titPríspevok popisuje využitie ultrazvukových metód Phased Array a TOFD pri skúšaní zvarových spojov vyhotovených zváraním horúcim telesom na tupo a elektrofúznym zváraním na plastových potrubiach. Skúšanie sa uskutočňuje na zvarových spojoch s umelo vytvorenými defektmi v oblasti zvarových spojov. Zároveň obsahuje aj návrh na vhodnú metodiku a nastavenie ultrazvukového zariadenia na skúšanie plastových materiálov.

titCelkové výdavky na výskum a vývoj (VaV) sú na Slovensku naďalej veľmi nízke, ale v rámci nich sú motorom inovácií výdavky na výskum a vývoj vynaložené podnikateľskými subjektmi spracovateľského priemyslu.

obrIndustrie 4.0 představuje pro průmyslové země enormní šance pro zlepšení ekonomiky, ale také výzvy, které jsou dnes ještě nedoceněné. Činí realizovatelnými zcela nové možnosti tvorby hodnot a obchodních modelů. Klíč k mezinárodní konkurenční schopnosti je především v dalším rozvoji produktivity pomocí technologických a organizačních zlepšení v průmyslových výrobních procesech.

ilustrackaDeformácie vyvolané zváraním môžu v konštrukciách viesť k prekročeniu tolerancií a následným opravám vyžadujúcim predlžovanie výrobného času. Prítomnosť zvyškových napätí môže tiež ovplyvniť únavovú životnosť a pevnosť výrobku pri ohybovom namáhaní.

obrPri zostavovaní návrhu implementácie procesu integrovanej marketingovej komunikácie je nevyhnutné uvedomiť si existenciu jednotlivých fáz, čiže jednotlivých krokov, plánovania a realizácie integrovanej marketingovej komunikácie.

obrV současné době je vyvíjen tlak na snižování obsahu organických těkavých látek v nátěrových hmotách jak z hlediska environmentálního, tak i z hlediska zvýšení hygieny práce. Jelikož se tento problém týká i nátěrových hmot v leteckém průmyslu, bylo rozhodnuto inovovat stávající nátěrový systém používaný na letadla v Aircraft Industries, a zaměřit se na snížení obsahu organických těkavých látek současně s nutnou inovací fyzikálně-mechanických i chemických vlastností.