obr1

Světový vývoj v oboru ochrany kovů proti korozi je v řadě případů orientován na zabezpečování při realizaci ochrany kovů proti korozi a také na splnění ekologických požadavků.

 

 

Publikovány jsou práce o vývoji nových nebo upravených slitin vhodných pro různá zařízení a oblasti aplikace.

 

Řešení jednotlivých významných oblastí problému ve světě

Korozní praskání za napětí (stress corrosion cracking – SCC) je mechanicko-chemický proces, který způsobuje praskání určitých slitin při napětí pod jejich mezí pevnosti v tahu. Základní faktory tvoří náchylnost, citlivost slitiny (a susceptible alloy), vhodné chemické prostředí a stálé napětí v tahu. Obvykle je zde indukční perioda, během které dochází k praskání v mikroskopických rozměrech s následnou aktuální propagací. Korozní praskání za napětí v tahu je anodický pochod, což dosvědčuje možnost katodické ochrany. SCC může někdy vést k únavě materiálu (fatigue) nebo naopak.

Druh praskání může být identifikován jeho morfologií. Korozní praskání za napětí v tahu vzniká při mírných korozních podmínkách. Jsou však též výjimky, jako praskání Monelu 400 (UNS No4400) v aerovaných hydrogen-fluoridových parách.

Existují dva odlišné typy SCC, které ovlivňují potrubní systémy v půdě: SCC při vysoké hodnotě pH a SCC při pH blízké téměř neutrální hodnotě.

Atomová elektrárna Davis-Besse Nuclear Power Station (Oak Harbor, Ohio) byla v únoru 2010 odstavena pro plánovanou údržbu. Bylo zjištěno praskání a tečení u 24 ze 69 tyčí řídícího mechanizmu trysek /control rod drive mechanism (CRDM) nozzles/. Příčinou vzniku praskání (cracks) je koroze za napětí ve vodě /primary water stress corrosion cracking (PWSCC)/. CRDM trysky jsou určeny pro kontrolu tyčí v reaktoru, které slouží k vypnutí reaktoru.

Praskání bylo stanoveno pomocí ultrazvukové zkoušky /ultrasonic testing (UT)/, penetrací barviva a dvou nezávislých vizuálních zkoušek.

Malé množství kyseliny borité H3BO3 (14,79 mL) bylo zjištěno na vnější straně povrchu hlavy reaktoru (of the outer surface of the reactor vessel head). Trysky vyráběné extruzí z niklové slitiny Alloy 600 (UNS N06600) mají značnou tloušťku a materiál je odolný proti degradaci, ale je náchylný ke koroznímu praskání. Výrobní postup používaný pro výrobky z této slitiny v sedmdesátých a osmdesátých letech vede ke špatné distribuci karbidů v zrnech a materiál nemá optimální mikrostrukturu potřebnou k zamezení vzniku korozního praskání za napětí v tlakových vodních reaktorech (PWR). Intenzivní výzkumné práce uskutečněné Davis-Besse a U. S. Nuclear Regulatory Comission (NRC) navrhly pracovní teplotu pro hlavu reaktoru a metodu pro výrobu materiálu pro trysky.

Stále nevyřešeným problémem je dlouhodobé skladování radioaktivních materiálů, zejména z jaderných elektráren. Propočítáním tloušťky navržených několikavrstvých obalů a rychlosti koroze materiálů, z kterých jsou obaly zhotovené, se dochází k závěru, že nelze poskytnut záruku dlouhodobého nepoškození obalů. O tom se konají významné odborné konference a předkládají se různé návrhy.

Hořčík – kov budoucnosti

obr2

V oblasti povlaků je snaha využít zejména hořčíku jako náhrady za zinkový prášek pro jeho vhodné elektrochemické charakteristiky. V současné době jsou již k dispozici částice hořčíku o rozměru kolem 20 mikrometrů. Je otázkou, zda nedojde ke snížení jejich velikosti a zabezpečení dodávek ve formě vhodných past. Zatím je o aplikaci nátěrů s hořčíkem na ocelové podklady málo publikovaných informací. Existuje řada publikací o použití základních nátěrů s vysokým obsahem hořčíkových částic na ochranu hliníkového povrchu letadel. Hořčík je kovem budoucnosti. Řada publikací, zejména amerických, je věnována otázkám souvisejícím s korozí, pasivací a ochranou povrchu výrobků z hořčíku a jeho slitin.

