ockovanie covid 19Vývoj koronakrízy naznačuje, že v priebehu tohto roka budeme stáť pred možnosťou vakcinácie, ktorá je relevantnými autoritami považovaná za jediný účinný nástroj na potlačenie šírenia nákazy. V súčasnosti sa nedá predvídať, aké nástroje na podporu očkovania predstaví štát, prípadne Európska únia. Je však nepochybné, že aj zamestnávatelia, pre ktorých sú zdraví zamestnanci prioritou, sa budú otázkou ich očkovania zaoberať. Čo treba zvážiť pri očkovaní zamestnancov a akú rolu zohráva kolektívne vyjednávanie, rozoberá v poradí tretí článok z cyklu Kolektívne vyjednávanie.

 

Zdravotná spôsobilosť
Ako prirodzene prvá možnosť sa naskytá otázka zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Teda len zaočkovaný zamestnanec by mohol prísť do práce. Či sa zamestnanec zaočkuje na príkaz zamestnávateľa alebo sám, vo výsledku môže byť jeho prítomnosť v práci podmienená práve očkovaním. Tento krok by zamestnávateľ teoreticky mohol prikázať, pričom by sa mohol odvolávať na všeobecné ustanovenia zákona o BOZP, podľa ktorých je povinný vykonať všetky opatrenia smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Narážal by pri tom na znenie Zákonníka práce, ale aj zákona o BOZP, pretože ani jeden z nich nedáva jednoznačne zamestnávateľovi takúto možnosť. Obidva predpisy v podstate prikazujú elimináciu vplyvu rizikových faktorov na pracovisku, ako nástroj ochrany zdravia.
Z rovnakých dôvodov možno predpokladať, že zamestnávateľ by ani nemohol účinne sankcionovať nedodržanie spomínaného „očkovacieho“ príkazu. Ak by v budúcnosti ešte len došlo k právnej úprave, ktorá by umožnila alebo prikázala tento postup (podobne ako preukazovanie sa negatívnym testom), bola by situácia samozrejme odlišná. Na druhú stranu však zamestnávateľovi nič nebráni sústavne dôrazne vyzývať zamestnancov, aby sa zaočkovali.

Zmena pracovnej zmluvy

Vladimír Hrivnák
Vladimír Hrivnák

Podobnou možnosťou je zapracovanie zdravotnej spôsobilosti v podobe zaočkovania do pracovnej zmluvy. Inak povedané, došlo by k dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, že sa zamestnanec zaočkuje keď to bude potrebné alebo zamestnávateľom požadované. V tomto prípade je dohoda na ustanovení, ktoré nie je zákonom vylúčené, platná. Avšak pri väčších organizáciách by bolo zrejme náročné také dodatky dohodnúť a vzápätí aj uzatvoriť. Tiež sa možno domnievať, že ak by bola ochota zamestnancov spomínaný dodatok podpísať, bola by tam rovnaká ochota sa aj zaočkovať. Na nie poslednom mieste treba pripomenúť, že zamestnávateľ by pracoval s osobnými údajmi spojenými so zdravotným stavom fyzickej osoby, ktorých spracúvanie podlieha osobitnému režimu z pohľadu GDPR.

Benefit pre zamestnancov
Z hľadiska dnes dostupných informácií sa ukazuje, že najväčší zmysel má spolupráca medzi zamestnávateľom a zamestnancami vrátane spolupráce s ich zástupcami. Už v súčasnosti má zamestnanec možnosť využiť na lekárske ošetrenie alebo vyšetrenie inštitút prekážky v práci, za ktorý mu prináleží náhrada mzdy vo výške jeho priemernej mzdy.

* * * * *
„Najdôležitejšou úlohou podnikov a zamestnancov je porozumenie dôležitosti očkovania vo vzťahu k ich ďalšiemu fungovaniu.“
* * * * *

