Strojárstvo Extra

0

Článok približuje technológiu hydroabrazívneho sústruženia obrobku pieskovca. Vizuálne porovnanie obrobeného povrchu bolo vykonané pre spôsob súbežného a protibežného sústruženia. Experiment bol vykonaný na 2D deliacom stole so špeciálnou hlavicou s použitím kontinuálneho abrazívneho vodného prúdu s tlakom 400 MPa a zariadením pre rotáciu obrobku. Frekvencia rotácie obrobku bola nastavená rovnako pre obe metódy, pri postupne zmenšovanej rýchlosti posuvu.

boeing3

Plasty a ich kompozity sa už pomerne dlhý čas využívajú v leteckom priemysle, zároveň však predstavujú novú generáciu alternatívnych materiálov aj pre automobilový priemysel, vzhľadom na ich nízku hmotnosť, vysokú odolnosť a lepšie mechanické vlastnosti v porovnaní s tradičnými materiálmi.

0

Príspevok sa zaoberá testovaním materiálu vyrobeného z termoplastu – polyvinylbutyralu, ktorý je vystužený aramidovými a uhlíkovými vláknami. Mechanické vlastnosti materiálu boli testované podľa normy DINEN ISO527-1. Dôležitou vlastnosťou týchto vlákien je zvyšovanie pevnosti kompozitných materiálov. Materiály vyrobené z druhotnej suroviny, ktorou je recyklovaný polyvinylbutyral a vystužené anorganickými vláknami dávajú rôzne možnosti ich aplikácie v jednotlivých oblastiach priemyslu.

1

Kontrola drsnosti opracovaných povrchov sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou zabezpečovania kvality najmä v prípade náročnejších výrobkov s veľkými ekonomickými dôsledkami z nedostatočnej kvality.

1

Pojem opotrebenie sa obmedzuje predovšetkým na tuhé telesá. Pri analýze trenia a opotrebenia tuhých telies treba vychádzať z redukovaného tribologického systému, ktorý má základné trecie teleso, druhé trecie teleso a okolie. Na dosiahnutie reálnych výsledkov je potrebné s vysokou presnosťou kvantifikovať vstupné veličiny, vybrať vhodný model a diferencovať hĺbku vyšetrovania, ktorú môže určovať makroskopický alebo mikroskopický prístup.

1

Väčší dopyt po hliníkových odliatkoch súvisí najmä s rozmáhajúcou sa výrobou automobilov ale i elektrotechnickým priemyslom. Odliatky sa vďaka vynikajúcim vlastnostiam hliníka a jeho zliatin stali populárnymi komponentmi týchto výrobcov. Nízka hmotnosť, relatívne vysoká pevnosť a odolnosť voči vplyvom korózie predurčujú technológiu výroby na jej ďalší vzostup v celosvetovom priemysle.