Strojárstvo Extra

titAnalýza zhlukov (cluster analysis, CLU) je vhodným nástrojom pri riešení segmentácie výroby. Zaraďuje sa medzi projektantské metódy, pomocou ktorých sa rozčleňuje a usporadúva množina neusporiadaných objektov na základe ich podobností.

Rázový impulz je fyzikálny signál, ktorý vzniká pri dotyku dvoch kovových častíc v ložisku, resp. v prevodovke – kovový styk medzi valivým telesom a obežnou dráhou, resp. medzi zubami ozubeného prevodu. Mohutnosť rázových impulzov zachytáva a spracováva patentovaná metóda SPM.

obrDiagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. V samotnej údržbárskej činnosti jestvuje len veľmi úzka oblasť, ktorá by priamo nevyužívala diagnostiku stavu zariadenia. Ide o predpísané údržbárske práce, ktoré sa vykonávajú bez ohľadu na skutočný stav zariadenia alebo stroja.

Technológia delenia rôznych typov materiálov vodným prúdom má viacero modifikácii. Základom je kontinuálny prúd kvapaliny, na ktorý nadväzujú modifikácie abrazívneho a pulzujúceho vodného prúdu. Pri pulzujúcom vodnom prúde (ďalej len PWJ) je účinnosť prúdu zvyšovaná generáciou pulzov.

 

obr
Napriek značnému pokroku informačných technológií a širokému použitiu počítačov v súčasnosti prevláda nespokojnosť s úrovňou počítačovej podpory v oblasti vzdelávania. Predmetom kritiky je prílišná orientácia riešení na technológiu, čo je na úkor didaktických prístupov, ktoré absentujú v súčasnom európskom výskume  IKT v oblasti tzv. „technology enhanced learning“.

obr

Mazacie prostriedky majú významné postavenie v prevádzke strojov a zariadení. Mazivo, mazací olej okrem toho, že zabezpečuje správne mazanie, nám poskytuje pri vykonávaní tribotechnickej diagnostiky dôležité informácie o ich technickom stave.