ilu1Obdobie posledných pár rokov sa vyznačuje dynamickým rozvojom využívania a zavádzania informačných a komunikačných technológií [1]. Potreba zberu, triedenia a uchovávania údajov a informácii vo vedomostnej spoločnosti rastie veľmi rýchlo [2]. Konkurenčné prostredie núti spoločnosti k rýchlemu a efektívnemu rozhodovaniu na dennej báze [3]. S narastajúcim množstvom údajov a informácii je ešte dôležitejší výber a potreba použiť relevantné údaje na podporu rozhodovania v riadení a koordinácii spoločností a projektov v každom segmente [4].

Využitie pokrokových technológií na podporu manažmentu v mnohých spoločnostiach je prioritou a jedným z hlavných krokov a postupov úspešnej správy firiem a realizácii projektov [5]. Vzájomné prepojenie rôznych technológií a systémov a ich multifunkčnosť sa vyhýbajú tomu, aby sa o tejto skupine technológii hovorilo len v intervaloch informačných systémov [6]. Informačné a komunikačné technológie (Communiaction-Information Technologies - ICTs) predstavujú komplexný hardvér, softvér a patria sem aj komunikačné technológie, ktoré umožňujú spracovanie všetkých relevantných údajov [7]. ICT sú široko poňaté a zahŕňajú množstvo technológií [8]. Opačný prístup k IKT sa však zameriava iba na hospodársku agendu. Ekonomický systém je typom systému, ktorého hlavnou funkciou je ekonomická agenda podniku a projektu [9]. V mnohých prípadoch ICTs zahŕňa účtovný softvér. Budovanie úspechu v podnikaní závisí od mnohých faktorov [10]. Úroveň riadenia všetkých operácií sa premieta do výšky realizovaných nákladov a v konečnom dôsledku aj predajných cien [11, 12]. Jedným zo základných cieľov každého podnikania je dosahovanie zisku. Strategické riadenie identifikuje budúce príležitosti a riziká smerovania každej spoločnosti alebo podniku [13]. Ide o základnú funkciu strategického riadenia, ktorú nasledujú ďalšie dôležité úlohy ako sú riadenie a kontrola všetkých implementovaných opatrení smerom k plneniu cieľov firemnej stratégie [14]. Zapojenie do tejto fázy aj operatívne riadenie je nevyhnutné vzhľadom na potrebu včas rozpoznať vzniknuté odchýlky od základného smerovania správne zvolenými výkonnými a prevádzkovými nástrojmi [15]. Strategické a operatívne riadenie spoločne vytvorilo dve funkčné jednotky, ktoré sú na jednej strane vzájomne prepojené a súčasne sa navzájom ovplyvňujú [16]. Podľa Mayera [17] je riadiaci proces zameraný na prevádzkový výsledok, ktorý sa realizuje prostredníctvom plánovania, monitorovania a overovania. Controlling je založený na zosúladení cieľov stanovených manažérmi a zamestnancami a cieľmi stanovenými spoločnosťou. Controlling má za hlavnú úlohu zabezpečiť dlhodobé “prežitie” spoločnosti na trhu a vytvoriť stabilitu zamestnania pre zamestnancov. Tieto úlohy vyžadujú systém riadenia koordinácie, ktorý možno dosiahnúť vytvorením vhodnej organizačnej štruktúry a integračných cieľov s informačnými a plánovacími systémami.
Systémy controllingu sú informačné systémy, ktoré vykonávajú funkcie realizované kontrolórom v spoločnosti. Predstavujú podporné nástroje, ktoré robia automatizáciu plánovania, riadenia a kontrolných činností a v súvislosti s kontrolou je dôležité plánovanie nákladov na konkrétne činnosti podniku. Náklady na stavebný projekt možno rozdeliť podľa rôznych fáz ich vzniku. Samotný proces riadenia nákladov na výstavbu zahŕňa nasledovné [18]:
• plánovanie nákladov a ekonomická uskutočniteľnosť projektu v etape plánovania,
• monitorovanie a prognóza efektívnosti a využitia finančných zdrojov,
• návrh opatrení na riešenie odchýlok vývoja (nákladov a času) vo fáze realizácie stavebného projektu,
• posúdenie skutočnej efektívnosti stavebného projektu vo fáze realizácie.

