MEAN WELL DDRHV súčasnosti je stále častejšia požiadavka napájať elektronické priemyselné zariadenia v nedostupných priestoroch kde nie je dostupná verejná energetická sieť alebo je potrebné samostatné napájanie pre bezpečnosť osôb a zariadení.


MEAN WELL je svetový výrobca napájacích zdrojov zaberajúci široké spektrum najšpeciálnejších požiadaviek trhu. Výnimkou nie sú ani zdroje so špecifickým určením DDRH-60 v prevedení na DIN lištu do rozvádza­ča s priemyselným krytím IP20.
Priemyselné zdroje MEAN WELL typového radu DDRH sú k dispozí­cii s výstupným výkonom do 60 W a pre výstupné jednosmerné napätia v štandardných hodnotách 5, 12, 24 a 48 V. Na ešte flexibilnejšiu použiteľ­nosť sa dá výstupné napätie nastaviť používateľsky dostupným trimrom v dostatočnom rozsahu až do 40 %. Výhodou napríklad u 12-voltové­ho modelu je možné nastavenie výstupného napätia na viac ako 15 V, čo umožňuje pripojiť aj akumulátor. Na výstupe je konštantné jednosmerné stabilizované napätie, ktoré vykazuje aj pri pulzujúcej a prudko sa menia­cej záťaži maximálne zvlnenie rádovo desiatky mV.

Využiť slnečné energiu
Špecifikum zdroja spočíva v schopnosti využiť energiu vyrobenú foto­voltickým panelom alebo sústavy panelov v podobe jednosmerného na­pätia, ktoré kolíše v širokom rozsahu podľa okamžitého svitu slnka.
Fotovoltický panel akéhokoľvek výkonu či rozmerov v súčasnosti nie je problém kúpiť. Na správnu funkciu a životnosť panelu však treba na vý­stup pripojiť regulátor, ktorý dodáva výrobca panelu. Jeho cena je spra­vidla vyššia ako cena samotného fotovoltického panela. Zdroj MEAN WELL DDRH-60 zabezpečí rovnomerný odber energie po pripojení priamo k panelu. Vstupné napätie zdroja je 150 V až 1 500 V DC. Tento parameter umožňuje sériové radenie panelov a vytvorenie samostat­ného sebestačného zdroja energie na odľahlom mieste. Použitím zdroja DDRH-60 získame stabilizované napätie vhodné priamo na napájanie telekomunikačného zariadenia alebo inej elektroniky. Galvanické oddelenie s pevnosťou viac ako 4 kV, použiteľnosť do nadmorskej výšky 5 000 m podľa EN62109-1 bez potreby núteného chladenia, pracovná teplo­ta -30°C až +80°C a nezávislý kontakt DC OK na hlásenie na nadrade­ný systém, predurčuje zdroj na veľmi široké použitie aj na najodľahlejších miestach kde nie je dostupná verejná energetická sieť.

Priebeh zaťažiteľnosti zdroja
Obr. 2: Priebeh zaťažiteľnosti zdroja MEAN WELL DDRH-60 v závislosti na vstupnom napätí

 

Na obr. 2 je priebeh odoberateľného výkonu zo zdroja v závislosti od vstupného DC napätia. Veľmi zaujímavou vlastnosťou zdroja je kon­štantný spínací kmitočet 65 kHz. Z hľadiska elektromagnetickej kom­patibility – vyžarovania šumu – sú teda presne definovateľné parametre podľa EN55032, rovnako aj z hľadiska elektromagnetickej imunity pod­ľa EN61000-4-2÷8. Aj z blokovej schémy na obr. 3 je jasné, že napájací zdroj disponuje ochrannou funkciou OLP – Over Load Protection pri pre­ťažení, OVP – Over Voltage, navyše OTP – Over Temperature Protection, ktorá spôsobí vypnutie zdroja. Po zmiznutí príčiny sa zdroj automaticky spustí. Na hodnoty výstupného prúdu a napätia dohliadajú obvody O.C.P. a O.V.P., ktoré umožňujú aj režim konštantného prúdu tzv. „constant cur­rent limiting” využiteľný pri dvojfázovom nabíjaní batérie, prípadne pri pa­ralelnom zapojení na zvýšenie výkonu pre napájanie jednej záťaže podľa odporúčaní výrobcu.

schéma napájacieho zdroja
Obr. 3: Bloková schéma napájacieho zdroja typového radu DDRH


Napájací zdroj MEAN WELL DDRH-60 zaberie na DIN lište tri pozície. Pa­rameter spoľahlivosti MTBF uvádza výrobca vynikajúcich 454 tis. hodín.
Ďalšie presné parametre, rozmery a všetko potrebné na aplikáciu zdro­ja nájdete na stránke www.meanwell.sk v datasheete vo formáte PDF.

TEXT Alek Tropp FOTO JDC, s. r. o.