Strojárstvo Extra

obrKorozní odolnost korozivzdorných ocelí v provozním prostředí pro zajištění dlouhodobé životnosti a bezpečnosti provozu závisí zejména na správné volbě korozivzdorné oceli, kvalitě povrchu korozivzdorné oceli, konstrukčním uspořádání technologických částí, inspekci a údržbě zařízení z korozivzdorných ocelí, dodržování zásad při manipulaci a zpracování korozivzdorných ocelí a při montáži zařízení.

obrV súčasnosti zaznamenávame prudký rozvoj v oblasti delenia materiálov koncentrovanými zdrojmi energie – lúčovými technológiami. Ide o systémy pre delenie laserom, plazmou a vodným lúčom, pričom je pozorovateľný prudký rozvoj jednak v oblasti samotných zdrojov, ako aj v oblasti CNC riadenia a strojov, na ktorých sú tieto technológie implementované.

obrZamestnávateľ je povinný zabezpečovať, aby pracoviská, stroje a zariadenia, náradie, nástroje, materiály, pracovné pomôcky a postupy, usporiadanie pracovných miest a organizácia práce neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnanca.

obrKvalita je základným prvkom ovplyvňujúcim spokojnosť zákazníka. Splnenie požiadaviek zákazníka je v dnešnej dobe rozhodujúcim faktorom úspešnosti a konkurenčnej výhody subjektov podnikajúcich na trhu.

obrČasopis Strojárstvo už v minulosti priniesol aktuálne informácie týkajúce sa 7. rámcového programu EÚ, vrátane najnovšej výzvy Horizont 2020, ktorá ho nahradila. V nich sa diskutovali aj niektoré praktické problémy, ktorým čelia slovenskí výskumníci z pohľadu strojárstva (Strojárstvo, 7 – 8/2014) a na „horúcej linke“ sa priblížila prax písania projektu v rámci výzvy ICT20 (Strojárstvo 6/2014).

obrTitán a zliatiny titánu sú v dnešnej dobe pomerne široko zastúpené najmä v leteckom a automobilovom priemysle, chemickom priemysle, energetike, zbrojárskom priemysle, lodnom priemysle a v implantológii a biomedicínskom inžinierstve.