 

Odstranění účinných, ale toxických pigmentů ze základních antikorozních nátěrových hmot a malá účinnost navrhovaných netoxických sloučenin vedli k jinému řešení ochrany. Zabezpečení ochrany ocelových povrchů nátěrovými systémy zasychajícími na vzduchu si vyžádalo zhotovování poměrně tlustovrstvých nátěrových systémů, které zabezpečují ochranu podkladu bariérovým mechanizmem.

Ve světě a také u nás (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Univerzita Pardubice, SYNPO, a. s., SVÚOM, s. r. o.) je věnována pozornost tomu, jak využít pro základní antikorozní nátěry kombinace vodivých polymerů, například polyanilinu a dalších s anorganickými pigmenty.

Podaří-li se docílit ochranu podkladu tak, jak to poskytovaly vyřazené účinné, ale toxické pigmenty, bude možné počítat se snížením tloušťky ochranných nátěrových systémů.

Pro zabezpečení dlouhodobé životnosti ochranných nátěrů na kovovém podkladu jsou propracovávaná nová pojiva. Tato pojiva umožní zabezpečit dlouhodobou ochranu ocelových povrchů (ocelové stožárové, mostní, potrubní a jiné konstrukce), což by splňovalo vytčený požadavek stoleté životnosti s minimální údržbou. K tomuto cíli, jak se zdá, jsou nejblíže výsledky práce uskutečněné v Japonsku. Pojiva na bázi fluorovaných polymerů vykazují dle publikovaných prací velmi dobré výsledky.

Současný nátěrový systém používaný pro ochranu ocelových konstrukcí, zejména v USA, je založen na základním nátěru typu zinc-rich paint (nátěr s vysokým obsahem zinkového prášku), dalším epoxidovém nátěru a na konečném, vrchním nátěru na bázi alifatického isokyanátu, který dobře odolává slunečnímu záření.

Dle směrnice EU patří zinkový prášek, oxid zinečnatý a hojně používaný fosforečnan zinečnatý do skupiny látek, které škodí životnímu prostředí. Proto má pro evropské země své opodstatnění propracování aplikace hořčíkového prášku v nátěrech, a také aplikace kombinace vodivého polymeru s anorganickými pigmenty v základních antikorozních nátěrech. Totéž se vztahuje na snahu zabezpečit vývoj a aplikaci vhodných vysokosušinových, bezrozpouštědlových a vodou ředitelných materiálů. Podobné problémy jsou u nás řešeny v rámci problémů Ministerstva průmyslu a obchodu, a jeden z nich je řešen SYNPO, a. s., ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a SVÚOM, s. r. o.

Je vhodné poznamenat, že problémy se vztahují hlavně na nátěrové systémy zasychající na vzduchu. Nátěrové systémy vypalovací, které vidíme na autech a dalších výrobcích, se dobře vyrovnaly s ekologickými problémy a ochranou proti korozi.

Nanotechnologie

Velká pozornost ve světě a také u nás je věnována problematice známé pod pojmem nanotechnologie. Jedná se, jak známo, o aplikaci různých materiálů v technické praxi, o rozměrech jejich částic kolem 1 až 100 nm. Kromě technické výhodnosti se vyskytují poznatky o toxicitě těchto materiálů. Zdá se, že poslední slovo o tom, zda toxicita je atributem malých částic nebo jejich chemické podstaty není dosud jednoznačně vysloveno. Zkoušky ukazují, že nano titanová běloba TiO2 působí negativně na živý organismus (myši). Běžně používaná titanová běloba není toxická.

