Konvenční měření tvrdosti se po mnoho let používalo k charakterizaci mnoha typů materiálů, včetně kovů, keramiky a určitých plastů [1 – 3]. Nejčastěji používanými metodami jsou tvrdost podle Brinella a Rockwella, používající sféro-konické indentory a měření tvrdosti podle Vickerse a Knoopa s použitím pyramidálních indentorů. Zatímco se Rockwellova a Brinellova metoda často používají při vysokých zátěžích (stovky až tisíce Newtonů), metody podle Vickerse a Knoopa častěji využívají malé zátěže, tj. desítky a jednotky Newtonů.

 

Všechny tyto metody jsou založené na optické analýze vtisku a jejich aplikace je tedy omezena na rozměry viditelné pod op­tickým mikroskopem. Optická kontrola také do značné míry ztěžuje automatizaci měření pomoci počítačů, ačkoliv byl v poslední do­bě zaznamenán rozvoj optické analýzy a automatického měření vtisku.

První pokusy použití jiných metod měření tvrdosti materiálů a speciálně tenkých filmů byly provedeny již před několika desetiletími. Tyto metody byly založeny na teorii kontaktu, kterou vyvinul Hertz a dále rozpracovali Johnson a Sneddon [4] a transformovány do procesů použitelných v expe­rimentální praxi pány Doernerem, Nixem, Fieldem, Swainem a Oliverem a Pharrem v devadesátých letech minulého století [5 – 7]. Použitím této metody se materiálové vlastnosti získávají z analýzy závislosti zatížení na hloubce zaznamenané v průběhu penetrace indentoru do materiálu. Me­toda, označená jako instrumentovaná indentace, významně snižuje dobu potřebnou k měření tvrdosti a otevírá další možnosti charakterizace ma­teriálů ve velmi nízkých rozsazích. Rozšíření instrumentované indentace usnadnila expanze počítačů, které umožňují pohodlnou a rychlou analýzu naměřených dat vtisku. Všeobecně lze hlavní výhody instrumentované in­dentace v porovnání s konvenční indentací shrnout následovně:

• Možnost charakterizace materiálů při velmi nízkých zátěžích (něko­lik mN) díky velmi přesným vtiskům a snímacím systémům.

• Více materiálových charakteristik (tvrdost, Youngův modul pružnosti, creep, elastická/plastická práce indentace, atd),

• Automatická analýza dat zatížení vtisku a aplikce různých zatěžova­cích profilů (cyklický, s řízenou hloubkou, atd.).

Instrumentovaná indentace (krátce ’nanoindentace’) se stala velmi dů­ležitou speciálně v případě vývoje tenkých vrstev a pokročilých materiá­lů s různými mikro- a nanostrukturami, jelikož umožňuje vyhodnocení mechanických vlastností ve velmi malé škále (desítky nebo stovky nano­metrů). Aby bylo možné získat správné výsledky i pro tak malé vtisky, po­užívá se často, místo Vickersova indentoru, trojstranný Berkovichův in­dentor z důvodu jeho téměř ideálního geometrickému tvaru [7]. Sférické indentory se používají k elasticko-plastické charakterizaci materiálů, za­tím co třístranné pyramidální (cube corner) indentory jsou běžně využí­vány k měření lomové houževnatosti.

Cílem této studie je demonstrovat hlavní výhody a možnosti instrumen­tované indentace pomocí různých měření na speciální aluminiové sliti­ně Almigo Hard. Slitina Almigo Hard patří do nové třídy aluminia série 7000 s kalením T651 a používá se pro svou vysokou pevností společ­ně s vynikající obrobitelností, tepelnou vodivostí, vysokou leštitelností a dobrou tvarovou stabilitou. Mezi nejdůležitější využití tohoto materi­álu patří vstřikovací formy a lisování, stejně jako vysoce namáhané silo­vé snímače. Měření nanoindentace by umožnila rychlou lokální charak­terizaci tvrdosti, Youngova modulu a dalších důležitých materiálových vlastností, jakými je například poměr elastické a celkové energie indenta­ce. Dle našich znalostí ještě nebyla slitina Almigo Hard charakterizována z hlediska nanoindentace a proto tato studie přinese nový pohled na sta­novení lokálních vlastností této speciální slitiny, nezbytné pro navrhová­ní komponentů jako tenzometrické snímače.

