Strojárstvo Extra

Příspěvek se zabývá možností využití metody penetračních testů (SPT-smallpunchtests), založené na tzv. „semidestruktivním“ odběru malého množství experimentálního materiálu z kritické lokality speciálním odběrovým zařízením, pro hodnocení materiálových vlastností jednotlivých oblastí svarových spojů. Toto hodnocení materiálových vlastností pomoci metody malých vzorků, tzv. smallpunch test, umožňuje analyzovat stav jak nově vyrobených, tak zejména již provozovaných komponent při odebrání velmi malého objemu zkušebního materiálu.  Z takto odebraného vzorku je možné určit nejen kontrolní chemický rozbor a stav mikrostruktury, ale rovněž pomocí SPT také aktuální pevnostní vlastnosti, křehkolomové i creepové vlastnosti. V příspěvku jsou ukázány příklady možnosti použití této metody pro hodnocení vlastností svarových spojů.

obr1

Mazivo patrí medzi rozhodujúce konštrukčné prvky každého stroja a zariadenia. Efektívna filtrácia mazacích olejov je dôležitá na zabezpečenie spoľahlivosti strojov a tiež môže významne ovplyvňovať životnosť mazacích olejov.

Diagnostické merania na energetických zariadeniach sa vykonávajú na zistenie ich skutočného technického stavu, určenia zostatkovej životnosti a stanovenia optimálnej doby výmeny. Bolo vypracovaných veľa štúdií a článkov o spôsoboch kontroly a riešení poruchových stavov.

titPodpora klastrov je v EÚ predmetom spracovania viacerých odborných dokumentov na úrovni európskej komisie. Väčšinou majú charakter strategických zámerov formulovania podpornej politiky, prípadne odborných pracovných dokumentov. Európska únia takisto podporuje výmenu informácií a spracovávanie odborných analýz aj prostredníctvom podpory asociácií zameraných na rozvoj klastrov.

Článok popisuje technológiu opravy plynovodného potrubia použitím oceľovej objímky. V experimentálnej časti článku je spracovaná príprava okrajových podmienok pre simuláciu zvárania preplátovaného spoja. Analýza spoja zahŕňa výpočet zváracej rýchlosti, vyhodnotenie teplotných cyklov, makroštruktúry a tvrdosti zvarového spoja v jednotkách HV. Všetky okrajové podmienky boli použité pre proces simulácie zvárania v programe SYSWELD, ktorého výsledky sú taktiež uvedené v predloženom príspevku.

titV článku je analyzované semiaktívne pruženie, riadené adaptívnym regulátorom. Riadenie je zamerané výhradne na adaptáciu kritéria pruženia vozidla počas jazdy. Cieľom je dosiahnuť požadovaný komfort jazdy pri dobrej jazdnej dynamike vozidla. S úlohou sa spája i modelovanie vozidla a jednotlivých komponentov systému pruženia.