obr1Hlavným poslaním ZVL SLOVAKIA, a. s., je poskytovať spoľahlivé a efektívne riešenia a kvalitné výrobky zákazníkom z oblasti ložiskového priemyslu. O vysokej kvalite a spokojnosti našich zákazníkov hovorí najmä skutočnosť, že väčšina produkcie sa exportuje do celého sveta.

 

Vďaka viac ako 45-ročným skúsenos­tiam vo svojom odbore sa radíme k významným dodávateľom ložísk a komponentov určených pre najrôznejšie priemyselné aplikácie. Pomáhame dosahovať kvalitu výstupov na úrovni vysokého svetové­ho štandardu. Sme stabilným partnerom pre významných výrobcov strojov a zariadení OEM. Naša prítomnosť na svetovom trhu je zabezpečená prostredníctvom širokej siete au­torizovaných distribučných partnerov. Zákaz­níkom ponúkame bohatý sortiment ložísk tra­dičnej európskej značky ZVL. Ochranná známka ZVL je registrovaná vo viac ako 90 krajinách sveta. Neustále ju globálne posil­ňujeme, najmä rozširovaním ponuky výrobko­vého portfólia. Inovácie a rozširovanie výrob­ného sortimentu majú pre nás strategický význam, tvoria základ nášho budúceho ob­chodného portfólia. Pomáhajú nám zabezpečiť trvalý rast spoločnosti.

Pri návrhoch a vývoji nových výrobkov pou­žívame najmodernejšie konštrukčné systé­my CAD a 3D CAD. Naším hlavným cieľom je plniť požiadavky zákazníkov v oblasti ino­vácií, vývoja a používania ložísk v prevádzke. Systém riadenia kvality je certifikovaný v sú­lade s medzinárodnými štandardmi ISO 9001. Na zabezpečenie kvality výroby a kontroly predávaných výrobkov sú v spoločnosti vybu­dované nové moderné rozmerové a skúšobné laboratóriá a kontrolné pracoviská na presné merania.

Profesionálnym prístupom pri riešení špeciál­nych požiadaviek pomáhame zákazníkom nájsť správne a optimálne ložiskové riešenie. Dlho­dobá spokojnosť našich zákazníkov nás posúva dopredu a otvára nám nové možnosti uplatne­nia sa na svetovom ložiskovom trhu.

 

TEXT/FOTO ZVL SLOVAKIA, A. S.