Pontónová plošina            Zátěžová zkouška unikátní pontonové sestavy se stabilizačním systémem - APMNS, který umožňuje přepravu nadrozměrných nákladů, proběhla na Slapské přehradě.


Navržené řešení je použitelné jak v civilní, tak i ve vojenské oblasti. Může sloužit nejen k přemisťování těžkých břemen např. při rekonstrukci mostních konstrukcí, ale i údržbě vodních toků. Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v programu TRIO. Řešení vzniklo za spolupráce firmy Česká lodní doprava-charter, s.r.o. a Fakulta strojní(FS) ČVUT v Praze, Informovala na svém webovém sídle FS ČVÚT
Transport APMMS je proveditelný běžnými dopravními prostředky a umístění na vodní plochu je realizováno pomocí jeřábu. Jedna z předností APMMS je variantnost řešení – možnost sestavení modulů dle potřeby s ohledem na konkrétní účel použití.
APMMS bude možné využívat zejména při stavbě a rekonstrukci mostů, rovněž tak při diagnostice stavu mostních konstrukcí, dále při úpravě terénu povodí, čištění vodních toků či nádrží, a to při běžné údržbě i výjimečných stavech, např. povodně a záplavy. Pontony lze dále využít k přepravě těžké mechanizace, která je potřebná při stavbách prováděných z vodní hladiny.
Dále bude možné APMMS využít jako plovoucí zařízení pro civilní účely, např. výstavní plocha, podium pro hudební vystoupení a jiné kulturní akce. Pro vojenské účely je možné využít pro ženijní mostní konstrukce a provizoria. Vzhledem k absenci obdobného systému na českém i evropském trhu lze realizací projektu očekávat výrazné posílení konkurenceschopnosti v tomto oboru. Systém splňuje požadavky na přísné bezpečnostní standardy říčních plovoucích prostředků a je v souladu s platnou legislativou v oblasti. Jedná se o významnou pomoc při řešení oprav a výměn řady mostů v havarijním stavu v celé ČR a zároveň lze pontony využít jako rezervu pro nečekané živelné události.
Program TRIO je zaměřen zejména na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti klíčových technologií a uplatnitelnosti výsledků v nových produktech a službách. K cílům programu patří také posílení účinné spolupráce ve výzkumu a vývoji mezi podniky a výzkumnými organizacemi.

 

Text: Tibor Šuľa podle FS ČVÚT