titCelkové výdavky na výskum a vývoj (VaV) sú na Slovensku naďalej veľmi nízke, ale v rámci nich sú motorom inovácií výdavky na výskum a vývoj vynaložené podnikateľskými subjektmi spracovateľského priemyslu.

Tie v rokoch 2011 – 2013 vynaložili v priemere až 62 percent celkových súkromných výdavkov na výskum a vývoj. Celkové súkromné výdavky na výskum a vývoj tvorili iba 0,33 % pridanej hodnoty, ale pri automobilovom priemysle to bolo vyše 2 %,v strojárskom priemysle 0,78 % a ostatnej priemyselnej výrobe 0,6 % (podobné podiely dosiahli len vedecké a odborné činnosti a IKT).

obr1
Graf 1: Podnikateľské výdavky na výskum a vývoj, priemer 2011 – 2013, mil. EUR

 

PODDIMENZOVANÉ FINANCOVANIE
Kým objem nárastu podnikateľských výdavkov na VaV v strojárskom priemysle má značné rezervy, automobilový priemysel vynaložil v roku 2013 na výskum a vývoj viac podnikateľských výdavkov ako celá ostatná priemyselná výroba. Index nárastu výdavkov na výskum a vývoj v automobilovom priemysle medzi rokmi 2009 a 2013 predstavoval až 4,34, čo znamená, viac ako štvornásobok výdavkov. Tento nárast bol najvyšší spomedzi agregovaných odvetví uvedených v tabuľke 1 (okrem stavebníctva, ktoré napriek vysokému nárastu stále vykazuje veľmi nízke výdavky na výskum a vývoj – 1,2 mil. eur v roku 2013, a kde bol nárast spôsobený veľmi nízkou východiskovou úrovňou v roku 2009, t.j. 0,2 mil. eur).

obr2
Tab. 1: Podnikateľské výdavky na výskum a vývoj podľa agregovaných odvetví, mil. EUR

 

SÚKROMNÉ VÝDAVKY
Vývoj súkromných výdavkov na výskum a vývoj v období rokov 2005 a 2013 v odvetviach, ktoré mimo Vedeckých a odborných činností, zohrávajú v tejto oblasti kľúčovú sú uvedené v nasledujúcom grafe. Z neho je zrejmý výrazný nárast objemu výdavkov na výskum a vývoj v automobilovom priemysle po roku 2009. Kým dovtedy neboli v tomto odvetvi vynaložené takmer žiadne súkromné výdavky na výskum a vývoj, v roku 2013 bol automobilový priemysel odvetvím s najvyšším objemov súkromných výdavkov na výskum a vývoj. Informačné a komunikačné technológie zaznamenali výraznejší nárast súkromných výdavkov na výskum a vývoj až od roku 2012, pričom v roku 2013 mali výdavky na výskum a vývoj porovnateľné so strojárskym priemyslom. Ostatná priemyselná výroba, resp. niektoré jej odvetvia, zohrávajú naďalej významnú úlohu pri vynakladaní výdavkov na výskum a vývoj, a to napriek poklesu výdavkov v roku 2013.

obr3
Graf 2: Vývoj podnikateľských výdavkov na výskum a vývoj, 2005 – 2013, vybrané odvetvia

 

VÝZNAM VÝDAVKOV NA VÝSKUM A VÝVOJ – VÄZBY DOPREDU
Po vedeckých a odborných činnostiach, ktorých hlavnou činnosťou je výskum a vývoj, má najvyšší podiel podnikateľských výdavkov na výskum a vývoj na pridanej hodnote automobilový priemysel. V roku 2011 po ňom hneď nasledovali strojársky priemysel a ostatná priemyselná výroba. Za priemer rokov 2011 – 2013 malo porovnateľné podiely len odvetvie IKT.

obr4
Tab. 2: Podiel súkromných výdavkov na VaV v % pridanej hodnoty roku 2011

 

Význam výdavkov na výskum a vývoj nevyplýva len z priamych efektov na inovácie v odvetví, v ktorom boli tieto výdavky vynaložené, ale aj z ich šírenia do ostatných odvetví v ekonomike, a to napríklad premietnutím inovácií v produktoch a službách, ktoré tieto odvetvia odoberajú. V nasledujúcej časti analyzujeme toky výdavkov na výskum a vývoj medzi odvetviami a to v štandardnej aj aktuálnej štruktúre.

obr5
Tab. 3: Väzby dopredu, VaV, štandardná štruktúra


V štandardnej štruktúre ide o toky výdavkov na výskum a vývoj na jednu jednotku finálneho použitia. Tieto toky však vypovedajú skôr o štruktúre väzieb medzi odvetviami, ako o ich celkových efektoch a význame pre ekonomiku. Toky výdavkov na výskum a vývoj v aktuálnej štruktúre zohľadňujú veľkosť a štruktúru konečného dopytu, ktorým sú vyvolané. Pre obidva toky analyzujeme jednak väzby dopredu, t.j. to, ako sa výdavky vynaložené v jednom odvetví šíria v podobe inovácií do ostatných odvetví, ako aj spätné väzby, ktoré ukazujú, akú časť výdavkov na výskum a vývoj odoberajú odvetvia z iných odvetví vo forme inovácií stelesnených v produktoch a službách, ktoré sú súčasťou ich medzispotreby.

