Strojárstvo Extra

titV príspevku je charakterizovaná mikroštruktúra tupých zvarových spojov pripravených pomocou pevnolátkového vláknového lasera. Zvárané boli pozinkované plechové polotovary z dvojfázových ocelí HCT980X s oceľami vytvrditeľnými pri vypaľovaní laku HX220BD s hrúbkou 1,2 mm.
Študovaný bol vplyv parametrov zvárania na mikroštruktúru v charakteristických oblastiach zvarových spojov a jej korelácia s profilom mikrotvrdosti spojov.

titTechnologie pro monitorování stavu se stávají podstatnou složkou řízení životního cyklu strojů. Historicky byly tyto technologie nainstalovány pouze na nejkritičtějších zařízeních v elektrárnách, či výrobních závodech. Méně kritické technologie, které jsou ovšem také důležité pro provoz, jsou většinou monitorovány nebo testovány periodicky s využitím ručních měřicích přístrojů. Periodické ruční monitorování však poslední dobou přináší komplikace v podobě vyšší ceny práce, ceny cestování, nedostatku odborníků s dlouholetými zkoušenostmi a vyššího důrazu na bezpečnost práce. Díky této strategii specialisté tráví větší část pracovní doby objížďkami monitorovaných zařízení a sbíráním dat. V posledních letech naštěstí došlo k rychlému rozvoji měřicích systémů, které umožňují přechod od periodického monitorování k průběžnému on-line monitorování. Tyto technologie otevírají prostor pro hlubší analýzu naměřených dat a pro automatizovanou diagnostiku a prognostiku.

titProtikorózna ochrana oceľových výrobkov má v dnešnej dobe veľký význam, preto je potrebné hľadať riešenia pre jej zachovanie aj pri spájaní žiarovo pozinkovaných plechov.

titPopularita naftových motorov sa neustále zvyšuje. Hlavným dôvodom je nižšia spotreba paliva (až o 30 percent ako v prípade benzínových motorov poskytujúcich rovnaký výkon), ďalším dôvodom je hnacia sila (pri nižších otáčkach vyššia sila) a nižšie emisie.

titAutomobilový priemysel je priemyselné odvetvie patriace do sekundárneho sektora, ktoré sa zaoberá vývojom, výrobou, marketingom a predajom motorových vozidiel.

titStratégia merania, ktorá je na začiatku merania volená operátorom súradnicového meracieho stroja, môže svojimi parametrami vnášať do výsledkov merania variabilitu. Táto variabilita, vyjadrená neistotou merania, je potenciálnym priestorom na vznik rozdielov medzi výsledkami merania tých istých strojových častí. Mnohokrát je potrebné v priemyselnej výrobe overiť, či vyrobená súčiastka vyhovuje konštrukčným kritériám predpísaným na výrobnom výkrese. Jednou zo stratégií merania je voľba kontaktného snímacieho systému.