Strojárstvo Extra

titPri výrobe zváraných konštrukcií a montážnych celkov sa kladie dôraz na vzhľad povrchu zvarov a súčasne na dostatočný prievar do základného materiálu a s tým súvisiacu pevnosť zvarov.

Aktuálne najpoužívanejšou ochrannou atmosférou pri zváraní MAG nízkolegovaných ocelí je zmes argónu s 18 % CO2. Je zná­mych viac štúdií o vplyve množstva CO2 na charakter prenosu kovu a tým aj na vzhľad zvaru a jeho prievar [1, 2, 3], pričom všeobecným záverom je, že čím je obsah CO2 v argóne nižší, tým je povrch zvaru kraj­ší, bez rozstrekov a s plynulým prechodom do základného materiálu, prievar je však menej hlbší a teda aj menej pevnejší. Autor sa pokúsil v tomto príspevku dokázať, že tento názor je diskutabilný.

V priemyselnom sektore sa stanovujú vysoké požiadavky na technológie a materiály. Zváranie explóziou je jednou z možných technológií na výrobu bimetalov. Horčíkové zliatiny patria k najľahším konštrukčným materiálom a ukrývajú veľký, zatiaľ nedostatočne využitý potenciál, smerujúci k zlepšeniu úžitkových vlastností súčasných i budúcich dopravných zariadení [1, 2].

Každá stavba, resp. Konštrukcia, má svoju životnosť. Priemerná fyzická (technická) životnosť oceľových konštrukcií priemyselných stavieb sa vo väčšine prípadov predpokladá na dobu 50 rokov. Životnosť a bezpečnú prevádzky schopnosť ovplyvňujú výrobné a montážne chyby, ako aj úroveň, včasnosť a možnosti vykonávania údržby.

titVýroba každej súčiastky sa bezprostredne alebo nepriamo spája s brúsením. Objem brúsiacich operácií vo výrobe je v priemere 25 % a v niektorých prípadoch až 70 percent z celkového objemu operácií, realizovaných na obrábacích strojoch.

titVyrábané kryogénne tlakové zásobníky v spoločnosti Taylor-Wharton Slovakia Košice pre európsky trh sú z Cr-Ni austenitických ocelí typu 18/8. Zásobníky sú dvojplášťové, pričom vnútorná nádoba je z Cr-Ni austenitickej ocele hrúbok 4 – 18 mm.

obrHigh strength steels are manufactured by special procedures of alloying and heat and mechanical treatment. They represent a group of steels with exquisite mechanical properties. Favorable mechanical properties, primarily tensile strength, impact toughness and hardness, enabled their intensive application for manufacturing of responsible welded structures. In this review paper are presented four characteristic and widely applied Swedish steels: WELDOX 700 (S690QL), HARDOX 500, ARMOX 500 and DOMEX 700. Since they are mainly used for welded structures, in the paper are, besides the detailed data on their chemical composition and mechanical properties, also presented data on their weldability and problems that appear during their welding. At the end is briefly presented a way of selecting the optimal welding technology for the WELDOX 700 steel.