Studium nanotechnologie z hlediska chemické funkčnosti nanočástic vede k vývoji organických povlaků na bázi nanotechnologie s cílem zvýšit jejich ochrannou účinnost cestou zavedení do nich upravených nanočástic. Modifikace povrchu nanočástic se uskutečňuje s cílem získat vlastnosti hydrofilní, hydrofobní, vodivostní a antikorozní. Nanomateriály, které se hlavně používají v nátěrových systémech, jsou SiO2, TiO2, ZnO, Al2O3, Fe2O3 a nanohliník.

Multifunkční hybridní povlaky s anorganickými a organickými složkami jsou odolné proti poškrábání a chrání podklad před korozi. Anorganické nanosložky v těchto povlacích přispívají k odolnosti proti mechanickému poškození (scratch) a zabezpečení přilnavosti povlaku k podkladu. Organické složky (aktivního charakteru) zvyšují hustotu a vláčnost povlaku a zvyšují kompatibilitu organického nátěrového systému. Pro zvýšení odolnosti nátěrů proti UV záření a tepelné odolnosti se v nich používají nano-ZnO, nano-TiO2 a nano-CeO2. Jako příklad lze uvést transparentní nano-ZnO epoxidový kompozit připravený polymerizací na místě (in situ). Optické vlastnosti nanokompozitů závisí na velikosti částic ZnO. Pro vývoj povlaků odolných proti mechanickému poškození (anti-scratch) a oděru (anti-abrazion) se používají nano-SiO2, nano-Al2O3 a nano-ZrO2, které zlepšují jejich mechanické vlastnosti a zvyšují tvrdost.

Vývoj antikorozních povlaků zahrnuje vytvoření nanoporovitého „zásobníku“ pro skladování uložení inhibitorů koroze na rozhraní kov/povlak, což je nanostruktura pórovité mezivrstvy připravená například na povrchu hliníkové slitiny.

Samozacelovací nátěry

obr3

Samozacelovací nátěry s pomocí kapslí v nich uložených byly vyvinuty na univerzitě v Illinois. Myšlenka spočívala v uzavření do kapslí monomeru dicyklopentadienu (DCPD). Kapsle s dicyklopentadienem nejsou příliš vhodné pro venkovní aplikace. Polymer polydicyklopentadien je velmi tvrdý a křehký. Armádní výzkumní pracovnici propracovali self-healing korozně inhibiční systém pro venkovní aplikaci na ocelové konstrukce.

 

Kovová matrice kompozitů (MMC) je velmi výhodná pro fyzikální, mechanické a tribologické vlastnosti. Mezi mnohými materiály je nejvíce používán hliník pro svou nízkou hmotnost a možnost vyztužení použitím Al2O3, SiC a TiB2 pro získání dobrých tribologických vlastností pro automobilové a strojní části.

V této práci byla slitina Al-3,73 Mg vyztužena různým množstvím hybridní směsi SiC a Al2O3. Připravené vzorky byly použity pro studium jejich tribologických vlastností. Výsledky studia vedou k závěru, že se zvýšením procentuálního objemového obsahu SiC dochází ke snížení opotřebení (wear rate decreases) v případě hybridních kompozitů.

Fluoropolymery

Fluoropolymery vykazují vynikající odolnost vůči různým prostředím. Pro povlaky se používaly disperze, které se převáděly na ochranný povlak stavováním při teplotě vyšší než 200 °C. Fluoropolymery nejsou rozpustné v běžných rozpouštědlech, což znesnadňuje jejich širokou aplikaci. Největší rozšíření doznaly disperze polyvinyliden fluoridu (PVDF), a to zejména v oblasti povrchové úpravy kovových pásů (coil coatings). Další propracované fluoropolymery označované jako pryskyřice fluoroethylene vinyl ether (FEVE) jsou rozpustné v rozpouštědlech a mohou být emulgovány ve vodě. Článek věnuje pozornost rozpouštědlovému typu a dvěma vodou ředitelným materiálům (emulzní a disperzní druh). Nové disperze FEVE jsou vhodné pro zhotovování povlaků s vysokou odolností v atmosférických podmínkách.

