Strojárstvo Extra

Valce v linke na kontinuálne odlievanie ocele (obr. 1) pracujú v extrémne tvrdých podmienkach. Roztavená oceľ sa leje medzi oscilujúce medené vodou chladené formovacie dosky, medzi ktorými čiastočne stuhne povrch bramy. Brama je vtiahnutá medzi valce linky za stáleho ostrekovania povrchu vodou napomáhajúcou tuhnutiu.

 

Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi (PM) a vonkajším rotorom postupne nachádza uplatnenie aj na pohon elektromobilov, pričom je uložený priamo v kolese. Tento príspevok prezentuje návrh prototypu motora uloženého v kolese na experimentálne účely.

titM

Príspevok približuje skúmanie vzniku trhlín pri zváraní vysoko pevných pancierových plechov ARMOX. Pri výskume sa hľadali optimálne parametre zvárania na dosiahnutie potrebných mechanických vlastností. Boli zistené rozdielne mechanické vlastnosti, ktoré sa však výrazne neprejavili na mikroštrukturálnych zmenách. Vplyv času chladnutia však mal priamy vplyv na mechanické vlastnosti a pri nevhodnom technologickom postupe môže nastať vznik rôznych nebezpečných trhlín.

obr1m

Priemyselné roboty tvoria neoddeliteľnú súčasť automatizovaných pracovísk v priemysle a oblasti ich aplikácie sa neustále rozširujú. Priemyselné roboty sú navrhované pre univerzálne použitie, ale ich prispôsobenie požiadavkám technológie si vyžaduje okrem iného aj návrh špecifických koncových efektorov.

 

Práve rôzne druhy efektorov prispôsobené podľa požiadaviek technológie umožňujú také rozsiahle použitie.

 

Medzi hlavné aplikácie robotickej techniky patrí uchopenie a manipulácia s predmetmi. Tradičné riešenie chápadla formou rôznych riešení prstových chápadiel má viaceré nedostatky a preto sa objavujú rôzne netradičné riešenia.

Příspěvek se zabývá možností využití metody penetračních testů (SPT-smallpunchtests), založené na tzv. „semidestruktivním“ odběru malého množství experimentálního materiálu z kritické lokality speciálním odběrovým zařízením, pro hodnocení materiálových vlastností jednotlivých oblastí svarových spojů. Toto hodnocení materiálových vlastností pomoci metody malých vzorků, tzv. smallpunch test, umožňuje analyzovat stav jak nově vyrobených, tak zejména již provozovaných komponent při odebrání velmi malého objemu zkušebního materiálu.  Z takto odebraného vzorku je možné určit nejen kontrolní chemický rozbor a stav mikrostruktury, ale rovněž pomocí SPT také aktuální pevnostní vlastnosti, křehkolomové i creepové vlastnosti. V příspěvku jsou ukázány příklady možnosti použití této metody pro hodnocení vlastností svarových spojů.

obr1

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. Efektívna filtrácia mazacích olejov je dôležitá na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a tiež môže významne ovplyvňovať životnosť mazacích olejov.