenesiteľných hnacích a brzdných síl na hranici šmyku.

0

Všetky výrobné organizácie využívajú vo svojom výrobnom procese transformáciu vstupov na výstupy pomocou zdrojov. Tieto zdroje vo veľkej miere zabezpečujú od svojich dodávateľov alebo subdodávateľov. Kvalitným výberom dodávateľa je možné eliminovať vznik nezhôd hneď v úvodnej fáze výroby produktov.

1

Oxid uhličitý je na jednej strane prirodzenou a neoddeliteľnou zložkou kolobehu uhlíka v prírode. Do atmosféry je CO2 emitovaný respiráciou organizmov, rozkladom organickej hmoty alebo erupčnou činnosťou. Prostredníctvom fototrofných organizmov je CO2 procesom fotosyntézy z atmosféry následne viazaný do živých buniek.

0

Použitie abrazívneho vysokotlakového vodného prúdu (AWJ) nachádza stále nové uplatnenie v rôznych aplikáciách delenia, čistenia, otryskávania a obrábania materiálov. Táto technológia sa začala komerčne využívať už v minulom storočí pri ťažení uhlia a rúd. Neskôr aj pri delení materiálov v rôznych oblastiach priemyslu a v poslednej dobe sa využíva pri obrábaní vysoko pevných a tvrdých materiálov a materiálov so špeciálnymi vlastnosťami.

1

Životný cyklus produktu je možné chápať z viacerých pohľadov a uhlov. Tento príspevok popisuje dva typy modelov vnímania tohto zložitého procesu mapovania života produktu vo všetkých jeho fázach, od prvotnej predstavy o produkte cez plánovanie, až po jeho bezpečnú likvidáciu po uplynutí jeho funkčného života.