Autor: Technická univerzita Košice. Stiahni tu: (12,8 MB *.rar)

 

 

OBSAH:

Dvojrozmerný senzor magnetického poľa založený na amorfných bistabilných mikrodrôtoch
Airport, security at technical appliances, escalators and moving walks
Airline’s business case billing systems used for aircraft inflight entertainment
Determination of functionality t=f(vc) and t=f(fz) at face milling of hardox
Basic methods of radar vectoring for landing on an airports
Metodológia riešenia problému zaistenia požadovanej bezpečnosti pohybov osob a batožín na letiskách
Kompozitné materiály vo vojenskom letectve
Možnosti využitia open-source programov pri spracovaní signálu senzorov
Vplyv ľudskej výkonnosti a komunikácie na bezpečnosť letectva
Virtualita vo výcviku riadiacich letovej prevádzky v OS SR
Tvorba geometrického etalónu krídla
Štatistická analýza leteckých nehôd
Reaction medium plasma
Plasma nitriding and its effect on microhardness of materials with high tenacity
Plynné emisie leteckých prúdových motorov
Magnetické pole a zabezpečenie objektu
Optimalizácia prúdenia v turbodúchadle s variabilnou geometriou lopatiek statora radiálnej dostredivej plynovej turbíny
Optimalizácia procesov pozemnej obsluhy lietadiel
Využitie nástrojov počítačovej simulácie pri konštruovaní robotických systémov
Reducing queue times at european aircraft spare part distribution processes by using rfid technologies
Analysis of emergency logistic solutions for aircraft spare part distribution
Aircraft deicing, kinds of ice and their effects on flight
Konštrukcia a dimenzovanie aerodynmických váh v prostredí CAD
CAD systémy a ich spolupráca s modernými technológiami
Vužitie optoelektronických prostriedkov leteckého prieskumu pre účely záchranných služieb integrovaného záchranného systému v SR
Teoreticko-praktické predpoklady merania smerových charakteristík antén na modeli lietadla
Modelovanie vlastnosti palivového čerpadla na lietadle
Osvedčovanie letovej spôsobilosti lietadiel s hmtnosťou do 450kg vyrábaných na Slovensku
Integration solution for automation and peration airport
Možnosť využitia fuzzy logiky pri analýze digitálnych obrazov v avionických systémov
Meranie povrchovej teploty turbokompresorového motora pomocou termovízie
The effect of interaction on the large-scale systems
Large-scale systems with interaction
Perspektívne systémy tvorby a úpravy leteckých predpisov
Analýza súčasného stavu letiskovej techniky
Metódy využitia nových materiálov a technológií v letectve – kovové peny
Determination of theoretical parameters at casting process
Návrh systému záznamu a vyhodnocovania v procese ohýbania
Prevádzka letísk v zimnom období
Model pear in the environment of aircraft maintenance personnel
Zrkadlenie vedy o letectve v dizertačných prácach
Dvojcykloidné pohyby
Complex systems with interaction
The effect of interaction on the complex systems
Analýza časového radu cien pohonných látok v SR
Vplyv žíhania na permeabilitu a straty lisovaných magnetických materiálov
Líbyjsko-európske vzťahy od studenej vojny do jednopólovej éry
Medzinárodné zmeny a ich vplyv na zahraničnú politiku Líbye
Inštitúty tvoriace a realizujúce rozhodnutie v Líbyjskej zahraničnej politike
Determination of diagnostic action intervals for planned interval maintenance
Vplyv vetra na pomalé vzdušné objekty
Hodnotenie procesných faktorov v procese vstrekovania plastov s využitím metódy faktorovej analýzy
Modelovanie vplyvu faktorov vstrekovacieho procesu plastových komponentov
Skúmanie možností použitia turbokompresora s variabilnou geometriou lopatiek statora radiálnej dostredivej plynovej turbíny v leteckých vznetových spaľovacích motoroch
Access to eletrical working areas