Strojárstvo Extra

With the rapid development of camera systems and their application, especially in the area of ​​safety technology, a closed camera systems (CCTV) and specific municipal surveillance systems are offered new opportunities for these systems work both day and therefore in good lighting conditions, and in night, possibly in much worse conditions (fog, rain), etc. This is made ​​possible by the development of sensor characteristics chips in cameras and a new illumination options. For the realization of the need to evaluate the quality characteristics of different types of illumination, lights, working in different spectral bands, as well as specific cameras used in specific applications. This is the subject of this work.

 

Zhluková analýza patrí medzi štatistické metódy, ktoré sa zaoberajú podobnosťou viacrozmerných objektov, tzn. objektov charakterizovaných väčším množstvom premenných. Základom zhlukovej analýzy je tvorba zhlukov takým spôsobom, aby si objekty v rámci jedného zhluku boli čo najviac podobné a súčasne, aby podobnosť zhlukov bola čo najmenšia.

Valce v linke na kontinuálne odlievanie ocele (obr. 1) pracujú v extrémne tvrdých podmienkach. Roztavená oceľ sa leje medzi oscilujúce medené vodou chladené formovacie dosky, medzi ktorými čiastočne stuhne povrch bramy. Brama je vtiahnutá medzi valce linky za stáleho ostrekovania povrchu vodou napomáhajúcou tuhnutiu.

 

Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi (PM) a vonkajším rotorom postupne nachádza uplatnenie aj na pohon elektromobilov, pričom je uložený priamo v kolese. Tento príspevok prezentuje návrh prototypu motora uloženého v kolese na experimentálne účely.

titM

Príspevok približuje skúmanie vzniku trhlín pri zváraní vysoko pevných pancierových plechov ARMOX. Pri výskume sa hľadali optimálne parametre zvárania na dosiahnutie potrebných mechanických vlastností. Boli zistené rozdielne mechanické vlastnosti, ktoré sa však výrazne neprejavili na mikroštrukturálnych zmenách. Vplyv času chladnutia však mal priamy vplyv na mechanické vlastnosti a pri nevhodnom technologickom postupe môže nastať vznik rôznych nebezpečných trhlín.

obr1m

Priemyselné roboty tvoria neoddeliteľnú súčasť automatizovaných pracovísk v priemysle a oblasti ich aplikácie sa neustále rozširujú. Priemyselné roboty sú navrhované pre univerzálne použitie, ale ich prispôsobenie požiadavkám technológie si vyžaduje okrem iného aj návrh špecifických koncových efektorov.

 

Práve rôzne druhy efektorov prispôsobené podľa požiadaviek technológie umožňujú také rozsiahle použitie.

 

Medzi hlavné aplikácie robotickej techniky patrí uchopenie a manipulácia s predmetmi. Tradičné riešenie chápadla formou rôznych riešení prstových chápadiel má viaceré nedostatky a preto sa objavujú rôzne netradičné riešenia.