Strojárstvo Extra

titulnyS rozvojom vedy a techniky v rôznych priemyselných odvetviach stále rastú požiadavky na presnosť prevodových mechanizmov používaných v pohonoch strojov a strojných zariadení. Konkrétne požiadavky sa týkajú najmä oblasti riadenia a kontroly pohybu súvisiaceho s prenosom výkonov a krútiacich momentov pri vysokých požiadavkách na kvalitu výstupných parametrov príslušných prevodov. Výsledkom týchto požiadaviek bol vývin vysokopresných prevodov.

fixfixLucia Knapčíková

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,
Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
Annamária Behúnová
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav zemských zdrojov,
Marcel Behún
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav zemských zdrojov,

Úvod

Edukačný proces sa stáva formou komunikačného kontaktu s cieľom prenosu informácií medzi pedagógom a študentom. Táto myšlienka sa nazýva problémová koncepcia vyučovania. V tradičných koncepciách (verbálno-reprodukčná a pragmaticko-účelná) je študent nútený „mechanicky“ si osvojovať poznatky a vedomosti, len v prípade senzomotorických schopností je nútený vyvíjať aktivitu. Jednou zo základných moderných vyučovacích koncepcií je problémové a programové vyučovanie. Dôležitú rolu zohráva tvorivé myslenie študenta [1].

0Príspevok sa zaoberá popisom Petriho sietí, ich využitím v praktickom príklade optimalizácie výrobného procesu na konkrétnom pracovisku v nemenovanom podniku. Poukazuje na to, že aj malé zmeny vo výrobnom procese môžu priniesť zlepšenie efektívnosti výroby.

0Deformačné zóny v automobile súžia na to, aby chránili posádku automobilu pri nehode pred zraneniami. Úlohou deformačných zón je pohltiť deformačnú prácu a chrániť tak priestor pre posádku. Za takýmto účelom sa používajú rôzne konštrukčné prvky, ako sú deformačné členy a taktiež sa používajú materiály rôznych pevnostných vlastností.

0Pojem simulácia, či simulovať, sa používa čoraz častejšie, a to ako synonymum k slovám predstierať, napodobňovať. Objekt, ktorý do určitej miery napodobňuje funkčnosti, stavy alebo procesy určitého napodobňovaného objektu (trenažér v autoškolách, simulátor voľného pádu), sa označuje pojmom simulátor.

 

0V súčasnosti sa riadiaci subsystém robotov softvérovo realizuje vyhodnotením údajov zo vstupných senzorov rôznymi logickými podmienkami, pomocou ktorých sú vstupným údajom zo senzorov robota priradené požadované výstupy.