Strojárstvo Extra

ilustracnyPri laserovom zváraní horčíkovej zliatiny AZ31 s hrúbkou 2 mm sa použila oscilácia laserového lúča. Skúmal sa vzhľad zvarovej húsenice, mikroštruktúra a mechanické vlastnosti zvarov. Zistilo sa, že pri frekvencii 50 Hz a polomere 0,5 mm, výkone lasera 2 kW, rýchlosti zvárania 2 m/min a osciláciou lúča 0,35 mm, bol dosiahnutý najlepší vzhľad zvarovej húsenice. Pri použití frekvencie vyššej ako 75 Hz alebo polomeru väčšieho ako 1,5 mm boli pozorované zápaly. Vývoj mikroštruktúry sa odráža najmä od zmeny proporcií ekviaxiálnej oblasti a priemernej veľkosti zrna. Ekviaxiálna oblasť klesá z 85 % na 42 % so zvyšujúcou sa frekvenciou oscilácie lúča z 25 Hz na 100 Hz, pričom veľkosť zrna dosahuje maximum 37,5 μm pri 75 Hz. Ekviaxiálna oblasť sa zmenšuje a veľkosť zrna sa zvyšuje so zvyšovaním polomeru oscilácie lúča. Výsledky ukázali, že pevnosť v ťahu a predĺženie úzko súvisia s ekviaxiálnymi zrnami, veľkosťou zŕn a dvojčatami.

ilustracnyV príspevku sú uvedené schémy transformácie primárnych neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie po konečné využitie energie. Spotreba energie a produkcia emisií CO2 je porovnaná v zdrojoch s monovýrobou elektriny a tepla, ako aj v zdrojoch s kombinovanou výrobou elektriny a tepla (KVET) v teplárňach a v jadrovej elektrárni s odberom tepla. Perspektívne technológie vysokokapacitnej, priemyselnej výroby vodíka sú porovnané z hľadiska energetickej náročnosti.

ilustracnyPríspevok sa zaoberá zváraním hliníkovej zliatiny AlMg4,5Mn laserovým lúčom. Tupé zvarové spoje boli vyhotovené pri rôznych druhoch ochranných plynov, konkrétne Ar 4.6, He 4.6, Ar + 5 obj. % He, Ar + 30 obj. He. Na hodnotenie vlastností zvarových spojov bola použitá svetelná a elektrónová mikroskopia. Najužšie zvarové spoje boli namerané pri použití He 4.6 (3,27 mm). Na druhej strane, zvarové spoje chránené Ar vykazovali najväčšiu šírku zvaru (4,69 mm).

ilustracnyVýroba ušľachtilých biopalív je vhodným smerom na zhodnocovanie biomasy a iných energetických odpadov. Jednou z technológií, ktorá premieňa biomasu na biopalivá s požadovanými vlastnosťami, je briketovanie. Poznáme tri základné briketovacie technológie – mechanickú, hydraulickú a závitovú.

titulnyAnalýza bola zameraná na štúdium mikroštruktúry základného a laserového zvarového spoja komerčne čistého titánu (CP Grade 2: 0,1 hm. % C, 0,3 hm. % Fe, 0,015 hm. % H, 0,25 hm. % O, 99,5 hm. % Ti) pripraveného technológiou laserového zvárania pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) na tenkých fóliách. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

titulnyV dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí priemyselnej výroby sú jedným z významných faktorov udržateľného rozvoja technické inovácie a komplexná optimalizácia výrobných procesov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť maximálne využitie existujúcich technologických možností na dosiahnutie efektívnej, pružnej a stabilnej výroby.