VodaSvětová městská a průmyslová spotřeba vody se má podle odhadů do roku 2050 zdvojnásobit a přitom již dnes žije pětina světové populace, čili asi 1,2 miliard lidí, v oblastech sužovaných nedostatkem vody. Jedním ze způsobů, jak lépe využívat ztenčující se zásoby vody na naší planetě, je zintenzivnit její opětovné používání a recyklaci.

 

Pokrok v této oblasti byl však dosud limitován celou řadou ekonomických, politických a sociálních faktorů. V nové bílé knize vydané společností General Electric (GE) se uvádí, že jedním z největších kamenů úrazu je nedostatek efektivních pobídek. Dokument popisuje mnohostrannou povahu tohoto problému a vyzdvihuje rozličné pobídkové politiky a systémy z celého světa, které zde slouží jako ilustrativní příklady efektivní stimulace opětovného používání a recyklace vody. GE bílou knihu představí na akci „Water Summit, From Used to Useful – Middle East“, která se bude konat 5. – 6. dubna v Saudské Arábii.

Účinnější využívání vodních zdrojů

Bílá kniha GE s názvem Creating Effective Incentives for Water Reuse and Recycling (Vytváření efektivních pobídek k opětovnému používání a recyklaci vody) se zabývá čtyřmi možnými pobídkovými politikami: stanovení cen vody/poplatky za vypouštění, obchodování s emisními kredity a odběrem vody, financování z daní/státní dotace a nakonec také partnerství veřejného a soukromého sektoru. V dokumentu se uvádí, že nehledě na druhy pobídek ze zkušenosti víme, že použití pobídek je nejefektivnější, jsou-li začleněny do již existujícího a dobře fungujícího regulačního systému. Například Singapur si klade za cíl, aby recyklovaná voda časem tvořila pře­vážnou část celkových zásob vody. V tomto ostrovním městském státu bylo sjednocením několika vládních jednotek vytvořeno centralizované Ministerstvo životního prostředí a vodních zdrojů, které sehrálo klíčovou úlohu v dosažení třicetiprocentního podílu opětovně využité vody.

Čtyři pobídkové politiky

Mezi konkrétní postupy a systémy pobídek, jimiž se dokument podrobně zabývá, patří:

Stanovení cen vody/poplatky za vypouštění – zvyšování cen vody nelze aplikovat vždy, ale v některých případech je možné ceny upravovat tak, aby odrážely nedostatek vody nebo pokryly vnější ekologické náklady.

Obchodování s emisními kredity a odběrem vody – programy obchodování s kredity regulujícími znečištění vody umožňují firmám s vysokými náklady na snižování znečištění zakupovat emisní redukční kredity od jiných firem či z jiných zdrojů s nižšími náklady na snižování znečištění. Podobné programy lze implementovat v souvislosti s odběrem vody.

Financování z daní/státní dotace – vlády mohou pomoci zlepšit ekonomiku investic do opětovného používání vody prostřednictvím pobídek a financování za pomoci různých daňových úlev, výjimek a dotací. S ohledem na značný růst odvětví obnovitelných zdrojů energie probíhající v několika posledních letech díky úlevám na daních poskytovaných v závislosti na podpoře obnovitelné energie (programy production tax credit a investment tax credit) se bílá kniha podrobně zabývá mnohými paralelami a příležitostmi v oblasti vody.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru – veřejné vodovodní sítě stále poskytují po celém světě většinu služeb spojených s vodou a odpadními vodami, avšak partnerství veřejného a soukromého sektoru (zkratka PPP z anglického public-private partnership) jsou čím dál tím více vnímána jako efektivní způsob stimulace investic do infrastruktur pro opětovné používání vody.

 

(podle PR GE připravil -mm-)