knihaMinisterstvo financií SR zverejnilo strategický materiál Moderné a úspešné Slovensko – dokument, ktorým Slovensko reaguje na Plán obnovy navrhnutý Európskou úniou.


Autormi sú analytici a odborníci z verejného sektora. Na pripomienkovaní sa podieľalo približne 100 expertov z mimovládneho a podnikateľského prostredia. Zverejnením vízie sa otvára široká verejná diskusia, ktorá je nevyhnutná na podporu spoločenského dopytu po reformách a správne nasmerovaných investíciách. Zámerom zverejnenia je zrozumiteľne komunikovať verejnosti ciele, nástroje a opatrenia, ktoré posunú Slovensko zásadne vpred. Hlavným cieľom vízie Moderné a úspešné Slovensko a reforiem v ôsmich oblastiach je vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 % priemeru EÚ 27 v HDP na hlavu do roku 2030. Zvýšenie ekonomickej výkonnosti však nie je samonosným cieľom verejných politík a je potrebné venovať pozornosť iným aspektom blahobytu ľudí. V reformných oblastiach hrajú preto kľúčovú rolu indikátory kvality života a záväzok Slovenska k zásadnému posunu našej krajiny k vyspelým ekonomikám podľa metodiky OECD.

piktogramy

Chýbajúce reformy
Na Slovensku poslednú dekádu chýbajú reformy a efektívne investície, ktoré by podporovali dlhodobý ekonomický rast a zároveň zabezpečovali adekvátnu kvalitu života pre občanov. Z tohto dôvodu sa dlhodobo opakujú Špecifické odporúčania Rady pre Slovensko vo viacerých oblastiach. Vízia Moderné a úspešné Slovensko reaguje na tieto odporúčania a identifikuje hlavné reformné politiky a investície, vedúce k nevyhnutným zmenám v ekonomike a spoločnosti. Slovensko už raz dokázalo byť reformným lídrom v období vstupu do EÚ, no konvergencia uviazla v pasci stredného príjmu. Súčasná situácia prináša jedinečnú príležitosť a vízia Moderné a úspešné Slovensko slúži ako základný rámec na ďalšiu identifikáciu priorít pre Fond Obnovy a Odolnosti, Partnerskú dohodu, ostatné európske fondy či politiky financované z národných zdrojov.

zhrnutie

Dlhodobá udržateľnosť verejných financií
Hlavným cieľom fiškálnych reforiem je zaistenie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, proti-cyklickosť fiškálnej politiky a zvýšenie daňovej disciplíny. Zdravé verejné financie sú nevyhnutným pilierom hospodárskej politiky konkurencieschopnej ekonomiky. Najvyššou prioritou je reforma dôchodkového systému, ktorá sa okrem udržateľnosti prvého piliera zameria na výkonnosť druhého piliera a informovanosť občanov o dôchodkových nárokoch. Udržateľnosť a proti-cyklickosť fiškálnej politiky podporí najmä implementácia viacročných záväzných výdavkových stropov a reforma riadenia investícií. Z pohľadu dlhodobého ekonomického rastu je nevyhnutné uskutočniť daňovú reformu smerujúcu k prorastovému daňovému mixu - k zvýšeniu majetkových a environmentálnych daní a k zníženiu škodlivých daní, ktoré viac brzdia hospodársky rast. Zmeny v odvodoch je potrebné riešiť súbežne s cieľom znížiť výnimky, administratívnu náročnosť a výšku zaťaženia. Daňovú disciplínu zvýšia efektívnejšie procesy Finančnej správy podľa najlepšej praxe zo zahraničia a jej pokračujúca digitalizácia.

fiskalne reformy

Zelená ekonomika
Zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie energetickej efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov, prechod na obehovú ekonomiku a udržateľná doprava sú kľúčové priority v zelenej ekonomike. Veľký investičný dlh má Slovensko najmä v dobudovaní kanalizácií a vodovodov, environmentálnych záťažiach či nízkej energetickej efektívnosti budov. Zelené politiky sú nevyhnutné pre pružnú reakciu ekonomiky na megatrendy ako dekarbonizácia či nové technológie. Reforma regulácií vytvorí priestor na zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie, flexibilnejšie a odolnejšie siete. Komplexná obnova budov prispeje k zvýšeniu energetickej efektívnosti. Reforma odpadového hospodárstva bude smerovať k vyššej recyklácii. Na zmenu klímy sa Slovensko pripraví protipovodňovými a vodozádržnými opatreniami. Na základe medzinárodných štandardov sa dokončí zonácia národných parkov, posilní sa ochrana prírody a vynucovanie environmentálnej legislatívy. Dopravná infraštruktúra sa bude rozvíjať na základe finančne a environmentálne udržateľného dlhodobého investičného plánu s cieľom zvyšovať atraktivitu verejnej dopravy a podporiť nemotorové formy dopravy.

