titMŠtát je zodpovedný za maximalizáciu efektívnosti svojich finančných investícií do vzdelávania s cieľom vyškoliť moderných a vzdelaných absolventov pre aktuálne potreby praxe. Štát musí tiež zabezpečiť, aby výsledky výskumu vykonávaného v našich vzdelávacích zariadeniach boli primerané potrebám podnikov pôsobiacich na území štátu i mimo neho.

obr1Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave vyrobili pomocou 3D tlače respirátor, ktorý je možné použiť v dnešnej ťažkej dobe a situácii. Samotný návrh tvaru respirátora nie je dielom fakulty, je to štandardný tvar, ktorý nie je ničím výnimočný. Je navrhnutý tak aby bolo možné tento respirátor tlačiť na 3D tlačiarni technológie FDM, čo je vlastne nanášanie natavených vlákien plastu vrstvu po vrstve, takže vo finále dostaneme celý 3D model, tak ako bol navrhnutý pomocou CAD softvéru. Autori využili 3D model, ktorý je voľne dostupný v databáze pre používateľov 3D tlačiarní a kde široká verejnosť zdieľa svoje nápady.

obr1Váza, stolička, nebo monument připomínající brněnský orloj. I takové výrobky už pomocí 3D tisku vyrobili vědci z Fakulty strojního inženýrství VUT. Tisknou je z polymerního betonu, do kterého kromě plniva přidávají termoplasty, které by jinak skončily na skládce či ve spalovně. Nyní dokončili vývoj experimentálního zařízení pro 3D tisk pomocí robotu. Na projektu spolupracovala i tuzemská společnost VIA ALTA a.s., která má zájem technologii využít v praxi.

forbesEurópske spoločnosti sú skeptické voči umelej inteligencii (AI). Toto je jeden z poznatkov z reprezentatívneho prieskumu „European Payment Practices“ 2019, ktorý uskutočnil výskumný ústav Kantar v mene poskytovateľa finančných služieb EOS. Zistilo sa, že takmer polovica opýtaných finančných pracovníkov verí, že AI je hrozbou pre pracovné miesta. Dôvera v samovzdelávacie inteligentné systémy je nízka: len jedna z piatich spoločností si dokáže predstaviť, že by sa v oblasti manažmentu pohľadávok spoliehala úplne na umelú inteligenciu. Prieskum oslovil 3 400 spoločností v 17 európskych krajinách.

Exponát zo Zážitkového cetra Aurelium FOTO CVTI SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:
Osobnosť vedy a techniky
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Popularizátor vedy
Vedecko-technický tím roka

lhtDve laboratórne haly Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach majú prispieť k reforme výskumu a vývoja na Slovensku, výraznejšie zapojiť do výskumu podnikateľov a zabezpečiť, aby sa výsledky výskumov uplatnili v hospodárskej a spoločenskej praxi. Prototypové a inovačné centrum (PaIC) Strojníckej fakulty (SjF) a Laboratórium excelentného výskumu Stavebnej fakulty slávnostne otvorili v utorok 20. novembra.