Kontrola nákladov a predpokladaných nákladov na stavebný projekt spočíva v určení nákladov na potrebné postupy, ktoré sa realizujú počas celého životného cyklu stavebného projektu. Náklady na stavebné projekty je možné klasifikovať podľa viacerých kritérií. Z hľadiska výpočtu nákladov je vzorec rozdelený na [12]:
• priame náklady – ktoré zahŕňajú:
 priamy materiál,
 priame mzdy,
 náklady na stroje a zariadenie,
 subdodávky,
• režijné náklady,
• náklady na správu.

Toto rozdelenie je dôležité aj z hľadiska výskumu, ktorého výsledky sú taktiež interpretované v tomto dokumente.

ilu2

Metodika
Ciele a metódy výskumu
V článku boli použité empirické metódy výskumu. V rámci empirických metód sa použili metóda pozorovania v širšom meradle, dotazníkový prieskum a rozhovory s podnikateľmi. Z teoretických metód sa najčastejšie používali metódy abstrakcie, analýzy a syntézy a metódy indukcie a dedukcie. Metodický rámec počas výskumu:
1. Určenie predmetu a rozsahu výskumu.
2. Výber výskumnej skupiny a obsahu.
3. Spracovanie dotazníkov na zber údajov.
4. Zber údajov.
5. Hodnotenie údajov na základe detekčných úrovní faktorov dôležitosti.
6. Overenie štatistickej významnosti výsledkov na základe testu Kruskal-Wallis.

Metódy zhromažďovania údajov
Dotazníkový prieskum sa javil ako najrýchlejší a najefektívnejší spôsob získavania potrebných informácií na výskumné účely. Dotazník bol navrhnutý a distribuovaný v elektronickej podobe. Pri príprave dotazníka boli použité formuláre on-line platforiem, ktoré umožňujú vyplniť dotazník v elektronickej podobe, ktorý je prístupný respondentom vybranej cieľovej skupiny na základe cieľovej adresy, na ktorej je dotazník umiestnený. Tento formát zabezpečuje, že dotazník môže vidieť len respondent, ktorý bol vybraný a žiadna iná osoba.
V rámci prieskumu sa prostredníctvom e-mailu oslovili spoločnosti s požiadavkou účasti na výskume. Celkovo sa zrealizovalo 1276 rozhovorov s respondentmi (účastníkmi stavebných projektov). Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 125 respondentov, no iba 55 spoločností vyplnilo celý dotazník, ktorý bol následne použitý v našom výskume, čo predstavuje len 4,31 % z celkovo oslovených respondentov. No vzhľadom na rozsah skúmaných oblastí v dotazníkovom prieskume je možné konštatovať, že ide o dobré dosiahnuté percento účasti. Vyplnenie dotazníka obsahujúceho približne 2 500 výskumných otázok, ktoré boli rozdelené na oblasti výskumu rovnakého zamerania, trvalo približne 50 minút.

Výskumná vzorka
Dotazníkový prieskum obsahoval zhromažďovanie údajov pomocou on-line dotazníka. Odkaz na on-line dotazník bol odoslaný respondentom v elektronickej forme s vysvetľujúcim sprievodným listom.
Hlavné charakteristiky výskumných subjektov z hľadiska veľkosti firmy môžeme vidieť nižšie. Prieskumu sa zúčastnilo a dotazník vyplnilo 55 podnikov, z ktorých 34,55 % môžeme zaradiť medzi mikropodniky, 30,90 % medzi malé podniky, 21,82 % medzi stredné podniky a 12,73 % medzi veľké podniky z hľadiska delenia veľkosti podnikov podľa počtu zamestnancov (Obrázok 1).

obr1
Obrázok č. 1 Charakteristika výskumnej vzorky podľa veľkosti stavebnej firmy

 

Dôležité poznatky o výskumnej vzorke predstavujú rozdelenie respondentov medzi účastníkov stavebných projektov (Obrázok 2).

obr2
Obrázok č. 2 Charakteristika výskumnej vzorky z hľadiska štruktúry účastníkov stavebného projektu