EXPERIMENTÁLNÍ USPOŘÁDÁNÍ

Složení slitiny Almigo Hard (Alcan, Francie) je (%): Cu 1.9, Mg 2.2, Zn 8.4, Zr 0.1, Al zbytek. Materiál byl tepelně upraven kalením T651. Vzorky ve formě válců o průměru 20 mm a výšce 15 mm byly vyleštěny pomocí stan­dardních metalografických procedur s diamantovou pastou a elektrolytic­ky leštěny v 5 % roztoku kyseliny chloristé při 40 V. Indentace byly pro­váděny na tomto leštěném povrchu. Pro porovnání byly připraveny dva referenční materiály a charakterizovány použitím stejných metod: Al sli­tina D16CT1 (typ AlCu4Mg1) používaná v leteckých konstrukcích a feritic­ká ocel 15Ch2MFA používaná pro tlakové nádoby nukleárních reaktorů [8].

Charakterizace vzorků byla provedena pomocí Nanoindentation Tes­ter (NHT, CSM Instruments, Switzerland/Anton Paar) použitím techni­ky instrumentální indentace s maximálním rozsahem zátěže od 1 mN do 500 mN za účelem charakterizace materiálů v širokém rozsahu. Indenta­ce byly provedeny s následujícími maximálními zátěžemi: 1 mN, 2 mN, 5 mN, 10 mN, 50 mN, 100 mN, 200 mN a 500 mN. Jak trvání zatěžo­vání, tak trvání odtěžování bylo nastaveno na 30 s s 5 s výdrže při ma­ximální zátěži. Na každém vzorku bylo provedeno šest indentací v růz­ných místech.

Cyclické (zatížení a částečné odtížení) indentace byly použity pro po­rovnání s jednoduchými zátěžovými indentacemíi. Parametry každého cyklu v rámci cyklické indentace byly následující: doba zatížení 10 s, pe­rioda výdrže 5 s, unloading time 10 s a odtížení na 20 procent maxi­ma zatížení v daném cyklu. Každé cyklické měření obshovalo 20 cyklů a každé měření začínalo zátěží 2 mN a končilo zátěží 500 mN. K větši­ně indentačních měření byl použitý diamantový Berkovichův indentor; k získání elastoplastické odezvy testovaných materiálů byl použitý sfé­rický diamantový indentor o poloměru 20 mm. Sférická indentace byla provedena pouze pomocí cyklické indentační metody. Výsledky inden­tací získané Berkovichovým indentorem byly vyhodnoceny v souladu s normou ISO 14577 [9], výsledky sférické indentace byly získány postu­pem podle Tabora [9].

obr1

VÝSLEDKY

Výsledky experimentů nanoindentace ukázaly, že většinu indentací by bylo velmi obtížné, nebo téměř nemožné, vizualizovat a měřit pomocí optických metod. Obrázek 1 demonstruje velikost reziduálních vtisků po nanoindentačních experimentech s maximální zátěží v rozsahu 2 mN až 500 mN. Je nutné si uvědomit, že bylo nemožné optickým mikroskopem lokalizovat vtisk 1 mN s ohledem na jeho malý rozměr. Použití nanoinden­tace založené na analýze závislosti zatížení na hloubce je z toho důvodu pro získání mechanických vlastností testovaného materiálu zcela nezbytná.

PŘÍPRAVA VZORKU: VLIV POVRCHOVÉHO DEFORMAČNÍHO ZPEVNĚNÍ

Nanoindentační měření na vzorku Almigo Hard leštěného na smirkovém papíru a diamantové pastě (standardní leštění) a elektrolyticky leštěné části ukázaly vzestup tvrdosti při nižších zátěžích (viz. obr. 2). Tento efekt je znám jako deformačního zpevnění povrchu pomocí plastické deforma­ce indukované v materiálu v průběhu leštění. K odstranění této vytvrze­né vrstvy byl vzorek vyleštěn elektrolyticky. Výsledky nanoindentace na tomto vzorku ukázaly, že tvrdost zůstává konstantní v případě všech in­dentačních zátěží. Z toho důvodu bylo rozhodnuto přikročit i k přípravě vzorků Al slitiny a reaktorové oceli (deformačního zpevnění) elektrolytic­kým leštěním z důvodu zamezení efektu povrchového vytvrzení.

