Články

dis2Narastajúce pracovné tempo a neustále sa zvyšujúce požiadavky na pracovníkov vedú k zvýšeniu miery úrazovosti a práceneschopnosti zamestnancov v dôsledku neúmerného zaťažovania organizmu. Fenoménom v tejto oblasti sa v posledných rokoch stali poškodenia podporno-pohybovej sústavy človeka. Výrazne k tomu prispieva aj zavedenie automatizácie výrobných procesov, čo stavia pracovníka do pozície vyžadujúcej si monotónne, jednostranné pohyby, cyklické zaťažovanie rovnakých segmentov tela, prípadne prácu v neprirodzených či zaťažujúcich polohách. S rozvíjajúcimi sa možnosťami a pokrokom techniky a technológií sa však zlepšujú aj možnosti merania a hodnotenia pracovnej záťaže, čo by malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti a k rozvoju vhodných ochranných pracovných prostriedkov, ktoré by napomáhali redukcii vplyvov pracovnej záťaže na ľudský organizmus a zdravie.

TSMC

Největší zakázkový výrobce čipů na světě tchajwanský kolos TSMC nakonec skutečně postaví ve východním Německu výrobní závod. Stát bude u Drážďan poblíž hranic s Českem. Projekt vyjde na deset miliard eur, necelých 250 miliard korun. Německá vláda poskytne subvence ve výši pěti miliard eur.

 

 

titulnyPríspevok prezentuje výsledky výskumu zameraného na renováciu funkčných plôch foriem pre vysokotlakové odlievanie Al odliatkov. Analyzovaný bol rozsah poškodenia funkčných častí vstrekovacích foriem a definované jednotlivé tribodegradačné faktory limitujúce ich životnosť. Pre renováciu boli aplikované technológie navárania CMT, laser, TOP-TIG a MIG Pulse. U všetkých metód bol použitý prídavný materiál Uddeholm Deivar 1.2344. Kvalita návarov bola hodnotená NDT metódami, meraním tvrdosti a štruktúrnou metalografickou analýzou. Tribologické vlastnosti novovytvorených povrchov boli hodnotené metódou Pin-on-disc. Na základe realizovaných experimentálnych prác je možné pre obnovu funkčných povrchov použiť všetky prezentované technológie, avšak najvyššiu kvalitu vykazovali návary vyhotovené technológiou TOPTIG.

holoubek3Průmyslová energetika bývá z mnoha důvodů jedním z nejkonzervativnějších podnikových útvarů. Opustit toto paradigma a začít ve firemním energetickém managementu více využívat prvky konceptu Průmysl 4.0 a algoritmy umělé inteligence, je nutné nejen s ohledem na současnou měnící se situaci v oblasti energetických zdrojů, ale také s ohledem na efektivní plánování výroby a údržby.

export

Eximbanka SR prináša výzvu pre podnikateľov s aktívnou orientáciou na zahraničné trhy, v rámci novej kategórie Exportér roka rebríčka TREND Top. Ako o tom banka informovala v piatok, ocenenie majú možnosť získať firmy, ktoré exportnými aktivitami prispievajú k zlepšeniu podnikateľského prostredia a pomáhajú budovať dobré meno Slovenska v zahraničí.

 

titulnaPočet dodávateľov surovín a výrobkov, ku ktorým organizácie majú prístup, v posledných rokoch rýchlo rastie v dôsledku zvýšenej globalizácie. Rastúce záujmy zainteresovaných strán a zložitejšie globalizované obchodné javy a vzťahy tlačili na vývoj a integráciu spoločensky zodpovedných postupov v rámci organizácií v rôznych svetových a miestnych odvetviach [1, 2]. Od organizácií, najmä tých, ktoré pôsobia na globálnych trhoch, sa čoraz viac vyžaduje, aby vyvážili spoločenské, ekonomické a environmentálne oblasti svojho podnikania a zároveň zvyšovali hodnotu pre akcionárov. Spoločenská zodpovednosť (angl. Corporate Social Responsibility - CSR) už nie je doménou jednotlivých organizácií, čoraz viac zahŕňa celý dodávateľský reťazec [3].