Zváranie a delenie materiálov

titMV súčasnosti sa čoraz širšie používajú kryogénne tlakové zásobníky na skvapalnené plyny, najmä na zemný plyn LNG a najnovšie i na vodík. Ich výhodou je, že uložený plyn v kvapalnom stave má napríklad v LNG až 600-krát menší objem, ako v plynnom stave.

titMV predloženej práci je predstavená inovovaná technológia REW pri spájaní pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom. Podstatou inovácie je použitie spojovacieho elementu (SE) na báze Al zliatiny, ktorá je vhodná na spájkovanie pozinkovaných oceľových plech a oblúkové zváranie hliníkových zliatin.

titMNa zváranie žiarupevných rúr DN 270x32 mm akosti P91 a Cr0.5Mo0.5V0.25 sa vyskúšala metóda poduškovania s meniacim sa obsahom legúr, ktorá sa konfrontovala so zvarom vyhotoveným Ni zliatinou. Porovnali sa štruktúrne, mechanické aj krátko creepové skúšky.

obr1mPožiadavky na certifikáciu výrobcov, ktorí vykonávajú zváranie železničných koľajových vozidiel, súčastí a podzostáv. Postup pri zápise do registra odborne spôsobilých firiem v oblasti zvárania koľajových vozidiel v registri ECWRV (European Committee for Welding of Railway Vehicles).

obr1K 70ti letému výročí založení firmy Kemppi představujeme novou revoluční řadu svařovacích zdrojů MasterTig.

ochr plynPříspěvek se zaměřuje na problematiku vlivu čistoty ochranných plynů při TIG a MIG svařování hliníku a jeho slitin. Je popsán negativní vliv vlhkosti a kyslíku na jakost svarového spoje a možné příčiny kontaminace ochranného plynu při cestě ze zdroje do místa svařování. Experimentální část příspěvku se věnuje souvislostem mezi obsahem vlhkosti v ochranných plynech a tvorbou pórů. Závěrem je popsán pozitivní vliv helia na snížení pórovitosti.