obr2

CYKLICKÉ ZATĚŽOVÁNÍ VERSUS INDENTACE S JEDNORÁZOVOU ZÁTĚŽÍ

Instrumenovaná indentace umožňuje aplikaci různých zátěžových profi­lů, které lze výhodně použít k redukci doby potřebné k testování. Nicmé­ně je nutné zajistit, aby cyklická metoda poskytovala stejné výsledky jako kvazi-statická metoda používající pouze jednu maximální zátěž. Závis­lost na obr. 3 zobrazuje porovnání typické křivky zatížení na hloubce pro jednoduché indentační zatížení 500 mN a cycliké indentace s maximál­ní zátěží 500 mN na vzorcích Almigo Hard, Al slitině a reaktorové oceli. Je možné si povšimnout vynikající shody křivek pro jednoduchou i cyk­lickou zátěž u všech tří vzorků. Tyto výsledky potvrzují možnost použití cyklických metod jako efektivní a časově úsporné alternativy velkých sé­rií experimentů s jednoduchým zatížením. Tato shoda byla dále ověře­ná porovnáním výsledků jednoduchého indentačního zatížení s výsledky cyklické indentace na třech testovaných vzorcích. Ve všech případech by­ly hodnoty tvrdosti získané z jednoduchého indentačního zatížení ve vy­nikající shodě s výsledky získanými cyklickou indentací (obr. 4). Podobná shodu výsledků mezi jednoduchou a cyklickou indentační zátěží byla na­lezena i pro Youngův modul na všech vzorcích.

obr3

ELASTICKÁ-PLASTICKÁ CHARAKTERISTIKA ZÍSKANÁ SFÉRICKOU INDENTACÍ

Ke stanovení elastických-plastických vlastností tří testovaných materiálů za účelem rychlého získání dostatečného množství dat potřebných k tis­ku odpovídajících reprezentativních napěťovo – deformačních charakte­ristik byla použita metoda cyklické indentace s použitím sférického in­dentoru o průměru 20 mm.

V prvním přiblížení byla data ze sférické indentace analyzována pomocí Taborových rovnic, které vztahují průměrné napětí a poloměr kontaktu sférické indentace k napětí a odpovídající deformaci [10]:

rov

Výsledky jsou zobrazeny na obr. 5, kde jsou zaznamenány získané repre­zentativní napěťově-deformační charakteristiky. Tyto výsledky byly zís­kány kalkulací elastické až celkové práce indetačního podílu z Berko­vichových indentací (obr. 6), které indikují stupeň elastické deformace v průběhu indentace.

Diskuse

Díky velikosti vtisků (viz obr. 1) nebylo k charakterizaci testovaných ma­teriálů dostatečné použití konvenční mikrotvrdosti a bylo nutné použít instrumentovanou tvrdost. Instrumentovaná indentace se ukázala jako mnohem všestrannější metoda odhalující vedle tvrdosti i další materiálové charakteristiky. Pomocí sférických indentorů a instrumentované indenta­ce lze určit elastické-plastické charakteristiky testovaných materiálů. Nic­méně jelikož se v kombinaci s instrumentovanou indentací často používa­jí nízké zátěže a malé indentační hloubky, je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost přípravě povrchu. Konkrétně v případě kovových vzorků vede metalografické leštění často k nežádoucímu deformačnímu zpevnění povr­chu. Podle porovnání na obr. 2, tvrdost změřená na stejných vzorcích při­pravených standardním a elektrolytickým leštěním ukazuje výrazné rozdí­ly, především v nízkém rozsahu zátěže/hloubky. Vzorky pro nanoindentaci musí proto být správně připravené, jinak mohou výsledky více reflektovat vliv metody než vlastnosti samotného materiálu.

obr5

Jedna část této práce byla věnována potvrzení skutečnosti, zda lze in­dentaci s cyklickým zatěžováním a odlehčováním použít jako efektivní a časově úspornou alternativu k velkému počtu jednoduchých indenta­cí s různými zátěžemi. Více sérií měření cyklické a jednoduché zátěže na všech třech vzorcích potvrdily, že cyklická metoda přináší téměř stejné výsledky jako jednoduché indentace (viz obr. 3 a obr. 4). Tato vynikající shoda byla zjištěna i přes rozdílné rychlosti zatěžování v cyklické meto­dě a metodě s jednorázovým zatížením: doby zatížení i odlehčování byly v případě indentace s jednorázovým zatížením nastaveny na 30 s, zatím­co doby zatížení a odlehčování v každém cyklu byly nastaveny na 10 s (pe­rioda výdrže 5 s v každém cyklu byla stejná pro jednoduchou i cyklickou indentaci). Lze předpokládat, že cyklická indentace přináší stejné výsled­ky jako jednorázové indentace pro kovové a ostatní materiály nevykazují­cí mechanické vlastnosti se významnou časovou závislostí.

obr7

V případě obou elektrolyticky leštěných aluminiových slitin zůstala tvrdost s hloubkou konstantní, zatímco u reaktorové oceli (Obr. 4 vpravo) tvrdost s klesající hloubkou stupala. Tento vzestup tvrdosti je velmi pravděpodobně způsoben efektem vlivu velikosti vtisku (ISE), který vede ke zdánlivému zvýšení tvrdosti při nízkých ztíženích (viz Ref. [11]). Na druhé straně Youngův modul zůstává konstantní nezávisle na normálovém zatížení u všech tří testovaných vzorků.

