Strojárstvo Extra

obrDiagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. V samotnej údržbárskej činnosti jestvuje len veľmi úzka oblasť, ktorá by priamo nevyužívala diagnostiku stavu zariadenia. Ide o predpísané údržbárske práce, ktoré sa vykonávajú bez ohľadu na skutočný stav zariadenia alebo stroja.

Technológia delenia rôznych typov materiálov vodným prúdom má viacero modifikácii. Základom je kontinuálny prúd kvapaliny, na ktorý nadväzujú modifikácie abrazívneho a pulzujúceho vodného prúdu. Pri pulzujúcom vodnom prúde (ďalej len PWJ) je účinnosť prúdu zvyšovaná generáciou pulzov.

 

obr
Napriek značnému pokroku informačných technológií a širokému použitiu počítačov v súčasnosti prevláda nespokojnosť s úrovňou počítačovej podpory v oblasti vzdelávania. Predmetom kritiky je prílišná orientácia riešení na technológiu, čo je na úkor didaktických prístupov, ktoré absentujú v súčasnom európskom výskume  IKT v oblasti tzv. „technology enhanced learning“.

obr

Mazacie prostriedky majú významné postavenie v prevádzke strojov a zariadení. Mazivo, mazací olej okrem toho, že zabezpečuje správne mazanie, nám poskytuje pri vykonávaní tribotechnickej diagnostiky dôležité informácie o ich technickom stave.

obr

Len kopírovanie prístupov a metód pri podnikových zmenách nemusí viesť k celkovému zachovaniu konkurencieschopnosti priemyselného výrobného systému. Podniky si začínajú uvedomovať, že výrobné procesy sú ovplyvňované požiadavkami zákazníkov, technológiou, strojovým parkom a prostredím, v ktorom sa priemyselný podnik nachádza.

 

Tribologický proces v kontakte medzi dvoma povrchmi zahŕňa mechanické a tribochemické zmeny a prenos materiálu. Opotrebenie je fenomén odstránenia materiálu z povrchu následkom interakcii s iným kontaktujúcim povrchom (obr. 1). Rýchlosť opotrebenia sa môže zmeniť v širokom rozsahu, v závislosti na prevádzkových podmienkach a kontaktných materiáloch, ktoré majú za následok rôzne mechanizmy a typy opotrebenia.