 

Spôsob spracovania údajov
Získané údaje boli vyhodnotené na základe viacerých štatistických metód prostredníctvom softvéru MS Excel a štatistiky a výsledky výskumu boli založené na popisnej a induktívnej štatistike.
Hodnotenie údajov bolo založené na takzvanej miere využívania, resp. miere vplyvu. Rozsah bol stanovený Likertovou stupnicou (1 až 5) a pomocou týchto meraní sa urobil aritmetický priemer hodnôt pre zvolenú oblasť výskumu.
Štatistická významnosť bola overovaná testom Kruskal-Wallis na úrovni významnosti α = 0.05. Skúška Kruskal-Wallis je priamym zovšeobecnením skúšobného prípadu dvoch vzoriek Wilcoxon pre nezávislé vzorky. Test Kruskal-Wallisow je podobný neparametrickej analýze rozptylu a je založený na poradiach [19]. Používa sa na porovnanie dvoch alebo viacerých vzoriek v závislosti od rovnakej alebo rozdielnej veľkosti [20, 21].

Hypotézy
Základné vedecké hypotézy v týchto oblastiach sú stanovené nasledovne:
H10: Veľkosť podniku má vplyv na využívanie systémov controllingu na plánovanie priamych nákladov pri realizácii stavebných projektov.
H11: Veľkosť podniku nemá vplyv na využívanie systémov controllingu na plánovanie priamych nákladov pri realizácii stavebných projektov.

H20: Využívanie systémov controllingu má významný vplyv na zníženie priamych nákladov stavebných projektov na rozdiel od veľkosti stavebných podnikov.
H21: Využívanie systémov controllingu nemá významný vplyv na zníženie priamych nákladov stavebných projektov na rozdiel od veľkosti stavebných podnikov.

Ciele výskumu
Hlavným cieľom výskumu bolo overiť, či využívanie systémov controllingu má významný vplyv na zníženie priamych nákladov stavebných projektov na rozdiel od veľkosti stavebných firiem a súčasne prichádza s poznaním, že veľkosť podniku má vplyv na využívanie systémov controllingu na plánovanie priamych nákladov stavebných projektov.

Výsledky výskumu
Cieľom tohto prieskumu bolo pochopiť a overiť vplyv veľkosti podniku na využívanie kontrolných systémov. Koncové body sa porovnávajú medzi spoločnosťami, pričom sa očakáva, že veľké spoločnosti sa správajú inak pri investíciach do IKT ako malé a stredné podniky (MSP). To isté platí aj pri investíciach do špecifického nástroja na kontrolu, ktorý v sebe zahŕňa plánovanie priamych nákladov. Výsledky využitia možno vidieť na obrázku 3.

obr3
Obrázok č. 3 Úroveň využívania systému controllingu v jednotlivých typoch podniku

 

Veľké stavebné podniky používajú systémy riadenia na účely plánovania priamych nákladov v stavebných projektoch vo výške 3,98, čo predstavuje vysokú mieru využívania a stredné stavebné podniky dosiahli mieru využitia 3,78, ktorá je rovnako vysoká.
Naopak, malé podniky dosiahli mieru využitia 2,93 a mikropodniky iba 2,57. Je to veľmi nízka hodnota, čo znamená, že pre malé podniky boli menej dôležitým nástrojom riadenia. Odráža to veľa vecí a z prieskumu vyplýva, že malé podniky reálne nedisponujú dostatkom prostriedkov na investovanie do progresívnych systémov. Na druhej strane, veľa firiem, ktoré nevidia výhody nástrojov controllingu, robia veľa vecí prácne - ručne.

