Strojárstvo Extra

ilustrackaDeformácie vyvolané zváraním môžu v konštrukciách viesť k prekročeniu tolerancií a následným opravám vyžadujúcim predlžovanie výrobného času. Prítomnosť zvyškových napätí môže tiež ovplyvniť únavovú životnosť a pevnosť výrobku pri ohybovom namáhaní.

obrPri zostavovaní návrhu implementácie procesu integrovanej marketingovej komunikácie je nevyhnutné uvedomiť si existenciu jednotlivých fáz, čiže jednotlivých krokov, plánovania a realizácie integrovanej marketingovej komunikácie.

obrV současné době je vyvíjen tlak na snižování obsahu organických těkavých látek v nátěrových hmotách jak z hlediska environmentálního, tak i z hlediska zvýšení hygieny práce. Jelikož se tento problém týká i nátěrových hmot v leteckém průmyslu, bylo rozhodnuto inovovat stávající nátěrový systém používaný na letadla v Aircraft Industries, a zaměřit se na snížení obsahu organických těkavých látek současně s nutnou inovací fyzikálně-mechanických i chemických vlastností.

obrInovácie nie sú vynaliezaním „úžasných“ vecí, ktoré si nikto nekúpi, ale riešením problémov a snov ľudí, ktorí si naše produkty a služby kúpia. Inovácia začín aj končí v obchode a marketingu, musí byť účinná a rýchla. Tradičné prístupy, kde sa dlhý čas vymýšľali zložité a drahé riešenia, ktoré si nikto nekúpil patria do minulosti.

obrKorozní odolnost korozivzdorných ocelí v provozním prostředí pro zajištění dlouhodobé životnosti a bezpečnosti provozu závisí zejména na správné volbě korozivzdorné oceli, kvalitě povrchu korozivzdorné oceli, konstrukčním uspořádání technologických částí, inspekci a údržbě zařízení z korozivzdorných ocelí, dodržování zásad při manipulaci a zpracování korozivzdorných ocelí a při montáži zařízení.

obrV súčasnosti zaznamenávame prudký rozvoj v oblasti delenia materiálov koncentrovanými zdrojmi energie – lúčovými technológiami. Ide o systémy pre delenie laserom, plazmou a vodným lúčom, pričom je pozorovateľný prudký rozvoj jednak v oblasti samotných zdrojov, ako aj v oblasti CNC riadenia a strojov, na ktorých sú tieto technológie implementované.