fixfixEdukačný proces sa stáva formou komunikačného kontaktu s cieľom prenosu informácií medzi pedagógom a študentom. Táto myšlienka sa nazýva problémová koncepcia vyučovania. V tradičných koncepciách (verbálno-reprodukčná a pragmaticko-účelná) je študent nútený „mechanicky“ si osvojovať poznatky a vedomosti, len v prípade senzomotorických schopností je nútený vyvíjať aktivitu. Jednou zo základných moderných vyučovacích koncepcií je problémové a programové vyučovanie. Dôležitú rolu zohráva tvorivé myslenie študenta [1].

Tvorivé myslenie študenta je osobnostná kvalita, ktorá vzniká v dôsledku subjekto-objektovej interakcie v procese poznávania a prejavuje sa v samostatnom poznaní, riešení doposiaľ nepoznaného a vytváraní hodnôt pre seba nových [2]. Pedagóg sa stáva tým, ktorý vedie a smeruje výučbu, podáva pomocnú ruku a snaží sa zapojiť väčšinu študentov v triede. V súčasných podmienkach nie je možné túto koncepciu uplatňovať neustále a pri výučbe všetkých predmetov [2].
Edukačný proces je potrebné chápať v celej jeho zložitosti a celistvosti. Pedagóg v tejto súvislosti musí poznať nie len vlastnú odbornú problematiku, ktorá určuje obsah edukácie, ale aj teoretické základy vyučovacieho procesu ako sú vyučovacie metódy, didaktické zásady a pod. S rozvojom didaktických prostriedkov a ich použitia do popredia vystupuje aj znalosť ich konštrukcie, možností a zásad použitia a formálnej úpravy študijného materiálu a voľby adekvátneho obsahu učiva. Dôležitú úlohu zohráva tvorivé myslenie študenta [1]. Tvorivé myslenie študenta je osobnostná kvalita, ktorá vzniká v dôsledku subjekto-objektovej interakcie v procese poznávania a prejavuje sa v samostatnom poznaní, riešení doposiaľ nepoznaného a vytváraní hodnôt. Pedagóg sa stáva tým, ktorý vedie a smeruje výučbu, podáva pomocnú ruku a snaží sa zapojiť väčšinu študentov. V súčasných podmienkach nie je možné túto koncepciu uplatňovať neustále a pri výučbe všetkých predmetov, navyše to ani nie je účelné. V našom príspevku sa venujeme charakteristike možností a obmedzení, ktoré ponúka LMS (Learning Management System) [3]. Aplikácia Moodle poskytuje funkcie pre podporu a riadenie výučby, ktoré pomáhajú spravovať on-line učebné osnovy, hodnotiť výsledky študentov, vyhodnocovať ich prospech podľa štandardov osnov (ak sú k dispozícii) a vytvárať výkazy o výsledkoch.


Aplikácia systému na riadenie výučby (LMS Moodle)
Počas pandémie COVID-19, ktorá zasiahla svet v roku 2020 množstvo univerzít a vysokých škôl plynulo prešli na dištančné vzdelávanie. Existuje mnoho definícií dištančného vzdelávania. Výstižná je definícia, ktorú použil Rowntree: “Dištančné vzdelávanie je technológia, ktorá umožňuje študujúcemu učiť sa samostatne, a to vďaka samoinštrukčným materiálom (ako sú špeciálne učebnice, cvičebnice, multimediálne balíky) a elektronickým materiálom, zdrojom v práci a obci, dopisovaniu, telekonferenciám a podpore tútora a konzultanta [1].


K hlavným charakteristikám dištančného vzdelávania patrí:
• oddelenie pedagóga a študujúceho minimálne počas prevažnej doby výučby, teda pedagóg a študent sa nemusia nachádzať v tom istom čase na tom istom mieste (distance = vzdialenosť),
• poskytnutie obojsmernej komunikácie (pedagóg – študent, vzdelávacie stredisko – študent, študent – študent),
• používanie rôznych vzdelávacích technológií a médií na spojenie pedagóga a študujúceho a na distribúciu obsahu vzdelávania. Systém vzdelávania s e-podporou rieši tvorbu, distribúciu, riadenie výučby a spätnú väzbu na základe počítačových elektronických kurzov [1,2].

Dôležitými významnými ukazovateľmi využívania systému na riadenie výučby je [5,6]:
• skvalitnenie a zatraktívnenie učebného procesu formou e-learningového vzdelávania ako doplnku ku klasickej forme výučby,
• kontrola priebehu vzdelávacieho procesu vrátane stupňa osvojenia si predpísaných vedomostí formou on-line didaktických testov počas a po ukončení výučby,
• rozvoj počítačovej zručnosti študentov a pedagógov v oblasti práce s informačnými a telekomunikačnými technológiami,
• možnosť individuálneho vzdelávania študentov a pedagógov.
Na nasledujúcom obrázku 1. vidíme ponuku systému na riadenie výučby (Learning Management System) ktorý ponúka Technická universita v Košiciach. Okrem MOODLE si jednotlivé fakulty Technickej univerzity spravujú aj ich fakultné LMS.

