MTF STUVážení strojári,

pracovný kolektív Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave vás prosí o spoluprácu na dotazníkovom prieskume. Vyplnený dotazník slúži pre návrh postupu indexovania faktorov pracovného komfortu v strojárskych prevádzkach, aby sa pracovník mohol počas podávania svojho pracovného výkonu cítiť optimálne. Zozbierané údaje budú štatisticky spracovávané ako celok, nie jednotlivo za respondentov.

titMÚlohou pohonových systémov je uviesť automobil bezpečne a spoľahlivo do pohybu. V praxi však nastáva veľa dynamických problémov v systéme medzi motorom a hnacou nápravou predovšetkým pri zrýchlení, brzdení alebo prevádzke v kritickej otáčkovej oblasti.

titMPodnikové informačné systémy predstavujú paletu možností inovácií, v závislosti od druhu informačných a komunikačných technológií, ktoré sú využívané vo vzdelávacom procese. Tento príspevok poukazuje na aplikáciu podnikových informačných systémov, konkrétne podnikového ERP systému od spoločnosti SAP, modul SAP CO.

titMJednotlivé odvetvia priemyslu kladú stále vyššie nároky na používané materiály. Veľmi využívanou skupinou sú kompozitné materiály, ktorých škála rôznorodosti je neobyčajne široká. Jedným z materiálov patriacich do tejto skupiny je aj geopolymér.

titMPríspevok pojednáva o riešení naliehavého vedeckého problému diagnostiky pohonov technologických robotizovaných pracovísk s plnou podporou senzorov. Skúma sa závislosť diagnostických parametrov od technického stavu pohonov automatizovaných technologických systémov, ktorý má pre priemyselné podniky veľký hospodársky význam. Boli vyvinuté diagnostické modely na základe senzorických systémov pre diagnostikovanie modelov pohonov technologických robotizovaných pracovísk. Predmetom použitia týchto modelov môžu byť aj monitorovacie systémy, v ktorých je možné vybudovať systém na identifikáciu zistených zmien. Tieto identifikačné systémy určia mnoho protichodných zmien, a tým znížia frekvenciu falošných poplachov monitorovacích senzorických systémov.

titmDrevom plnené plasty (Wood Plastic Composite v skratke WPC) predstavujú materiály vznikajúce spojením hydrofóbnej a hydrofilnej zložky (drevo + polymér) v určitom pomere za pridania aditív bez použitia toxínov.