Tabuľka č. 1 Kruskal-Wallis test na preskúmanie štatistickej významnosti (Zdroj: vlastné spracovanie – výstup z STATISTICA 12)
obr4

 

V tabuľke 1 je opísaný test Kruskal - Wallis pre skúmanie štatistickej významnosti vplyvu veľkosti stavebných podnikov na využívanie kontrolných systémov. Kontrolné systémy predstavovali p = 0,0347. Z toho vyplýva, že štatistická významnosť bola potvrdená hladinou spoľahlivosti α = 0,05 a akceptujeme hypotézu H10, teda: Veľkosť podniku má vplyv na využívanie systémov controllingu na plánovanie priamych nákladov pri realizácii stavebných projektov.
Podobná situácia nastáva aj pri skúmaní vplyvu využívania kontrolného systému na zníženie priamych nákladov na stavebné projekty. Miera dosahu využívania kontrolného systému na zníženie priamych nákladov na stavebné projekty je 4,15 pre veľké stavebné podniky a 3,49 pre stredne veľké stavebné podniky. Miera dosahu kontroly využívania systému na zníženie priamych nákladov na stavebné projekty je len 3,23 pre malé podniky a 3,14 pre mikropodniky. Vplyv je jasne preukázaný pre veľké stavebné firmy (obrázok 4).

obr5
Obrázok č. 4 Vplyv využívania kontrolného systému na zníženie priamych nákladov

 

Tabuľka 2 opisuje test Kruskal - Wallis na skúmanie štatistickej významnosti využívania kontrolného systému na znižovanie priamych nákladov stavebných projektov, ktorý dosiahol p = 0,0216. Z toho vyplýva, že štatistická významnosť bola potvrdená úrovňou spoľahlivosti α = 0,05 a akceptujeme hypotézu H20, teda: Využitie kontrolných systémov má výrazný vplyv na zníženie priamych nákladov stavebných projektov na rozdiel od veľkosti stavebných podnikov.

Tabuľka č. 2 Kruskal-Wallis test na preskúmanie štatistickej významnosti využívania kontrolného systému na znižovanie priamych nákladov stavebných projektov (Zdroj: vlastné spracovanie – výstup z STATISTICA 12)
tab2

 

Záver
Niekoľko prieskumov ukázalo, že využívanie IKT je veľmi efektívnym nástrojom na zníženie nákladov vo vybranej oblasti. Náš prieskum bol konkrétnejší, predmetom výskumu bol vplyv využívania kontrolných systémov na zníženie priamych nákladov stavebných projektov. Bola tiež preskúmaná miera využívania nástrojov systému controllingu a v rámci výskumu sa očakáva pozitívny vplyv využívania týchto systémov. Tieto očakávania boli zahrnuté aj do stanovenia základných výskumných hypotéz, ktoré nami zrealizovaným výskumom boli potvrdené. To znamená, že veľkosť podniku má vplyv na využívanie kontrolných systémov na plánovanie priamych nákladov stavebných projektov a súčasne využívanie systémov controllingu má významný vplyv na zníženie priamych nákladov stavebných projektov na rozdiel od veľkosti stavebných podnikov.