Obr.1.Moodle na Technickej univerzite v Košiciach [3].(viď vyššie)
Pre vytvorenie efektívneho výučbového materiálu pre konkrétny predmet sme zvolili šablónu “Súbor”, do ktorej sme vkladali odborné texty (Obr.2) a v nadväznosti na ne sme kreovali prednášky a cvičenia tak, ako nám to dovoľovali predvolené možnosti. Táto šablóna poskytuje najväčšiu voľnosť pre tvorenie výučbového materiálu. Pre našu potrebu bola využiteľná i šablóna pre importovanie súboru aplikácie Word a PDF.

 

Obr2 Strojarstvo uObr.2. Príprava učebných materiálov v rámci položky “Pridať aktivitu alebo zdroj”
[vlastné spracovanie autorov].

Tento spôsob sme využili najmä pri vkladaní súborov vo formáte PDF. Na overenie a preskúšanie poznatkov, ktoré boli študentom sprostredkované v jednotlivých lekciách sme využili šablónu Test z viacerými možnosťami odpovedí. Tento spôsob skúšania má formu didaktických testov. Šablóna “Zadanie “poslúžila našim potrebám v prípade, že bolo od študentov vyžadované, aby napísali referát k niektorej z odborných tém.

 

Obr3 Strojarstvo uObr.3. Výber otázok písomnej kontroly [vlastné spracovanie autorov].
Učebný proces je doteraz na mnohých vysokých školách vedený prevládajúcou klasickou formou výučby, teda kombináciou prednášok (nosná časť odovzdávania informácií) a cvičení, ktoré dopĺňajú predmetnú problematiku o riešenie praktických prípadových štúdií, programov, úloh a príkladov kde prevláda forma ústneho podania informácií s využitím spätných projektorov a vo veľmi malej miere formou multimediálnych prezentácií, či výučbových modulov pomocou softwarových programov [7]. Súčasna doba si vyžaduje pro-aktívny prístup ku vzdelávaniu a to vo všetkých stupňoch vzdelávania [8,10]. V rámci výučby sme efektívne využívali aj nástroj Chat, ktorý má svoje špecifiká. Najčastejšie je dôvodom jeho využitia komunikácia učiteľa a študenta, pričom sa študent obracia na učiteľa s problémom alebo na druhej strane je využívaný učiteľom, ak potrebuje oznámiť konkrétnej skupine študentov informáciu. Je dôležité si uvedomiť, že používanie Chatu v rámci systému na riadenie výučby je oficálnym nástrojom na komunikáciu medzi učiteľom a študentov. To, či daný chat/rozhovor vyučujúci aj sprístupní a v akom rozsahu je na zvážení konkrétneho vyučujúceho. Na komunikáciu vo virtuálnych triedach Moodle sme vyžili okrem spomenutého nástroja Chat, aj nástroje ako Diskusné fórum, Správy, Anketu, Dotazník, Prieskum a Spätná väzba [9]. Každé z uvedených nástrojov má svoje špecifiká a vhodné využitie ich kombinácií nám ponúklo široké možností ako zabezpečiť plynulý manažment kurzov, poskytnúť študentom podporu a pomoc, či zefektívniť virtuálnu komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi kurzov [10].Po nastavení východzích podmienok, akými boli minimálna a max. hodnota písomnej kontroly, boli z banky otázok vybrané rôzne druhy otázok. Najčastejšie boli volené otázky typu Esej alebo výber z možností. Kedže na hodinách nemeckého jazyku študenti často pracujú s textom, či už ako preklad alebo čítanie s porozumením, vhodnou otázkou bol typ Esej. Nastavené časové hľadisko na vypracovanie testu malo hodnotu 60 min a test sa otvoril a uzatvoril na základe vopred nadefinovaných podmienok. Finálna podoba absolvovania testu sa zobrazila do nasledujúcej štatistickej tabuľky (Obr. 4).

 

Obr4 Strojarstvo uObr.4 Hodnotenie študentov podľa jednotlivých otázok [vlastné spracovanie autorov].
V rámci položky Test, úprava a zmena nastavení sa môžeme dostať ku rôznych formám prezentácie výsledného hodnotenia. Ak nás zaujíma celkové hodnotenie študentov podľa dosiahnutých výsledkov, tak si nastavíme položku, ktorej sa nám zobrazia všetci študenti, ktorí daný test absolvovali aj s jednotlivými bodovými hodnoteniami (od 0 do 100).

