Strojárstvo Extra

markova1Článok opisuje skúsenosti s hodnotením ručnej manipulácie s bremenami na základe implementovania požiadaviek slovenskej legislatívy s využitím základných ergonomických princípov na manipuláciu s bremenami. Komplexné analytické podklady boli získané využitím viacerých analytických metód. Pri hodnotení ručnej manipulácie sme sa zamerali na dodržiavanie legislatívnych nariadení platných pre Slovenskú republiku. Manipulácia s bremenami bola hodnotená z pohľadu pohlavia, veku a podmienok pracovného prostredia.

titulnyS rozvojom vedy a techniky v rôznych priemyselných odvetviach stále rastú požiadavky na presnosť prevodových mechanizmov používaných v pohonoch strojov a strojných zariadení. Konkrétne požiadavky sa týkajú najmä oblasti riadenia a kontroly pohybu súvisiaceho s prenosom výkonov a krútiacich momentov pri vysokých požiadavkách na kvalitu výstupných parametrov príslušných prevodov. Výsledkom týchto požiadaviek bol vývin vysokopresných prevodov.

fixfixEdukačný proces sa stáva formou komunikačného kontaktu s cieľom prenosu informácií medzi pedagógom a študentom. Táto myšlienka sa nazýva problémová koncepcia vyučovania. V tradičných koncepciách (verbálno-reprodukčná a pragmaticko-účelná) je študent nútený „mechanicky“ si osvojovať poznatky a vedomosti, len v prípade senzomotorických schopností je nútený vyvíjať aktivitu. Jednou zo základných moderných vyučovacích koncepcií je problémové a programové vyučovanie. Dôležitú rolu zohráva tvorivé myslenie študenta [1].

0Príspevok sa zaoberá popisom Petriho sietí, ich využitím v praktickom príklade optimalizácie výrobného procesu na konkrétnom pracovisku v nemenovanom podniku. Poukazuje na to, že aj malé zmeny vo výrobnom procese môžu priniesť zlepšenie efektívnosti výroby.

0Deformačné zóny v automobile súžia na to, aby chránili posádku automobilu pri nehode pred zraneniami. Úlohou deformačných zón je pohltiť deformačnú prácu a chrániť tak priestor pre posádku. Za takýmto účelom sa používajú rôzne konštrukčné prvky, ako sú deformačné členy a taktiež sa používajú materiály rôznych pevnostných vlastností.

0Pojem simulácia, či simulovať, sa používa čoraz častejšie, a to ako synonymum k slovám predstierať, napodobňovať. Objekt, ktorý do určitej miery napodobňuje funkčnosti, stavy alebo procesy určitého napodobňovaného objektu (trenažér v autoškolách, simulátor voľného pádu), sa označuje pojmom simulátor.