evfEnapter predstavil novú generáciu svojich ekologických vodíkových elektrolyzérov EL 2.0. Elektrolyzéry štiepia vodu na kyslík a vodík, technológia je pripravená významne prispieť ku globálnemu ekologizovaniu energetických systémov.

ilu1Použitie recyklovaných surovín vo výrobnom procese v sebe nesie významný cieľ, ktorým je šetrenie primárnych vstupných surovín a v neposlednom rade aj ochranu životného prostredia.

EatonLouis Shaffer, vedúci segmentu distribuovanej energie EMEA v spoločnosti Eaton, uvažuje o posune od "uhlia" smerom k obnoviteľným zdrojom energie - a potenciál budúceho energetického trhu s rozvodnými mikrosieťami vo Veľkej Británii.

titProblematika ochrany ovzdušia je nosnou témou v širokej oblasti priemyselnej produkcie. V posledných rokoch vďaka snahe minimalizovať nežiaduci vplyv na ovzdušie dochádza k zavádzaniu stále modernejších technológií na monitorovanie produkovaných emisií technologickými zariadeniami, ktoré smerujú k znižovaniu objemu vypúšťaných emisií do ovzdušia.

obrPočas posledných 250 rokov sa množstvo oxidu uhličitého – CO2, vypúšťaného do atmosféry, neustále zvyšovalo, a to hlavne vďaka spaľovaniu fosílnych palív a spracovávaniu biomasy. Pri spaľovaní fosílnych palív je hlavným účelom výroba elektrickej energie a tepla, výroba cementu, oceliarstvo a spracovanie kovov, petrochemický priemysel, rafinácia, úprava ropy a plynu.

obrV rámci konferencie PRIEMYSELNÉ EMISIE 2015 boli vyhlásené výsledky 5. ročníka súťaže o túto cenu za rok 2015 a odovzdali sa ceny a diplomy za úspešné projekty. K udeľovaniu týchto cien sa venujeme podrobnejšie v tomto príspevku.