kolektivne vyjednavanieRok 2020 sa zapíše do histórie ako obdobie veľkých zmien, ktoré spôsobilo šírenie nákazy Covid-19. Zasiahla aj zamestnancov firiem, bez ohľadu na ich veľkosť.


Mnoho zamestnávateľov sa pokúsilo prijať vlastné opatrenia pre pracovníkov. V priemysle je veľmi náročné prijímať kroky, ktoré ich chránia. Dôvod je jednoduchý – v nevýrobných podnikoch môže ísť zamestnanec na home-office, ale vo výrobe je to prakticky nemožné. Jednou z možností, ktorou sa dajú prijímať záväzné opatrenia, je kolektívna zmluva (KZ).

Začatie a konanie
Na zmenu KZ je potrebné kolektívne vyjednávanie. Najčastejšie sa začína na návrh odborov, ako jedného z dvoch oprávnených subjektov. A už tu narážame na problém. Keďže opatrenia obmedzujú stretávanie viacerých osôb, tak fyzické vyjednávanie je vylúčené. Zákon neurčuje, ako má kolektívne vyjednávanie vyzerať alebo kde sa má konať. Cieľom je, aby sa dosiahla dohoda medzi organizáciou a odbormi. Môže sa to riešiť tak, že zmluvné strany sa dohodnú, že návrh na začatie vyjednávania a ďalšie dokumenty budú doručovať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu na vopred určené adresy zúčastnených strán.

Elektronické doručenie a rokovanie
vladimir hrivnakV praxi sa väčšinou písomnosť doručí fyzicky na papieri a zúčastnené strany ju podpíšu. Elektronickým doručením sa ušetrí čas, obmedzí sa rizikový fyzický kontakt a nedôjde k strate právnych účinkov. Rovnako aj text návrhu môže obsahovať vzdanie sa práva na prerokovanie, ak bude druhá strana s návrhom súhlasiť. Len na pripomenutie, zamestnanec sa nemôže účinne vzdať svojho práva. Tiež je možné dohodnúť, akým spôsobom budú prebiehať rokovania v zákonom predvídaných situáciách. Strany sa môžu zhodnúť na elektronickej aplikácii s primeraným spôsobom šifrovania, prostredníctvom ktorej môžu účastníci komunikovať. Umožňuje záznam prenosu, čo opäť môže ušetriť čas pri zapísaní alebo schvaľovaní zápisu z prerokovania. Tieto postupy možné použiť aj v budúcnosti, keď koronakrízu zvládneme a nebudeme mať obavy z fyzického stretávania sa.
Pracovnoprávna prax ukázala, že v období pandémie môže nastať strata možnosti výkonu procesnej spôsobilosti jednej zo strán. Vzniká, keď štatutárny orgán jednej z nich, prípadne obidvoch, je nedostupný pretože je v karanténe. Vtedy nemôže dostatočne rýchlo pripraviť splnomocnenie na zastupovanie. Pritom vznikajú situácie, ktoré vyžadujú riešenia v priebehu jedného dňa. V praxi nájdeme rôzne postupy. Jedným z typických riešení, je dohoda strán v KZ, kto bude zastupovať stranu, ak bude štatutárny orgán nedostupný. Išlo by o splnomocňujúce ustanovenie priamo v KZ.

Kompetenčná zmluva alebo prokurista
V praxi sa stáva, že je nedostupný predseda odborovej organizácie spolu s jeho zástupcom, prípadne jediný konateľ podniku. Niektoré spoločnosti majú okrem KZ uzatvorenú aj tzv. kompetenčnú zmluvu alebo dohodu, ktorá upravuje spôsob výkonu vzájomných práv zamestnávateľa a odborov. Dojednanie splnomocňujúcich postupov je možné aj v takom prípade. Dokonca je jednoduchšie, pretože tento typ zmluvy nie je KZ podľa osobitného zákona a jej zmena sa neriadi predpísaným postupom. V prípade podnikov je prirodzené splnomocniť niektorého z manažérov ľudských zdrojov. Druhým používaným riešením je ustanovenie prokuristu, ktorý, po zápise do obchodného registra a podľa konkrétnych inštrukcií, môže formálne zastúpiť jedného alebo všetkých konateľov. Rovnako môže takto zastúpiť podnik v kolektívnom vyjednávaní alebo v prerokovaní, prípade pri výkone iných práv.
Samozrejme, príkladov dobrej praxe a efektívnych riešení je množstvo, v zásade sa stačí nad nimi zamyslieť a vo vhodnej forme použiť.

Účinné nápady krízu prežijú
Obsahom ďalších článkov bude aj riešenie takých pracovnoprávnych problémov, ktoré v súvislosti s pandémiou vznikajú a budú pretrvávať aj ďalej. Aj keď podniky často riešia existenčné problémy, väčšina túto krízu prežije. A je veľmi prospešné, ak účinné nápady, ktoré sa počas krízy zrodia, prežijú aj ďalej. Nakoniec, o stabilné a spravodlivé vzťahy so zamestnancami sa usiluje každý zamestnávateľ.

O prekážkach a náhradách počas koronakrízy sa viac dočítate v nasledujúcom článku.

Autor príspevku, JUDr. Ing. Vladimír Hrivnák, LL.M., je právnik a manažér ľudských zdrojov vo veľkej strojárskej firme; odborník na kolektívne zmluvy, kolektívne vyjednávanie a na problematiku pracovnoprávnych vzťahov.