obr1V čase neustále sa zvyšujúcej konkurencie v rámci celosvetového trhu je základnou úlohou každej spoločnosti, ktorá chce udržať svoje postavenie na trhu a zároveň napredovať, neustále rozvíjanie služieb a prehlbovanie spolupráce so zákazníkom. Znamená to nielen dodávky kvalitných výrobkov, ale aj rozširovanie spolupráce a poskytovanie riešení, ktoré zachádzajú aj za bežné možnosti poskytované katalógovými výrobkami. V takomto trende sa uberá aj ZVL SLOVAKIA, a. s.

 

Príkladom hlbšej spolupráce so zákaz­níkom je zavedenie výroby a dodávka štvorradových valčekových ložísk na uloženie hriadeľov vo valcovacích stoliciach. Ide o celkovo päť veľkostných typorozmerov s označením PLC 511-600, PLC 511-601, PLC 511-602, PLC 511-603 a PLC 512-601. Tieto lo­žiská boli vyvinuté ako náhrada doterajšieho spôsobu uloženia pomocou klzných ložísk s olejovým mazaním od konkurenčného výrob­cu, pričom cieľom zmeny uloženia bolo spresniť výrobu valcovanej ocele. Tým je zabezpečená potreba nižších prídavkov na materiále a zvýše­ná spokojnosť odberateľov.

Samozrejmosťou pri dodávkach je vysoká roz­merová presnosť, úplná zameniteľnosť vnú­torných krúžkov ložísk jedného typu, jedno­duchosť ich montáže do vonkajšieho bloku (vonkajší blok s valčekmi je do domcov mon­tovaný nezávisle od montáže vnútorných krúž­kov na hriadeľ). Ložiská musia zároveň za­ručovať možnosť určitého axiálneho posuvu vnútorných krúžkov oproti vonkajším blokom. V súvislosti s vysokým zaťažením ložísk a ná­ročnosťou prevádzky vo valcovacej linke sme pristúpili k chemicko-tepelnému spracovaniu krúžkov na bainit, ktoré je náročnejšie ako bež­nejšie kalenie na martenzit, ale v prevádzke po­skytuje vyššiu húževnatosť ložísk a väčšiu roz­merovú stálosť. V rámci riešenia projektu sa ZVL SLOVAKIA, a. s., zaoberala aj požiadavkou na návrh maziva, jeho množstva v jednom ložis­ku a domazávacieho cyklu.

obr2

Pri návrhu vhodného maziva sme vychádzali zo špecifík, ktoré pri uložení hriadeľov valcovacích stolíc existuje, a tou je možnosť prítomnosti vo­dy vo valivom priestore. Vzhľadom na túto sku­točnosť sme v spolupráci s výrobcom maziva navrhli mazivo, ktoré dobre odoláva pôsobeniu vody a zároveň je vhodné aj pre ostatné prevádz­kové podmienky vo valcovniach – dobrá koro­zívna odolnosť, vysoká odolnosť voči veľkým tlakom a dobrá teplotná znášanlivosť. Samo­zrejme, vlastnosti maziva musia spĺňať aj požia­davky použitia v centrálnom mazacom systéme používaného koncovým zákazníkom. Nami na­vrhnuté mazivo je na báze komplexného sulfo­nát-vápenatého mydla so základovým minerál­nym olejom a EP/AW prísadami – WR GREASE CSX 400. V súčasnej dobe sa uskutočňuje po­stupné nasadzovanie ložísk do prevádzky val­covne, ktoré sa začalo na začiatku roka 2014. V spolupráci s koncovým používateľom od ča­su osadenia ložísk neustále sledujeme správa­nie sa ložísk počas prevádzky. Používateľ bude vyhodnocovať úspešnosť celého projektu z hľa­diska nákladov počas dlhšieho obdobia. Ďalšou oblasťou, v ktorej ZVL SLOVAKIA, a. s., inten­zívnejšie poskytuje svoje služby zákazníkom, je návrh nových konštrukčných riešení pomocou 3D CAD systému – AUTODESK INVENTOR, prípadne tvorby 3D modelov súčasných výrob­kov štandardného sortimentu.

 

SPOLUPRÁCA S EXTERNÝMI ORGANIZÁCIAMI

Pri riešeniach požadovaných zákazníkom pristu­puje ZVL SLOVAKIA, a. s., aj k spolupráci s ex­ternými organizáciami, ako napríklad Žilinská univerzita či Trnavská univerzita v oblasti napä­ťových analýz a materiálových rozborov, prípad­ne s inými špecializovanými pracoviskami pod­ľa konkrétnej problematiky. Príkladom takejto spolupráce môže byť výpočet prevodovky v ob­lasti síl vznikajúcich pri zaradení jednotlivých prevodových stupňov, súvisiacich reakcií v pod­porných ložiskách a následný výpočet trvanlivos­ti ložísk. Zákazníkom zadané údaje – rozmero­vý náčrt prevodovky, veľkosti ozubených kolies, vstupný krútiaci moment, časové využitie jed­notlivých prevodových stupňov – boli určujúci­mi podmienkami, na základe ktorých sme doká­zali docieliť a poskytnúť žiadaný výsledok.

Výpočet sa realizoval v dvoch fázach – zaťažu­júce sily pri jednotlivých stupňoch určila ŽU, a potom, v rámci ZVL SLOVAKIA, a. s., bola ur­čená trvanlivosť jednotlivých ložísk.

Samozrejme, vyššie popísané kroky nie sú jedi­nými, ktorými sa snažíme prispieť k vyššej spo­kojnosti zákazníka a k uľahčeniu jeho práce. Týmto smerom bude ZVL SLOVAKIA, a. s., po­kračovať aj naďalej s cieľom ďalšieho rozširova­nia nami poskytovaných služieb.

 

TEXT/FOTO ZVL SLOVAKIA, a. s.