Použitá literatúra
[1] KRŠÁK, B., TOBISOVÁ, A., SEHNÁLKOVÁ, M.: Information technologies and their using during firm´s financial health modelling. in: Transactions of the Universities of Košice. 2011, vol. 4., spp. 35-40. - ISSN 1335-2334
[2] DUGAS, J, MESÁROŠ, P., FERENCZ, V., ČARNICKÝ, Š.: Business Communication Systems. 1. vyd. - Brussels : Euroscientia vzw - 2015. - 167 p.. - ISBN 978-90-822990-0-7.
[3] ONDREJKA, R., MORAVČÍKOVÁ, L.: Mathematical modelling within the road safety management, Acta Tecnología. 2015, Vol. 1., No. 2, pp. 5-8.
[4] KRŠÁK, B., TOBISOVÁ, A., SEHNÁLKOVÁ, M.: Education in information technology as a tool for tourism development. In: Procedia - Social and Behavioral Sciences 116 : WCES 2013 : 5th World Conference on Educational Science, Holandsko : Elsevier, 2014, pp. . 1096-1100. - ISSN 1877-0428 Available at: http://ac.els-cdn.com/S1877042814003681/1-s2.0-S1877042814003681-main.pdf?_tid=4ff845f8-adb4-11e3-9f...
[5] JANČÍK, M., PANDA, A., BEHÚN, M.: Production management. Vol. 31, no. 1 (2012), p. 57-59. - ISSN 0860-7761
[6] ČARNICKÝ, Š.: Manažérske informačné systémy podnikov. Bratislava: Ekonóm, 2004, ISBN 80-225-1822-0
[7] GÁLA, L. et al. Podniková informatika – 2. prepracované a aktualizované vydanie. Praha : Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2615-1, 496 s.
[8] MANDIČÁK, T., MESÁROŠ, P., RAKOŠIOVÁ, AM.: Exploitation of economic information systems for cost management in Slovak construction companies. In: Acta Tecnología. 2016, Vol. 2., No. 1, pp. 1-5. ISSN 2453-675X
[9] MESÁROŠ, P., MESÁROŠOVÁ, A., FERRER-Hernandez, M.: Augmented reality as a part of integrated designing and modeling the parameters of reconstruction projects. 2014. In: Integrated approaches to the design and management of buildings reconstruction. - Brussels : EuroScienta vzw, 2014 P. 25-35. - ISBN 978-90-818529-9
[10] LESNIAK, A., PLEBANKIEWICZ, E., ZIMA, K.: Design and build procurement system – Contractor selection. In: Archives of Civil Engineering. 2012. Vol. 58, No. 4, pp. 463-476, ISSN: 12302945
[11] MESÁROŠ, P., MESÁROŠOVÁ, A., FERRER-HERNANDEZ, M.: Economics and Management of Construction Projects Financing of construction projects and cost management : Pricing of construction projects and cost management. In: Integrated design and management of construction projects. - Košice : TU, 2013 S. 114-125. - ISBN 978-80-553-1426-6
[12] DIMA, Ioan, C., MODRÁK, V.: The Management of Basic Production Function. In: Industrial Production Management in Flexible Manufacturing Systems. – Hershey : IGI Global, 2013 P. 110 – 175. – ISBN 978-1-4666-2818-2
[13] MESÁROŠ, F., MESÁROŠ, P., SELÍN, J.: Controlling nákladov na stavebné procesy. 2. dopl, vyd. - Košice : Výskumný ústav stavebnej informatiky - 2013. - 250 s.. - ISBN 978-80-89383-26-9.
[14] ZIMA, K.: The use of fuzzy case-based reasoning in estimating costs in the early phase of the construction project. In: AIP Conference Proceedings. 2015, Vol. 1648, ISBN: 978-073541287-3
[15] SELÍN, J.: Možnosti optimalizácie stavebných dodávok In: Inovatívny prístup k modelovaniu inteligentných konštrukčných prvkov v stavebníctve : zborník vedeckých prác : 14. december 2009, Košice. - Košice : VÚSI, 2009 S. 137-144. - ISBN 978-80-89383-04-7
[16] RADZISZEWSKA-ZIELINA, E.: Fuzzy control of partnering relations of a construction enterprise. In: Journal of Civil Engineering and Management. 2011, Vol. 17, No. 1, pp. 5-15, ISSN: 13923730
[17] MAIER, R. Knowledge management systems (information and communication technologies for knowledge management). Berlin: Springer, 2004,
[18] PETRÁKOVÁ, Z. et al. Využitie projektového riadenia v stavebníctve a investičnej výstavbe, Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003, ISBN 80-227-1826-2second edition. ISBN 3-540-20547-0
[19] MARKECHOVÁ, D., TIRPÁKOVÁ, A., STEHLÍKOVÁ, B. Základy štatistiky pre pedagógov. UKF Nitra, 2011, ISBN 978-80-8094-899-3
[20] CORDER, GREGORY W., FOREMAN, DALE I. Nonparametric Statistics for Non-Statisticians. Hoboken: John Wiley & Sons. 2009. pp. 99–105. ISBN 9780470454619.
[21] KRUSKAL; WALLIS. Use of ranks in one-criterion variance analysis. In: Journal of the American Statistical Association. vol. 47 (260), pp. 583–621

TEXT/FOTO Tomáš Mandičák, Technická univerzita v Košiciach, Ústav technológie a manažmentu v stavebníctve, Annamária Behúnová, Technická univerzita v Košiciach, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky, Marcel Behún, Technická univerzita v Košiciach, Ústav zemských zdrojov

Príspevok lektoroval:
doc. Ing. Lucia Knapčíková, PhD., Ing.-Paed. IGIP, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove