Strojárstvo Extra

obrPríspevok popisuje možnosti využitia modernej diagnostickej metódy SPM HD s funkciami časového signálu a spúšťaných meraní pri diagnostike strojov s nepravidelným rotačným pohybom, ako sú manipulačné roboty či výťahy, používané v automobilovom priemysle.

titKonkurencia na trhu spôsobuje neustály boj o priazeň zákazníkov, čo zrýchľuje technologický pokrok a inovácie vo všetkých oblastiach na trhu s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov. Avšak každý produkt má množstvo vlastností, ktoré je možné inovovať a identifikovanie pre zákazníkov najdôležitejších vlastností, je elementárne pre efektívne riadenie inovácií produktov na rôznych hierarchických úrovniach.

titHarmonický ozubený prevod nesporne patrí k perspektívnym prevodom. V podstate ide o diferenciálny prevod s čelným súkolesím, kde sa záber dosahuje pružnou deformáciou jedného z ozubených kolies. Veľkosť deformácie pružného kolesa má značný vplyv na charakter a kvalitu záberu.

titKvalita finálnej povrchovej úpravy na báze tenkých organických povlakov u pozinkovaných oceľových plechov je rozdielna v jednotlivých odvetviach priemyslu. Automobil čelí počas prevádzky pomerne agresívnemu prostrediu (napríklad príspevok posypovej soli) alebo zvýšenému množstvu cyklického striedania teplôt a vlhkosti.

titPri výrobe zváraných konštrukcií a montážnych celkov sa kladie dôraz na vzhľad povrchu zvarov a súčasne na dostatočný prievar do základného materiálu a s tým súvisiacu pevnosť zvarov.

Aktuálne najpoužívanejšou ochrannou atmosférou pri zváraní MAG nízkolegovaných ocelí je zmes argónu s 18 % CO2. Je zná­mych viac štúdií o vplyve množstva CO2 na charakter prenosu kovu a tým aj na vzhľad zvaru a jeho prievar [1, 2, 3], pričom všeobecným záverom je, že čím je obsah CO2 v argóne nižší, tým je povrch zvaru kraj­ší, bez rozstrekov a s plynulým prechodom do základného materiálu, prievar je však menej hlbší a teda aj menej pevnejší. Autor sa pokúsil v tomto príspevku dokázať, že tento názor je diskutabilný.

V priemyselnom sektore sa stanovujú vysoké požiadavky na technológie a materiály. Zváranie explóziou je jednou z možných technológií na výrobu bimetalov. Horčíkové zliatiny patria k najľahším konštrukčným materiálom a ukrývajú veľký, zatiaľ nedostatočne využitý potenciál, smerujúci k zlepšeniu úžitkových vlastností súčasných i budúcich dopravných zariadení [1, 2].