Rozpouštědlové FEVE mohou být syntetizovány s reaktivními hydroxylovými skupinami, které reagují s běžnými alifatickými isokyanáty za vzniku povlaku. FEVE pryskyřice mohou být použity pro povlaky (povrchovou úpravu) pásů vytvrzované při vyšší teplotě nebo pro povrchovou úpravu v terénu za běžné teploty (room temperature).

Fluorouretany vykazují stejnou odolnost jako tradiční fluoropolymery a mají další přednosti. Fluorouretany mohou být vytvrzovány v přírodních podmínkách nebo při vyšší teplotě.

V oblasti kovových povlaků zhotovovaných elektrolytickým vylučováním se ve světě věnuje pozornost vývoji slitin a kompozitních materiálů pro technické účely.

Vzhledem ke zvyšujícím se požadavkům na funkční a korozní vlastnosti ochranných galvanických povlaků byla uskutečněná práce zaměřena na propracování postupů vylučování slitinových zinkových povlaků společně s použitím kovů skupiny železa. Povlaky Zn jsou vylučovány ze zinečnatanových elektrolytů za použití leskutvorných přísad Ekomet C-1 druhu „A“, Ekomet C-1 druhu „V“, Ekomet C-18 a CKN-01. Slitina Zn-Ni byla vylučována z elektrolytu pyrofosforečnanového, chloridového a autory propracovaného oxalatového elektrolytu s komplexotvornými přísadami – oxalátového a sulfamatového typu.

Kvalitní povlaky byly získány při proudové hustotě 1 – 5 A/dm2.

Povrch stříbra značně mění své vlastnosti při působení atmosféry obsahující sirovodík a jiné sloučeniny obsahující síru. Vede to ke ztmavnutí stříbra a zvýšení přechodového odporu. Velmi důležitými vlastnostmi stříbra jsou v průmyslu jeho optické a elektrické konstantní vlastnosti.

Pro ochranu stříbrných výrobků jsou vypracovány různé postupy. Pro pasivaci jsou to roztoky na bázi šestimocného chrómu. Nedostatkem tohoto způsobu pasivace je krátkodobá ochrana pasivní vrstvy a také toxicita chromanové složky.

Značnou reaktivitu stříbra se sírou a stabilitu produktu lze využít pro jeho ochranu proti korozi. Stříbro vytváří málo rozpustné sloučeniny s organickými látkami, které obsahují síru v oxidačním stupni -2. To bylo využito pro propracování pasivujících roztoků na této bázi.

Slitina hliníku 3303 (UNS A93303) se používá v automobilovém chladicím systému. Použití tohoto materiálu v důležitých částech, v chladicích systémech jako radiátory, souvisí se snížením jejich hmotností, s dobrou tepelnou vodivostí a korozní odolností a mnohými dalšími přednostmi.

Voda je dobrá pro ochlazování, ale obvykle se používá společně s etylénglykolem pro zabezpečení zamrzání v zimním období. Tato směs může vyvolávat korozi různých částí chladícího systému. Koroze se zvyšuje se zvýšením tepoty. Vodivé spojení (galvanic coupling) mezi různými druhy kovů v chladícím systému zvyšuje korozi, zejména hliníku, který je elektrochemicky negativnější než většina kovů (poznámka: není to vždy pravda s ohledem na oxidový film na povrchu hliníku).

Desintegrace etylénglykolu termálními šoky za vzniku korozi působících kyselin je další příčinou koroze hliníku v mnoha chladicích systémech.

Byl studován vliv třech substancí: kyselina glykolová (glycolic acid) C2H4O3, kyselina sebaková (sebacic acid) C10H18O4 a kyselina octová (acetic acid) C2H4O2 na korozi hliníku a jeho slitin ve směsi vody a etyléngylkolu. Výsledky zkoušek poukázaly na značnou korozní aktivitu kyseliny glykolové a vhodnost kyseliny sebakové jako inhibitoru koroze.

Mnoho problémů vzniká při čištění hliníkových materiálů nevhodnou hodnotou pH čisticích lázní. Dle diagramu Pourbaix se hliník může použít pro různé podmínky, ale neplatí to 100-procentně pro jeho slitiny. Dalším problémem je přítomnost korozi podporujících aniontů, a to ne pouze chloridů.

