Strojárstvo Extra

titMJednotlivé odvetvia priemyslu kladú stále vyššie nároky na používané materiály. Veľmi využívanou skupinou sú kompozitné materiály, ktorých škála rôznorodosti je neobyčajne široká. Jedným z materiálov patriacich do tejto skupiny je aj geopolymér.

titMPríspevok pojednáva o riešení naliehavého vedeckého problému diagnostiky pohonov technologických robotizovaných pracovísk s plnou podporou senzorov. Skúma sa závislosť diagnostických parametrov od technického stavu pohonov automatizovaných technologických systémov, ktorý má pre priemyselné podniky veľký hospodársky význam.

titmDrevom plnené plasty (Wood Plastic Composite v skratke WPC) predstavujú materiály vznikajúce spojením hydrofóbnej a hydrofilnej zložky (drevo + polymér) v určitom pomere za pridania aditív bez použitia toxínov.

titMRozvoj hospodárstva a neustály konkurenčný boj o zákazníka prináša nové podnety v oblasti výroby, obchodu i spotreby. Výrobcovia sa snažia stále viac vychádzať v ústrety zákazníkom, svojou výrobnou a obchodnou stratégiou chcú uspokojiť potreby širšej vrstvy spotrebiteľov s dôrazom na ekonomický a environmentálny vplyv svojich výrobkov.

titProblematika zlepšovania vlastností povrchových vrstiev ocelí je stále stredobodom pozornosti množstva odborných a vedeckých pracovníkov po celom svete. Jedným smerom hľadania a realizácie oteruvzdorných vrstiev je ich tvorba na základe využitia nových technológií (PVD, CVD, plazma atď.), druhým smerom je využívanie konvenčných technológií, ktoré sú aj cenovo dostupnejšie [1,2,3].

titNaše tomografické laboratoře již od roku 2012 úzce spolupracuje zejména s odvětvím automotive. Účastníme se různých mezinárodních vědeckých projektů.