 

Indentace s jednorázovým zatížením odhalily také poměr elastické a celkové práce indentace, které charakterizují schopnost materiálu elastické obnovy po indentaci (Obr. 6). Mimo těchto tří testovaných materiálů, ukázala Almigo Hard nejvyšší stupeň elastické obnovy (19 %), zatím co Al slitina ~13 % elastické obnovy a reaktorová ocel pouze ~7 % elastické obnovy (viz Obr. 7). Vysoká míra elastické obnovy u Almigo Hard je důsledkem specifického složení a tepelného zpracování této slitiny a potvrzuje užitečnost této slitiny pro speciální aplikace jako alternativy k oceli.

K elasticko-plastické charakterizaci materiálů byla použita sférická indentace. Přestože ji nelze použít jako náhradu standardních tenzometrických testů, protože napěťovo- deformační pole je při sférické indentaci odlišné (napětí při stlačení), umožňuje určení deformační meze speciálně pro malé vzorky. Taktéž poskytuje možnost lokální charakterizace elasticko-plastikých vlastností jednotlivých zrn, které by bylo jinak velmi otížné, ne-li zcela nemožné získat standardním tahovým testem.

ZÁVĚR

Tato práce prezentuje případovou studii instrumentované indentace vyhodnocení mechanických vlastností aluminiové slitiny Almigo Hard, Al slitiny a feritické reaktorové oceli. Zřetelně prokazuje nedostatečnost konvenční mikrotvrdosti pro měření s malými zátěžemi a fakt, že je instrumentovaná indentace schopna odhalit signifikantně víc informací o testovaných materiálech, jako je Youngův modul a elastické-plastické charakteristiky ve větším měřítku. Tato studie umožnila porovnání mechanických vlastností tří testovaných materiálů za účelem demonstrace mimořádných vlastností slitiny Almigo Hard pro pokročilé aplikace jakými jsou tvarování a vysoce namáhané silové snímače.

LITERATURA

[1] ASM Metals Handbook Volume 8 – Mechanical Testing and Evaluation, Chapter Hardness Testing. Gopal Revankar (Ed.), ASM International, Materials Park (OH), USA, 2000, p. 416-614.

[2] Chemistry and Physics of Mechanical Hardness, John J. Gilman, John Wiley Inc., Hoboken (NJ), USA, 2009, 201 p.

[3] CRC Materials Science Handbook, Chapter 6 – Mechanical Properties of Materials. James F, Shackelford, W. Alexander (Eds.), Materials Science and Engineering Handbook, CRC Press LLC, London (UK), 2001, p. 544-966.

[4] Johnson K.L., Contact mechanics. Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1985.

[5] Doerner M.F., Nix W.D., A method for interpreting the data from depth-sensing indentation instruments. Journal of Materials Research, vol. 1, 1986.

[6] Oliver W.C., Pharr G.M., An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments. Journal of Materials Research 7 (1992), p. 1564–1583.

[7] Fischer-Cripps A.C., The IBIS Handbook of Nanoindentation (Fischer-Cripps Laboratories Pty Ltd., Australia, 2005), p. 60.

[8] Válek S., Haušild P., Kytka M., Mechanisms of fracture in neutron-irradiated 15Ch2MFA steel. Strength of Materials 40, 1 (2008), p. 102-105.

[9] ISO 14577: Metallic materials—Instrumented indentation test for hardness and material parameters.

[10] Tabor D., The Hardness of Metals. Clarendon Press, Oxford (UK), 1951.

[11] Nix W.D., Gao H., Indentation Size Effect in Crystalline Materials: A Law for Strain Gradient Plasticity, Journal of Mechanics and Physics of Solids, 1998, 46, p 410-425.

 

TEXT/FOTO JIŘÍ NOHAVA*(CSM INSTRUMENTS/ANTON PAAR), PETR HAUŠILD (ČVUT), DAVID GICHANGI AXELSON (SENSING TECHNOLOGIES KK JAPAN), GWENAÉL BOLLORÉ (CSM INSTRUMENTS JAPAN)