Při pH 10 dochází k rozpouštění oxidové vrstvy, což vede ke snížení oxidové vrstvy a ke zvýšení povrchové kapacity. Studovaná slitina Al 2014 je nehomogenní a má vysoký obsah mědi. Oxidová vrstva je také nehomogenní a materiál v hloubce má několik fází.

Pro tuto slitinu byla celková nebo selektivní koroze závislá na hodnotě pH a probíhá již při laboratorní teplotě. Při pH 3 dochází k celkové korozi. Výsledky experimentů vedou k závěru, že kompatibilita čisticího prostředku a čištěného materiálu mají být zkoušeny před použitím v praxi. Přídavek dihydrogenfosforečnanu sodného a benzotriazolu mohou chránit Al2014 v téměř neutrálním čisticím prostředku. Přídavek pouze benzotriazolu k inhibování mezikrystalové koroze je nedostatečný pro zastavení celkové koroze. Přídavek pouze dihydrogen-fosforečnanu sodného může inhibovat celkovou korozi, ale nikoliv mezikrystalovou korozi. Přídavek obou inhibitorů zajistí ochranný účinek uvedené slitině.

V celém světě se objevují snahy využívat obnovitelné materiály v různých oborech. Tak například v oboru nátěrových hmot lze využít různé oleje málo vhodné pro potravinářský průmysl. Některé odpadní oleje, například talový olej se používá po rafinaci pro výrobu nátěrových hmot.

Před příchodem nového politického systému byla u nás vyslovena myšlenka a uskutečněné některé práce na využití složky odpadního produktu pro výrobu inhibitorů koroze určitého typu na bázi organických kyselin. Tyto inhibitory jsou zásadní složkou, která zajišťovala ochranné vlastnosti suříkových základních antikorozních nátěrů.

Kombinace vodivých polymerů s účinnými pigmenty pravděpodobně může poskytnout podklady pro výrobu antikorozních základních nátěrových hmot, a tím základních antikorozních nátěrů, které obnoví ztracený, pro toxicitu klasických pigmentů na bázi olova a chromanové složky, inhibiční mechanismus ochrany. U nás se tomuto problému věnuje pozornost. Jsou získány poměrně dobré výsledky (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Univerzita Pardubice a SYNPO, a. s.).

V zahraničních publikacích věnovaných studiu ochranných vlastností organických povlaků se používá aplikace elektrochemických a elektrických postupů. V publikacích našich autorů z oboru organických povlaků nejsou takové případy časté. V minulosti byly v odboru koroze kovů tyto metody používány a stále se v tomto oboru používají (VŠCHT Praha, SVÚOM, s. r. o., a další organizace).

V oboru organických povlaků byly ověřeny, používány a publikovány práce v časopise Koroze a ochrana materiálu a v zahraničních časopisech, při kterých se použily některé vhodné elektrochemické metody.

Značný význam mají práce zaměřené na predikci dlouhodobého chování povlaků a materiálů v praktických podmínkách na základě výsledků laboratorních urychlených zkoušek. V této oblasti byly určité pozitivní výsledky získány při řešení úkolů ve SVÚOM, s. r. o., v průběhu posledních několika let.

Při studiu koroze kovů a ochranných vlastností různých typů povrchových úprav se ve velkém rozsahu používají elektrochemické zkušební postupy jako elektrochemická rastrovací impedance a metoda označovaná jako Kelvin probe. Jsou inzerovány novější a novější přístroje a zkušební zařízení.

Velký počet odborných publikací je v angličtině zpracován americkými, britskými a německými autory. Pozoruhodný počet publikací je v angličtině zpracován čínskými autory a menší počet ruskými, indickými, iránskými a jihoamerickými autory.