zelena ekonomika

Zamestnanosť a sociálna udržateľnosť
V oblasti zamestnanosti a sociálnej udržateľnosti dominujú opatrenia na zníženie dlhodobej nezamestnanosti a zvýšenie inklúzie znevýhodnených skupín. Pandémia koronavírusu predstavuje riziko, ktorým sa pasca vylúčenia a chudoby prehĺbi. Rozšírené projekty sa zamerajú na ekonomickú a sociálnu integráciu Rómov, najmä z marginalizovaných rómskych komunít. Rozšíria sa kapacity pre kvalitnú a dostupnú formálnu starostlivosť o deti do troch rokov, vrátane programov včasnej intervencie pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. V oblasti rodinnej politiky dôjde k zmene v systéme pomoci v hmotnej núdzi. Transfery rodičom sa nastavia flexibilnejšie s cieľom lepšie zosúladiť pracovný a osobný života podľa najlepšej európskej praxe. V rámci aktívnych opatrení trhu práce je cieľom využívať sofistikovanejšie nástroje, profiláciu klientov a intenzívne individualizované poradenstvo. Na zvýšenie mobility pracovnej sily je potrebná koncepcia štátnej bytovej politiky. Závažnú depriváciu v bývaní pod hranicou rizika chudoby vyrieši dostupné sociálne bývanie.

trh prace

Vzdelávanie
Reformy v oblasti vzdelávania sa sústredia na kvalitu výučby na všetkých stupňoch škôl, dostupnosť a inkluzívnosť. Kľúčovým prvkom zmeny sú motivácie učiteľov podporené výrazným nárastom platov, zvýšením zásluhovosti v ich odmeňovaní a zmenou nástrojov v ich profesijnom rozvoji. Výsledky škôl sa budú merať v rozšírených externých testovaniach a podporí sa autoevalvácia škôl. Nevyhnutným krokom je komplexná kurikulárna reforma zameraná na STEAM zručnosti, čitateľskú gramotnosť, kritické myslenie, digitálne a podnikateľské zručnosti. Vplyv inovovaných kurikúl sa podporí digitálnymi zručnosťami učiteľov a digitálnou infraštruktúrou škôl. Vybudovaním kapacít v materských školách a garantovaním miesta pre deti od troch rokov sa zabezpečí široká dostupnosť predprimárneho vzdelávania. Výsledky vo vzdelávaní sa paralelne posilnia inkluzívnymi opatreniami pre deti so zdravotnými a sociálnymi znevýhodneniami. Vo vysokom školstve je potrebná internacionalizácia a reforma systému riadenia a financovania, nadväzujúca na výsledky novej akreditácie vysokých škôl. Finančným nástrojom na zlepšenie výsledkov budú tzv. výkonnostné zmluvy, ktoré podporia zmeny vedúce k zlučovaniu a diverzifikácii univerzít. Jedna slovenská univerzita sa dostane v rebríčku hodnotenia do TOP 500. Pružnejší systém získavania kvalifikácií lepšie prepojí vzdelávanie a potreby trhu práce. Kultúra vzdelávania dospelých sa podľa zahraničnej praxe podporí tzv. vzdelávacími účtami.

vzdelavanie

Veda, výskum a inovácie
Slovensko trpí na nedostatok mozgov a inovácií. Vízia Moderné a úspešné Slovensko navrhuje súbor reforiem v oblasti vedy, výskumu a inovácií, ktoré pomôžu tento trend zvrátiť a naštartovať znalostnú ekonomiku. Dôležitým nástrojom je efektívnejšia a integrovaná schéma riadenia výskumných, inovačných a biznis agentúr, ktorá vytvorí podporný ekosystém po vzore Singapuru. Naštartuje sa proces zjednodušenia a štandardizácie postupov prideľovania grantov. Zdroje na vedu, výskum a inovácie sa v priebehu rokov 2021 až 2024 výrazne navýšia, doplnia sa chýbajúce podporné nástroje od výskumu, cez podporu inovácií, rastové financovanie až po podporu exportu. To v kombinácii s efektívnejším systémom riadenia naštartuje ekonomickú transformáciu smerom k inovatívnej krajine. Prierezovou témou vízie Moderné a úspešné Slovensko je odliv mozgov. Výrazne sa zjednoduší príchod vysoko-kvalifikovanej pracovnej sily a vytvoria sa podporné schémy na prilákanie expertov a udržanie mladých ľudí v krajine. Ide o prilákanie tzv. top performers (nielen výskumníkov a vedcov) a nedostatkových pracovníkov v súkromnom aj verejnom sektore, potrebných pre ekonomický rast a zabezpečenie kvality života.

