Strojárstvo Extra

BK7A0473 1V rámci grantu Medzinárodného vyšehradského fondu sa pod hlavičkou Ústavu manažmentu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave rieši výskumný projekt V4 EUPORT, na ktorom spolupracujú akademické subjekty z krajín V4 a Ukrajiny. Cieľom projektu je vytvoriť na regionálnej úrovni IT infraštruktúru ako viacjazyčnú edukačnú platformu na spoluprácu akademických subjektov, kolaboratívny výskum na cloudovom virtuálnom počítači a založiť portál so vzdelávacím obsahom určeným na samoštúdium najmä pre začínajúcich študentov vysokých škôl.

ilustracnyZliatina horčíka a lítia (Mg-Li) MBLS10A-200 je nový ultraľahký materiál s hustotou 1,5 g/cm3, pevnosťou v ťahu 160 MPa a pomerom predĺženia 60 %. V súčasnosti sa materiál čoraz viac uplatňuje v tvarovo zložitých konštrukciách v rôznych oblastiach. Letecký priemysel predložil čoraz naliehavejšiu požiadavku na techniku zvárania zliatiny MBLS10A-200. Súvisiaci výskum sa však uvádza len zriedka. Boli vyhotovené tupé laserové zvarové spoje zMBLS10A-200 Mg-Li zliatiny s hrúbkou 5 mm.

ilustracnyAditívnu výrobu možno definovať ako antonymum k pojmu tradičnej výroby, ako napríklad sústruženie alebo frézovanie. Výhodou aditívnej výroby je nie len to, že je lacnejšia a dostupnejšia, ale aj šetrnejšia k životnému prostrediu.

ilustracnyPríspevok sa zaoberá zváraním Al 7075 zliatiny v režime zvárania CW (continuous wave) a QCW (quasi-continuous wave) laserovým lúčom. Na hodnotenie vlastností zvarových spojov bola použitá svetelná a elektrónová mikroskopia a mechanické skúšky. Zváranie v QCW režime prispelo k vytvoreniu homogénnej mikroštruktúry tvorenej ekviaxiálnymi zrnami s priemernou veľkosťou zŕn 43,9 μm. Výsledky ukázali, že jemnozrnná homogénna mikroštruktúra zvarového kovu (ZK) prispela k zlepšeniu mechanických vlastností zvaru. Namerané hodnoty pre QCW režim: pevnosť v ťahu 336 MPa, medza klzu 389 MPa a predĺženie 4,27 %.

stara tratVláda SR v roku 2013 schválila Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike, [1]. Jedným zo základných cieľov uvedenej stratégie je zrovnoprávnenie cyklistickej dopravy vo vzťahu k ostatným druhom dopravy, zlepšenie vnímania cyklistov v dopravnom priestore, posilnenie cykloturistiky, podpora cestovného ruchu a zlepšenie mobility, zlepšenie povedomia obyvateľstva o ekonomických, ekologických a zdravotných benefitoch cyklistickej dopravy.

ilu1Hlavnou úlohou marketingu nie je len získavanie nových zákazníkov, ako si mnohí manažéri myslia, ale hlavnou činnosťou by malo byť budovanie a zlepšovanie vzťahov s už existujúcimi zákazníkmi [1]. Pre túto činnosť existuje marketingová teória CMR – Customer Relationship Management, čo znamená riadenie vzťahov so zákazníkom.