 

TEXT Doc. Ing. Miroslav Svoboda, CSc a kolektiv, Skupina PÚ, Ústav strojírenské technologie, Fakulta strojní, ČVUT v Praze FOTO archiv redakce

Další spoluautoři: Doc. Ing. Viktor Kreibich, CSc.,Ing. Jan Kudláček, Ph.D., Ing. Dana Benešová, Ing. Petr Drašnar

 

Použitá literatura:

Alloy change mitigates cracking of nuclear reactor vessel head komponent Contact Todd Schneider, First Energy Nuclear Operating Co, /Davis-Besse Nuclear Power Station (Oak Harbor, Ohio)/ e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Materials Performance 50 (1), 18 – 19 (2011)

Kathy Riggs Larsen: Acloswer Look at Long-Term Nuclear Waste Disposal Materials Performance 45 (9), 29 -31, (2007)

J. Slovák: SÚRAO Praha: Výběr lokalit hlubinného úložiště jaderného odpadu. Eko Ekologie a Společnost 21 (2), 15 – 17 (2010)

David C.White; David B. Ringelberg: Monitoring deep substráte microbiota for assessment of safe long-term nuclear waste disposal. Canad. J. Microbiol. 42, 375 – 381 (1996)

R. Balasubramaniam; T. Laha; A. Srivastva: Long term corrosion behaviour of copper in soil: A study of archaeological analogues. Problém související s rychlostí koroze měděné vrstvy (55 mm) obalů na uložení radioaktivního odpadu a potřebná doba skladování minimálně 100 000 roků vyžaduje komplexní řešení. Materials and Corrosion 55 (3), 194 – 2002 (2004)

S. Song; G. L. Songx); W. Shen; M. Liu: Corrosion and Electrochemical Evaluation of Coated Magnesium Alloys Corrosion 68 (1), 015005-1 až 015005-12 (2012)

x) Corresponding author. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

G. Song1); D. H. StJohn1): Corrosion of magnesium alloys in commercial engine coolants, Materials and Corrosion 56(1), 15 – 23(2005) 1)CRC for Metals Manufacturing, Division of Materials, School of Engineerig, The University of Queensland, Brisbane, QLD 4072 (Australia ) Řada hořčíkových slitin jsou slibnými materiály pro bloky motorů.

Gordon Bierwagen1; Roger Brown; Dante Battocchi; Scott Hayes: Observations on the testing of Mg-rich Primers for Totally Chromate-free Corrosion Protection of Aerospace Alloys. Staženo z internetu 2009 DoD Corrosion Conference, 26 str., příloha (Appendix) C uvádí na str. 22 – 25 27 odkazů na různou literaturu, která se vztahuje na problematiku Mg-rich Primer Technology

1. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V. S. Rajax); A. Venugopal ; V. V. Saji; K. Sreekumar; R. Suseelan Nair; M. C. Mittal: Electrochemical impedance behaviour of grafite-dispersed electrically conducting acrylic rating on AZ31 magnesium alloy in 3,5 wt.% NaCl solution. Progress in Organic Coatings 67(1), 12 – 19 (2010)

x) Corresponding author- E-mail address:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (V.S.Raja)

I. Ulkem; M. Winter: Understanding Inorganic Zinc-Rich Primers and Specifications Journal of Protective Coatings and Linings 27(12), 40 – 48 (2010). Příspěvek byl přednesen na konferenci PACE 2010, v únoru 2010 ve Phoenixu.

Noel Stampfli; Dennis Dellarocca: The Golden Gate: A Historyy of Maintenance Practice Journal of Protective Coatings and Linings 25(1), 50 – 52, 55 – 56, 59 – 62 (2008)

Winn Darden; Bob Parker; Naoko Sumi; Isao Kimura; Masakazu Ataka; Takashige Maekawa: New Waterborne Fluoropolymer Resins for Ultra-Weatherable Coatings. Journal of Protective Coatings and Linings 26(12), 32 – 34, 36 – 37 (2009)

Alexandr Fuchs: Co nového přináší směrnice komise 2004/73/ES a její transpozice do českého právního řadu, 36:Mezinárodní konference o nátěrových Hmotách, 23. – 25. května 2005, Seč, ČR

Sérgio Eduardo Abud Filho: Chemical functionalization of nanoparticles Fraunhofer – Institut for Technological Research, March/11, 28 stránek (z internetu).

