zspsrZväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky (ZSP SR) je organizáciou zamestnávateľov. Bol založený ako jeden z prvých odvetvových zväzov v rámci Zväzu priemyslu SR dňa 10. 7. 1990 na ustanovujúcej schôdzi v Dubnici nad Váhom. Zakladajúcimi členmi bolo 23 organizácií slovenského strojárstva.

ZSP SR je členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). Zväz je otvorenou organizáciou, ktorá združuje veľké, stredné aj malé podnikateľské subjekty činné v strojárskom, alebo príbuznom odvetví. Poslaním zväzu je reprezentovať a hájiť záujmy svojich členov predovšetkým pri kolektívnom vyjednávaní s odborovými organizáciami pri príprave kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a na rokovaniach so štátnou exekutívou a odborovými orgánmi v rámci Rady hospodárskeho a sociálneho partnerstva. Okrem toho k prvoradým úlohám zväzu patrí podpora rozvoja slovenského strojárstva, nadväzovanie a prehlbovanie kontaktov s partnerskými organizáciami v zahraničí. Odborná činnosť zväzu je organizovaná v odborných sekciách orientovaných na vecné problémy, ako aj v odborných sekciách združujúcich členov podľa príbuznosti výrobného odboru. Cieľom zväzu je neustále prehlbovať svoje pôsobenie medzi organizáciami odvetvia a združovať ich pre spoločné úsilie za dosiahnutie prosperity slovenského strojárstva.