 

Obr5 Strojarstvo uObr.5. Grafické zobrazenie výsledkov testovania študentov [vlastné spracovanie autorov].
V prípade zistenia, že niektorá z otázok robila študentom významné problémy, dokážeme pomocou výslednej správy zistiť, koľko študentov, ktorú otázku vypracovalo na danú hodnotu. To nám v budúcnosti zabezpečí, aby sme sa v rámci vyučovacieho procesu zamerali na konktrétne oblasti učebného materiálu, ktoré štatisticky robia študentom najväčšie problémy, resp. ťažkosti. Jednou z výhod Moodle je, že študent sa môže venovať štúdiu v čase, kedy mu to najviac vyhovuje, zvoliť si vlastné tempo štúdia, môže študovať na ktoromkoľvek mieste s pripojením na Internet. Samotné pochopenie učiva môže učiteľ sledovať prostredníctvom vhodne zaradených testov, tie už samozrejme sú vytvárané pre kontrétnu skupinu študentov, ktorí majú majú byť testovaní. Výhodou Moodle je, že účastníci kurzu môžu medzi sebou spolupracovať, napr. prispievať do diskusie, komentovať prácu ostatných, prípadne sa podieľať na riešení spoločného projektu

Záver
Doterajšie možnosti pri výučbe s podporou informačných technológií prešli niekoľkými vývojovými štádiami od klasickej výučby, cez používanie elektronických prezentácií, využívanie služieb internetu, vrátane študijnej podpory na webe atď. Výhodou oproti klasickej forme výučby býva väčší priestor pre individuálnu asistenciu pri riešení konkrétnych úloh [1,10]. Úspešná realizácia e-learningového kurzu vyžaduje potrebné kompetencie jednotlivých členov realizačného tímu s tým, že títo budú riešiť otázky projektovania výučby, využívania multimediality, obsahu výučby pre e-learning, didaktiky výučby e-learningu, hardvérového a softvérového vybavenia pre e-learning a pod.
Výhody vo vysokoškolskom vzdelávaní pri používaní LMS Moodle umožňujú:
• obmedzovanie rozsahu kontaktnej výučby,
• organizovanie a kontrolovanie štúdia a samoštúdia,
• uplatňovanie dištančnej metódy vzdelávania,
• používanie e-learningu pri dištančnom vzdelávaní s počítačovou, hlavne sieťovou podporou,
• meniť tradičné zvyklosti – hľadať novú vysokoškolskú pedagogiku


Použitá literatúra
[1] Vzdelávanie v digitálnom svete. Dostupné na https://itlib.cvtisr.sk/clanky/clanek2173/
[2] D. Bremer, D., R.A. Bryant, “Comparison of twolearning management Systems: Moodle vs Blackboard”, Proceedings of the 18th Annual Conference of the National Advisory Committee on Computing Qualifications, p. 135-139, 2005.
[3] Moodle na Technickej univerzite v Košiciach. Dostupné na http://moodle.tuke.sk/
[4] M. Machado, E. Tao, Blackboard vs. Moodle: Comparing User Experience of Learning Management Systems, Proceedings of the 37th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference Milwaukee, WI: p. S4J7-S4J12, Retrieved from URL http://collaboration.becta.org.uk/servlet/JiveServlet/previewBody/1240-102-1-1540/Blackboard%20versus%20Moodle,%20Comparing%20User%20Experience%20of%20LMS.pdf. 2007.
[5] G. Kearsely, "Online education: Learning and teaching in cyberspace." Belmont, CA: Wadsworth. 2000.
[6] M.J. Rosenberg "E-learning: Strategies for delivering knowledge in the digital age. New York, McGraw Hill, 2001.
[7] D. Nelipa, O. Zubchyk, O. Zubchyk, D. Kireev,Socio-Economic Aspects of the Digital Economy Development in Ukraine. European Cooperation, 4(44), p.91-104, 2019.
[8] OECD (2020). OECDSkills Strategy Slovak Republic: Assessment and Recommendations. Paris: OECD Publ. Retrieved from: https://www.oecd.org/skills/centre-for-skills/OECDSkillsStrategySlovakRepublicReportSummaryEnglish.pdf. 2020.
[9] L. Tomczyk, Skills in the area of digital safety as a key component of digital literacy among teachers. Education and Information Technologies, 25(1), p.471-486, 2020.
[10] G.Zhou, W.Brouwer, N. Nocente, B.Martin, Enhancing conceptual learning through computer-based applets: The effectiveness and implications. Journal of Interactive Learning Research, 16(1), 31-49, 2005.

TEXT/FOTO Lucia Knapčíková, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky
Annamária Behúnová, Marcel Behún, Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Ústav zemských zdrojov

Príspevok lektoroval: prof. Ing. Martin Straka, PhD.-Technická univerzita v Košiciach