Strojárstvo Extra

stara tratVláda SR v roku 2013 schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, [1]. Jedným zo základných cieľov uvedenej stratégie je zrovnoprávnenie cyklistickej dopravy vo vzťahu k ostatným druhom dopravy, zlepšenie vnímania cyklistov v dopravnom priestore, posilnenie cykloturistiky, podpora cestovného ruchu a zlepšenie mobility, zlepšenie povedomia obyvateľstva o ekonomických, ekologických a zdravotných benefitoch cyklistickej dopravy.

ilu1Hlavnou úlohou marketingu nie je len získavanie nových zákazníkov, ako si mnohí manažéri myslia, ale hlavnou činnosťou by malo byť budovanie a zlepšovanie vzťahov s už existujúcimi zákazníkmi [1]. Pre túto činnosť existuje marketingová teória CMR – Customer Relationship Management, čo znamená riadenie vzťahov so zákazníkom.

iluPoužitie zváracieho drôtu zvyšuje stabilitu procesu, znižuje tendenciu k tvorbe pórovitosti a vedie k väčšiemu objemu tavného kúpeľa a kompenzuje stratu ZK v dôsledku odparovania. Použitie drôtu si na druhej strane vyžaduje vyšší výkon a nižšiu rýchlosť zvárania [1].

ilustracnyNa vyhotovenie zvarových spojov z horčíkovej zliatiny AZ31B bol použitý vláknový laser s výkonom 6 kW. Vyhovujúce zvarové spoje bez makrodefektov je možné dosiahnuť pri výkone lasera v rozmedzí 2,5 až 4 kW. Typické hexagonálne dendrity boli pozorované v tavnom kúpeli, ktorých priemerná dĺžka polosi sa zvyšuje so zvyšujúcim sa tepelným príkonom.

ilustracnyPri laserovom zváraní horčíkovej zliatiny AZ31 s hrúbkou 2 mm sa použila oscilácia laserového lúča. Skúmal sa vzhľad zvarovej húsenice, mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zvarov. Zistilo sa, že pri frekvencii 50 Hz a polomere 0,5 mm, výkone lasera 2 kW, rýchlosti zvárania 2 m/min a osciláciou lúča 0,35 mm, bol dosiahnutý najlepší vzhľad zvarovej húsenice. Pri použití frekvencie vyššej ako 75 Hz alebo polomeru väčšieho ako 1,5 mm boli pozorované zápaly. Vývoj mikroštruktúry sa odráža najmä od zmeny proporcií ekviaxiálnej oblasti a priemernej veľkosti zrna. Ekviaxiálna oblasť klesá z 85 % na 42 % so zvyšujúcou sa frekvenciou oscilácie lúča z 25 Hz na 100 Hz, pričom veľkosť zrna dosahuje maximum 37,5 μm pri 75 Hz. Ekviaxiálna oblasť sa zmenšuje a veľkosť zrna sa zvyšuje so zvyšovaním polomeru oscilácie lúča. Výsledky ukázali, že pevnosť v ťahu a predĺženie úzko súvisia s ekviaxiálnymi zrnami, veľkosťou zŕn a dvojčatami.

ilustracnyV príspevku sú uvedené schémy transformácie primárnych neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie po konečné využitie energie. Spotreba energie a produkcia emisií CO2 je porovnaná v zdrojoch s monovýrobou elektriny a tepla, ako aj v zdrojoch s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v teplárňach a v jadrovej elektrárni s odberom tepla. Perspektívne technológie vysokokapacitnej, priemyselnej výroby vodíka sú porovnané z hľadiska energetickej náročnosti.