Strojárstvo Extra

ilustracnyPríspevok sa zaoberá zváraním hliníkovej zliatiny AlMg4,5Mn laserovým lúčom. Tupé zvarové spoje boli vyhotovené pri rôznych druhoch ochranných plynov, konkrétne Ar 4.6, He 4.6, Ar + 5 obj. % He, Ar + 30 obj. He. Na hodnotenie vlastností zvarových spojov bola použitá svetelná a elektrónová mikroskopia. Najužšie zvarové spoje boli namerané pri použití He 4.6 (3,27 mm). Na druhej strane, zvarové spoje chránené Ar vykazovali najväčšiu šírku zvaru (4,69 mm).

ilustracnyVýroba ušľachtilých biopalív je vhodným smerom na zhodnocovanie biomasy a iných energetických odpadov. Jednou z technológií, ktorá premieňa biomasu na biopalivá s požadovanými vlastnosťami, je briketovanie. Poznáme tri základné briketovacie technológie – mechanickú, hydraulickú a závitovú.

titulnyAnalýza bola zameraná na štúdium mikroštruktúry základného a laserového zvarového spoja komerčne čistého titánu (CP Grade 2: 0,1 hm. % C, 0,3 hm. % Fe, 0,015 hm. % H, 0,25 hm. % O, 99,5 hm. % Ti) pripraveného technológiou laserového zvárania pomocou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM) na tenkých fóliách. Vo zvarovom kove boli pozorované acikulárne zrná α-fázy, resp. boli pozorované oblasti, kde mal zvarový kov jemnozrnnú polyedrickú štruktúru. Bola zaznamenaná zvýšená hustota dislokačných slučiek, ako aj zvýšená hustota dislokácií v porovnaní so základným materiálom.

titulnyV dynamicky sa rozvíjajúcom prostredí priemyselnej výroby sú jedným z významných faktorov udržateľného rozvoja technické inovácie a komplexná optimalizácia výrobných procesov. Ich uplatňovanie má zabezpečiť maximálne využitie existujúcich technologických možností na dosiahnutie efektívnej, pružnej a stabilnej výroby.

titulnySpoje z odlišných materiálov, ako napríklad spoje hliníka s titánom, sa využívajú najmä v automobilovom a leteckom priemysle. Spájanie hliníka s titánom je veľkou výzvou vzhľadom na rozdiely vo fyzikálnych a mechanických vlastnostiach – najmä v dôsledku tvorby krehkých intermetalických fáz, ktoré vznikajú na rozhraní spoja následkom rôznych teplôt tavenia jednotlivých materiálov [1].

Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach v súčasnostiStredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach je už 150 rokov (od roku 1872) známa kvalitným technickým vzdelávaním najmä v oblasti strojárstva. Sídli v centre Košíc a priamo v areáli má okrem učební aj laboratóriá, školské dielne a športoviská. Skladbu študijných odborov školy vyprofilovala štruktúra priemyslu, požiadavky zamestnávateľov i odborných inštitúcií a lokálna ekonomika v košickom regióne.