veda

Reforma zdravotnej starostlivosti
Vzhľadom na všeobecné zaostávanie vo výsledkoch v oblasti zdravia a jeho význam pre kvalitu života, je nutné reformy v zdravotnej starostlivosti zamerať na celý systém, nielen jeho vybrané podoblasti. Horizontálnymi prioritami v zdravotníctve sú nákladová efektívnosť a strategický manažment personálu na všetkých úrovniach. Definícia nároku pacienta zlepší dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti a zároveň uľahčí reguláciu poistného systému. Významnú medzeru v zaostávaní v primárnej zdravotnej starostlivosti je potrebné uzatvoriť zvýšením počtu všeobecných lekárov s dôrazom na posilnenie ich kompetencií a reguláciu dopytu po ich službách. Zvýšenie kompetencií, zlepšenie pracovných podmienok a aplikácia brain gain schémy umožnia redukovať vysoký nedostatok zdravotných sestier naprieč systémom. Výsledky v ústavnej starostlivosti sa zlepšia optimalizáciou siete nemocníc a investíciami do ich výstavby. Centrálne riadenie štátnych koncových nemocníc zabezpečí ich lepšie finančné hospodárenie. Z dôvodu starnúcej ekonomiky musí byť zásadné navýšenie zdrojov nasmerované do dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti a pre dlhodobé ekonomické náklady aj do oblasti duševného zdravia či prevencie kritických chorôb.

zdravie

Moderná verejná správa
Transparentné, nekorupčné a efektívne regulované prostredie vplýva pozitívne na ekonomický rast cez verejné a súkromné investície, rozvoj ľudského kapitálu a ekonomickú stabilitu. Navrhované zmeny v súdnictve, prokuratúre a posilnení boja proti korupcii pozostávajú z väčšieho množstva významných krokov. Identifikovaných je 15+ legislatívnych úprav, ktoré je možné prijať do konca roka 2021. Nadväzovať bude reforma súdnej mapy a špecializácia súdov. NAKA bude spolupracovať s výborom MONEYVAL, vytvorí sa infraštruktúra na boj proti praniu špinavých peňazí, peňazí, kybernetickým útokom a na využívanie digitálnych stôp pri zaisťovacích úkonoch. Zásadný posun v Doing business zaistia zmeny v konkurzoch a reštrukturalizácii, novela stavebného zákona, strategické riešenie pozemkových úprav a kontinuálne prehodnocovanie bariér na začiatku podnikania. Vo verejnom sektore sa vybudujú analytické kapacity na posilnenie tzv. evidence-based verejného rozhodovania a zavedú sa výkonnostné ukazovatele do riadenia ľudských zdrojov. Základom implementácie vízie Moderného a úspešného Slovenska je reforma riadenia a čerpania EŠIF a verejného obstarávania. Na rozbeh ekonomiky v ďalšej dekáde sú nevyhnutné zmeny v digitalizácii verejných služieb a dobudovanie digitálnej infraštruktúry. Základom sfunkčnenia digitalizácie verejnej správy je centrálna autorita, stratégia a rezortné kapacity na jej implementáciu.

verejne institucie

Digitalizácia služieb
Ambíciou je zvýšiť používanie a spokojnosť s eGovernmentom, čo vyžaduje zamerať sa na kompletnú podporu životných situácií občanov a podnikateľov a nový návrh služieb na ich riešenie. Nákladovú efektívnosť IT štátu posilní zavedenie finančného riadenia a odpočtovania výsledkov digitalizácie. Vytvorenie centra zdieľaných služieb bude plniť úlohu centrálneho nákupu a výkonu komoditných IT služieb a tovarov pre úrady. Formálne štandardy zabezpečenia IT služieb štátu sa premietnu do reálneho zabezpečenia systémov a sietí. Dobudovanie digitálnej infraštruktúry a zvýšenie využívania ultrarýchleho internetu domácnosťami bude mať multiplikačný efekt na používanie digitálnych zručností, verejných služieb a podporí ekonomickú výkonnosť, aj v prípade šokov, akým je pandémia koronavírusu.

digitalizacia

Celý dokument Moderné a úspešné Slovensko si môžete prečítať TU.

TEXT Michal Múdrý (Podľa MF SR)