Zváranie a delenie materiálov

Obr1 Inteligentné robotické pracovisko pre zváranie v maloobjemovej výrobeRobotizované zváranie má tradíciu vo veľkoobjemovej výrobe, ale stále existujú výzvy pri zváraní menšieho počtu výrobkov s vysokou variabilitou, ktoré by zohľadňovali koncept Industry 4.0. Cieľom výskumno-vývojového projektu spoločnosti VÚEZ, a. s., v spolupráci s Ústavom robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (ÚRK FEI STU) bolo vytvorenie prototypov robotických pracovísk na inteligentné zváranie pre malovýrobu a robotickú ultrazvukovú diagnostiku. Tieto pracoviská sú schopné automaticky sa prispôsobiť meniacim sa výrobným požiadavkám, čo je výzva pri práci v rýchlo sa meniacich výrobných podmienkach.

titulnyPríspevok prezentuje výsledky výskumu zameraného na renováciu funkčných plôch foriem pre vysokotlakové odlievanie Al odliatkov. Analyzovaný bol rozsah poškodenia funkčných častí vstrekovacích foriem a definované jednotlivé tribodegradačné faktory limitujúce ich životnosť. Pre renováciu boli aplikované technológie navárania CMT, laser, TOP-TIG a MIG Pulse. U všetkých metód bol použitý prídavný materiál Uddeholm Deivar 1.2344. Kvalita návarov bola hodnotená NDT metódami, meraním tvrdosti a štruktúrnou metalografickou analýzou. Tribologické vlastnosti novovytvorených povrchov boli hodnotené metódou Pin-on-disc. Na základe realizovaných experimentálnych prác je možné pre obnovu funkčných povrchov použiť všetky prezentované technológie, avšak najvyššiu kvalitu vykazovali návary vyhotovené technológiou TOPTIG.

titulnyPráca sa zaoberá využitím numerických simulácií pri zváraní termomechanicky spracovaných (TMCP) ocelí. Dôraz je kladený predovšetkým na predikciu fyzikálno-metalurgických zmien v teplom ovplyvnenej oblasti, ktoré pri danom type ocelí výrazne ovplyvňujú výsledné mechanické vlastnosti zvarových spojov. Množstvo a rozsah týchto zmien je v praxi ovplyvnený najmä množstvom aplikovaného tepelného príkonu a charakterom teplotného poľa. Z toho dôvodu je v práci posudzovaný vplyv vybraných zváracích procesov na fyzikálno-metalurgické zmeny a zmeny mechanických vlastností v tupých zvarových spojoch TMCP ocelí.

Obr. 8 Celkový pohľad na nádobu pripravená na expedíciuV článku je popísaná problematika výroby kryogenných tlakových nádob na tekutý vodík, ktorý má sublimačnú teplotu -253°C. To prináša nové nároky na krehkolomné vlastnosti zvarových spojov z Cr-Ni austenitických ocelí. V článku je porovnaná novonavrhnutá technológia zvárania hybridnou plazmou a porovnaná s klasickou metódou pod tavivom. Dosiahnuté výborné výsledky hybridnej plazmy, pracujúcej systémom key-hole a strojný TIG viedli k praktickej aplikácií výroby obrej kryogennej tlakovej nádoby s obsahom 255 tisíc litrov.

titulny2Nosná štruktúra skeletov automobilov sa vyrába z výliskov, na ktoré sú špecifické požiadavky. Vysoká tuhosť a pevnosť, nízka hmotnosť a programovateľná deformovateľnosť sa dosahuje použitím kombinovaných polotovarov tvorených z jednotlivých častí s výrazne odlišnými vlastnosťami. Ich spoj je najčastejšie tvorený laserovým zvarom, ktorý i keď má úzku oblasť TOO, negatívne ovplyvňuje tvárniteľnosť, ktorá sa hodnotí technologickými skúškami. Prvá skupina testovaných vzoriek mala spoj simulovaný len prievarom vyhotoveným pri rovnakých podmienkach ako skutočný spoj, druhá skupina vzoriek bola priamo vyrobená z kombinovaných polotovarov. Pri porovnaní hodnôt hlbokoťažnosti oboch skupín vzoriek sa získali celkom protichodné výsledky, ktoré sú predmetom tohto príspevku.

BSB WeldingSpolečnost B.S.B. Welding, s. r. o., po několikaletém procesu stabilizace výroby začíná s fází navýšení výrobní kapacity a rozšířením dodávaného sortimentu dílů pro svařovací hořáky a díly pro vzduchotechniku.