bartech1Evidencia nástrojov a pomocného materiálu vo výrobe sa zvyčajne vedie iba v zošitoch MS Excel, prípadne v niekoľkých systémoch, ktoré navzájom nekomunikujú. Zadávanie dát často prebieha s oneskorením, ktoré spôsobuje ďalšie komplikácie vo výrobnom procese.


Samozrejme, existujú aj špecializované programy, ktoré sa touto problematikou zaoberajú. Patrí medzi ne aj program Tools Management System, ktorý ponúka používateľom možnosť evidencie a sledovania pohybu náradia, foriem či montážnych prípravkov on-line. Okrem základnej evidencie možno v programe nastavovať aj intervaly na pravidelné revízie, opravy, či čistenie sledovaného materiálu.

bartech2
ZEBRA MC9300 DPM

Označenie ako prvý krok
Základom každej evidencie je označenie sledovaného materiálu. Na označenie možno použiť 1D/2D čiarové kódy vytlačené na samolepiacich štítkoch. Niekedy môže byť vhodné aj označovanie RFID tagmi. Iba pri formách, ktoré sú počas výroby vystavené pôsobeniu vysokých tlakov a teplôt, pôsobeniu vody, oleja či rôznych chemických látok, nie je možné použiť klasické značenie, napríklad samolepiacim štítkom. Ten by bol už po niekoľkých cykloch strhnutý či nečitateľný. Tu sa odporúča označenie kovovými štítkami s kódom vyrobeným metódou priameho značenia. Také štítky pripevnené pevným spojom k forme zostávajú čitateľné počas celej životnosti formy i napriek náročným prevádzkovým podmienkam. Na čítanie takých štítkov však treba použiť špeciálne DPM skenery. V týchto náročných prevádzkach osvedčili predovšetkým modely ZEBRA MC9300 DPM.

Z akých modulov sa aplikácia skladá
Modul Správa a Prehliadanie
Základným stavebným prvkom programu TMS je SQL databáza, nad ktorou beží intranetová aplikácia, prostredníctvom ktorej možno zozbierané dáta prehliadať a spravovať.

Výhodou tohto riešenia je možnosť pracovať s ním na ktoromkoľvek PC či tablete vo firemnej sieti, ktorá má internetový prehliadač a prístup k serveru s dátami. A to bez ohľadu na to, aký operačný systém má dané zariadenie (Windows, Android, iOS). Zber a zapisovanie dát do databázy môže prebiehať priamo v intranetovej aplikácii, ale najčastejšie sa využíva možnosť odosielania dát prostredníctvom prenosných PDA terminálov (smartphonov) pripojených do WiFi siete, ktoré majú operátori vo výrobe stále pri sebe.

bartech3
Prehľad zariadení


Modul pre zber dát v teréne
V PDA termináli je možnosť vyhľadania aktuálnej pozície sledovaného zariadenia, zadávanie presunu na novú lokáciu, zapisovanie poznámok k jednotlivým vykonávaným operáciám či označovanie zariadení, ktoré vyžadujú okamžitú opravu. Pri každej manipulácii so zariadením sa operátor identifikuje, vzápätí sníma jeho kód a kód pracoviska (stroja, regálu), odkiaľ zariadenie berie a kam ho vkladá. Súčasne môže zadať aj dôvod, prečo sa s ním takto manipuluje. Všetky takto pozbierané informácie sa on-line cez WiFi sieť prenášajú do centrálnej databázy.

Definície základných parametrov
Aplikácia je navrhnutá tak, aby ju používateľ mohol maximálne prispôsobiť požiadavkám bez zbytočných programátorských úprav. Používateľ najprv nadefinuje svoje šablóny na jednotlivé druhy zariadení či foriem, ku ktorým potom pridáva sledované atribúty. Aj tieto atribúty vie sám definovať vrátane spôsobu ich formátovania. Jednotlivé nástroje či výrobné zariadenia sa potom v aplikácii priradia ku konkrétnym výrobkom či výrobným linkám. Výhodou takejto štruktúry je možnosť vyhľadávať nielen podľa názvu či označenia jednotlivých nástrojov a zariadení, ale aj podľa názvov či označení finálnych výrobkov. Každá šablóna má presne definované, aké operácie je s ňou možné vykonávať. Systém tak zabraňuje vzniku škôd spôsobených nesprávnym použitím zariadenia.

bartech4
Rodný list zariadenia


Podobným spôsobom sa definujú aj finálne výrobky a ich väzby na výrobné nástroje či východiskový materiál. Ku každému výrobnému nástroju, zariadeniu či finálnemu výrobku možno vkladať obrázky, sprievodné dokumenty a návody. Všetky vstupné údaje idú do aplikácie taktiež importovať z nadriadeného systému napr. z formátu *.xls, alebo môže zákazník využiť služby implementátora, ktorý pripraví potrebnú importnú procedúru na zákazku.

* * * * *

Slovo zákazníka
Aplikáciu Tools Management System TMS používame v našom závode od roku 2012. Jej prínos oceňujeme každý deň. Vďaka nej sa nám podarilo eliminovať prestoje spôsobené dohľadávaním foriem. Zároveň sme získali silný nástroj na sledovanie termínov na pravidelnú údržbu či revíziu. Firma BARTECH SLOVAKIA nám vychádza v ústrety aj s implementáciou našich špecifických požiadaviek.
Michal Krošlák – technológ Hella Signal Lighting

 * * * * *

Práca s aplikáciou
Po úvodnom nastavení systému je možné v časti Evidencia zobraziť tzv. rodný list zariadenia, v ktorom sú uvedené na jednom mieste všetky potrebné informácie Prioritne sa zobrazia tie najdôležitejšie polia, ktoré informujú o fyzických parametroch zariadenia, o jeho aktuálnom umiestnení, počtu výrobných cykloch, vykonaných opravách a servisných zásahoch. V ďalších sekciách a záložkách nájdeme ostatné informácie, ktoré chceme sledovať – intervaly údržby, celková životnosť, dátumy pravidelných revízií, zoznamy vykonaných operácií, záznamy kvalitárov a ďalšie.

Štatistiky a grafy
Systém má zabudované základné štatistické zostavy a grafy, ktoré sa zobrazia hneď po spustení aplikácie. Ďalej je k dispozícii viacero používateľských nastavení, pohľadov a filtrov nad zozbieranými dátami. Ak aj tak používateľ nenájde v systéme zostavu, ktorá by vyhovovala jeho požiadavkám, môže využiť funkciu exportu filtrovaných a triedených dát z prehľadov systému priamo do *.xls formátu, a ďalej s nimi pracovať v aplikácii MS Excel.

bartech5
Vstavané grafické prehľady

 

O firme
Firma BARTECH SLOVAKIA bola založená roku 1998 a od vzniku sa špecializuje na technológie automatickej identifikácie s využitím čiarového kódu a RFID prvkov. Dodáva celú škálu zariadení pre tlač a snímanie čiarového kódu a vyvíja tiež vlastné SW riešenia na sledovanie výroby v reálnom čase a zefektívnenie logistických operácií v skladoch (www.mobilneriesenia.sk). Jedným z riešení, ktoré sa na trhu teší silnej odozve od zákazníkov, je TMS – Tools Mangement System. Skúsenosti s ním majú viaceré firmy, no najviac závody zo skupiny HELLA, ktorá si ho vybrala ako svoje koncernové riešenie. Okrem slovenských závodov už prebehla jeho inštalácia aj v slovinskom závode v Ľubľani.

TEXT/FOTO Pavel Loprais