Rovnakým mechanizmom môže byť evidovaná návšteva očkovacieho centra. Vo vzťahu k motivácií by však bolo výhodnejšie priznať zamestnancom ešte jeden deň navyše k siedmim dňom, ktoré im zákon priznáva teraz. Mnoho zamestnávateľov má čerpanie prekážok v práci naviazané na rôzne iné benefity spojené s prítomnosťou na pracovisku, resp. s dochádzkou. V týchto prípadoch by bolo žiaduce, aby prekážka v práci spojená s očkovaním nemala za následok krátenie iného benefitu, ktorý má súvislosť s dochádzkou.
Postavenie kolektívneho vyjednávania sa odvíja predovšetkým od predpokladu, že zástupcovia zamestnancov v postavení odborovej organizácie zastupujú väčšinu zamestnancov. A preto im môžu vhodnejšie vysvetliť aj výhodu z očkovania. Táto spočíva na strane zamestnanca, ako ochrana zdravia jeho samého, ale aj jeho rodiny a blízkych. Na strane druhej je to výhoda pre zamestnávateľa, pretože finančné dôsledky z dočasnej pracovnej neschopnosti sú vyššie, ako zo spomínanej motivácie k očkovaniu. Keďže kolektívnu zmluvu (KZ) podpisujú dve strany, ktorých spoločným záujmom je starostlivosť o zamestnancov, je zakotvenie uvedeného benefitu v KZ prejavom jednoznačnej motivácie a presvedčenia strán o potrebe očkovania. Tento krok je tiež veľmi dôležitý vo vzťahu k rôznym antikampaniam, dezinformáciám a podobným informačným tokom, ktorými sú zamestnanci a často aj zamestnávatelia ovplyvňovaní.

testovanie2
Testovanie pracovníkov v spoločnosti Hern, s. r. o. v Námestove

 

Informačná kampaň
Asi najdôležitejšou úlohou podnikov a zamestnancov je porozumenie dôležitosti očkovania vo vzťahu k ich ďalšiemu nerušenému fungovaniu. Porozumenie sa začína v dostatočnej informovanosti zamestnancov o dôležitosti očkovania na jednej strane, ale aj o reálnych poznatkoch o očkovaní na strane druhej. Podcenenie informovanosti máva zvyčajne následok v podobe odporu, a to najmä v časoch informačného smogu. Preto je veľmi dôležité, aby aj podniky začali informovať zamestnancov o svojich názoroch a postojoch k očkovaniu a zároveň šírili osvetu, ktorú štát významne zanedbaná. Otázkou zostáva, kedy s kampaňou začať. Možno sa prikloniť k názoru, že čím skôr organizácia s kampaňou začne, tým lepší výsledok docieli. Prinajmenšom preto, že už takmer rok sa šíria rôzne protichodné informácie a dezinformácie, ktoré nie sú dostatočne vysvetlené. A to je priestor na relevantné informácie a stabilné stanoviská, za ktorými môžu stáť podniky spoločne so zástupcami zamestnancov.
V tejto kampani môžu významnú rolu zohrať aj zástupcovia zamestnancov a to najmä vtedy, ak boli vopred súčasťou vyjednávania o mechanizmoch benefitov, ktoré s očkovaním súvisia. Rovnako netreba opomenúť aj to, že často meniace sa podmienky fungovania štátu a občanov vo vzťahu k šíreniu nákazy spôsobujú, že zamestnanci neraz ani nevedia aké pravidlá a obmedzenia aktuálne platia. Preto súčasťou kampane by malo byť aj pravidelné informovanie o týchto zmenách, o možnostiach testovania. A v konečnom dôsledku aj o možnostiach vakcinácie.
V súčasnosti prevláda názor, že očkovanie proti nákaze koronavírusom má byť dobrovoľné. Ale tiež možno predpokladať, že samotná Európska únia, prípadne ostatné štáty vytvoria mechanizmy, ktoré nedovolia cestovanie, prípadne využívanie rôznych služieb. V tejto súvislosti sa spomína istá forma očkovacie pasu.
Je zrejmé, že v tejto chvíli nie je známy jednoznačný návod, ako docieliť dostatočnú kolektívnu zaočkovanosť. Existujú však možnosti, ktoré nadväzujú na kooperáciu zamestnávateľov, zamestnancov a ich zástupcov, ktorí by mali postupovať spoločne. V súčasnej turbulentnej situácií vo vzťahu k očkovaniu, testovaniu, prípadne aj očakávanej štátnej vakcinačnej kampani, treba sledovať čo najviac relevantných informácií a postupovať podľa nich. Netreba zabúdať, že sa nachádzame v situácií, s ktorou nemáme skúsenosť, a preto je tiež nevyhnutné, aby sa všetky zúčastnené strany vyzbrojili okrem kvalitných informácií aj veľkou dávkou trpezlivosti a odhodlania.

TEXT Vladimír Hrivnák FOTO Hern

Autor príspevku, JUDr. Ing. Vladimír Hrivnák, LL.M., je právnik a manažér ľudských zdrojov vo veľkej strojárskej firme; odborník na problematiku kolektívnych zmlúv a kolektívneho vyjednávania a problematiku pracovnoprávnych vzťahov.

Predchádzajúce príspevky z cyklu Kolektívne vyjednávanie:

Téma Kolektívne vyjednávanie počas koronakrízy
Téma Kolektívne vyjednávanie: Prekážky a náhrady počas koronakrízy