Strojárstvo Extra

0v4Orientácia podnikov na spĺňanie požiadaviek svojich zákazníkov si v súčasnosti vyžaduje používanie mnohých nástrojov, či rozličných metód. Aktuálna vysoká úroveň globálnej produkcie na trhu nepriamo implementuje IT technológie do takmer každej spoločnosti.

0Klimakomora (temperature chamber) je zariadenie, v ktorom vzorky podliehajú určitým testovacím cyklom podľa príslušnej normy. Samotná teplota skúšanej vzorky je závislá od druhu a typu skúšaného materiálu. S cieľom ohodnotenia sa nasledujúci kompozitný materiál testuje podľa certifikačnej normy EN ISO 4892.

titulnyZmeny štruktúry, ktoré vznikajú počas deformačného procesu súvisia s anizotropnými vlastnosťami materiálu. Na objasnenie vývoja textúry je dôležité porozumieť procesu deformácie. To sa nedá dosiahnuť bez poznania zmien, ktoré nastávajú v celom objeme materiálu.

0Používanie pohonných látok pre automobily – benzínu a motorovej nafty – je spojené s vynálezom benzínového (1886) a naftového (1896) motora. Ich ďalšia aplikácia sa upravovala podľa zmien v konštrukcii motorov a podľa účelu používania v praxi.

0Článok je zameraný na laserové zváranie dvojfázových ocelí. Pripravené boli tri typy spojov z ocelí HCT600X a HCT980X pri rôznych rýchlostiach a výkonoch zvárania. Skúmaný bol vplyv parametrov zvárania na geometriu zvarových spojov tenkých oceľových plechov z dvojfázových ocelí.

ilu2Článok analyzuje spracovanie konca pružiny plazmovým rezaním na robotickom komplexe (RTK). Zistili sa nedostatky v jeho činnosti a boli vyvinuté metódy na ich odstránenie. Pre proces spracovania konca pružiny je navrhnutá nová technológia.