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Po vedeckých a odborných činnostiach majú najsilnejšie väzby dopredu v štandardnej štruktúre informačné a komunikačné technológie. Z priemyselnej výroby sú tieto väzby najsilnejšie pri automobilovom a strojárskom priemysle. V automobilovom priemysle však zostáva väčšina inovácií a iba 3 % sa šíria do ostatných odvetví. Pri spätných väzbách však automobilový priemysel odoberá až 13,4 % inovácií z ostatných odvetví, čo je vyšší podiel ako pri strojárskom priemysle. Kým vedecké a odborné činnosti dodávajú viac ako 30 % inovácií do ostatných odvetví, z iných odvetví odoberajú len 3 % inovácií. Strojársky priemysel a ostatná priemyselná výroba majú pri týchto väzbách osobitné postavenie, keďže dodávajú významnú časť svojich inovácií do ostatných odvetví (najmä ostatná priemyselná výroba), ale zároveň vytvárajú dopyt po inováciách z iných odvetví.

obr6
Tab. 4.: Spätné väzby, VaV, štandardná štruktúra


V ďalších dvoch tabuľkách sú výsledky analýzy tokov výdavkov na výskum a vývoj v aktuálnej štruktúre, ktoré zohľadňujú celkový objem výdavkov na výskum a vývoj generovaný konečným dopytom. Z celkových výdavkov na výskum a vývoj v automobilovom priemysle zostáva viac ako 98 % v rámci odvetvia a iba 1,7 % sa šíri do ostatných odvetví. Automobilový priemysel je však významným odvetvím z hľadiska odoberania inovácií z iných odvetví. Strojársky priemysel má podobne, ako sa ukázalo v štandardnej štruktúre, silné väzby dopredu aj silné spätné väzby. V tomto zmysle má priemyselná výroba významné postavenie pri tvorbe inovácií pre ostatné odvetvia ako aj pre odoberanie inovácií z iných odvetví.

obr7
Tab. 5: Väzby dopredu, VaV, aktuálna štruktúra


Po vedeckých a odborných činnostiach a informačných a komunikačných technológiách majú strojársky priemysel a ostatná priemyselná výroba najvyššie celkové spillover efekty výdavkov na výskum a vývoj na ostatné odvetvia (u obidvoch odvetví takmer 5 mil. eur). Ostatná priemyselná výroba a automobilový priemysel sú zároveň odvetviami s najvyššími spätnými väzbami v aktuálnej štruktúre, t.j. významnými odberateľmi inovácií z ostatných odvetví, najmä strojárskeho priemyslu.

obr8
Tab. 6: Spätné väzby, VaV, aktuálna štruktúra

 

ŠPECIFICKOSŤ INOVÁCIÍ V STROJÁRSTVE
Inovácie v automobilovom a strojárskom priemysle sa líšia svojim charakterom. Pre automobilový priemysel je typický vlastný výskum a vývoj v rámci odvetvia (u finálnych producentov a dodávateľov z automobilového priemyslu), ale niečo vyše 13 % inovácií odoberá aj z ostatných odvetví priemyselnej výroby. Naopak, strojársky priemysel zohráva významnú úlohu aj pri „nasávaní“ inovácií z iných odvetví (z vedeckých a odborných činností a z ostatnej priemyselnej výroby) aj pri tvorbe inovácií pre ostatné odvetvia (najmä automobilový priemysel). Ostatná priemyselná výroba má po vedecko-výskumných činnostiach najvyššie spillover efekty pre ostatné odvetvia na jednu jednotku konečného dopytu, tzn. že veľká časť inovácií v tomto odvetví stelesnená v produktoch slúži ako vstup v iných odvetviach, čím šíri inovácie do celého národného hospodárstva. Strojársky priemysel a priemyselná výroba majú po odvetviach vedecko-výskumné činnosti a IKT najvyššie celkové spillover efekty na ostatné odvetvia.

TEXT MIKULÁŠ LUPTÁČIK A KOL. FOTO ARCHÍV REDAKCIE
SPOLUAUTORI: ELENA FIFEKOVÁ, KAROL MORVAY, MICHAL HABRMAN, MARTIN LÁBAJ