Jim Deardorff: Nano-Coatings for Surface Protection, Materials Performance 50 (8), 40 – 43 (2011) Autor je prezidentem Superior Coatings, PO Box 317, 205 McCormack St. Chillicothe, Mo 64601. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kunitsugu Aramaki; Tadashi Shimura: An ultrathin polymer rating of cyrboxylate self-assembling monolayer adsorbed on passivated iron to prevent iron corrosion in 0,1 M Na2SO4 . Corrosion Science 52 (1), 1 – 6 (2010)

Rebecca Smitth: Nanoparticles used in Paints could kill, research suggests. 7 pracovnic onemocnělo při výrobě nátěrových hmot, dvě zemřely. Nano částice v plicích (Nano products health hazar). Další informace se vztahovala na nano TiO2 a myši.

Varun Sambhy; Ayusman Senx): Simpler silver solution- easily synthesized nanocomposites for effective antimicrobial coatings. European Coatings Journal No 10, pp 34 – 36, 38 – 39 (2007). Corresponding author; e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Contact: Proffesor Ayusman Sen Department of chemismy The Pennsylvania University, 104 Chemistry Building, University Park, Pennsylvania 16802, USA

Libuše Hochmannová; Veronika Jašková; Jarmila Vytřasová: Interior paints with antimicrobial effect. 42. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, 16. – 18. května 2011, Pardubice, str.55 – 61

Veronika Jašková; Libuše Hochmannová; Jarmila Vytřasová; Andréa Kalendová: Comparrison of the Antimicrobial Efficiency of Interior paints (nanopigments). 42. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, 16. – 18. května 2011, Pardubice, s. 35 – 42

Md. Al Mehedi; K. M. H. Bhadhon; M. N. Haque:Tribological characteristics of aluminium matrix hybrid composites reiforced with SiC and Al2O3. Aluminium 87(11), 61 – 64 (2011)

1 a 2 jsou studenti, 3 děkan Engineering Faculty and former head of the Department of Materials and Metallurgical Engineering, Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Dhaka, Bangladesh

Contact: 1. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 2. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 3. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ali Mazahery1); Mohsen Ostadshabani2): Investigation on mechanical properties of nano-Al2O3-reinforced aluminium matrix composites. Journal of Composite Materials 45 (24), 2579 – 2586(2011)

Corresponding author: Mohsen Ostadshabani, Department of Materials Enginering. Sharif University of Technology, Tehran,Iran. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

C. Price1); C. Matzdorf1); W. Nickerson1); E. Lipnickas2): Improved Metal-Rich Primers for Corrosion Protection. Staženo z internetu 2009 DoD Corrosion Conference. Sekce Metallic and Metal-Rich Coatings. Článek zachycuje také Mg-rich primers a uvádí zmínku o jejich úpravě. Alikací kombinace pigmentů s vodivým polymetrem zachycuje následující článek Susan Drozdz.

Susan Drozdz1); Mike Hasbrook2) - (1): Paint Technology Center of the Construction Engineering Research Laboratory for the U.S. Army Engineer Research and Development Center in Champaign, IL; 2)Washington Industrial Coatings, Davis Hill): Supporting the Troops Complex Stratergy Worked for Repainting Ft. Lewis Water Tank Journal of Protective Coatinfs and Linings 27(6), 24 – 27 (2010)

Xiyun Yang1); Xitao Duan; Haiwei Yuan: Electrodeposition of iron-enriched nanokrystalline Fe-Ni alloy foil from chloride-sulfate solutions. Scool of Metallurgical Science and Engineering, Central South University, Changsha, China;Anti-Corrosion Methods and Materials 59(1), 18 – 22 (2012) Corresponding author, e.mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V. J. E. Semenov; A. B. Balmasov: Passivacija serebra i splava SPM 925 serosoderžaščim ingibitorom. Izvěstija vysšich učebnych zavěděnij Chimija i chimičeskaja technologija 54(11), 77 – 80 (2011) 3 obrázky, 3 tabulky, 5 odkazů na literaturu. Ivanovskij gosudarstvennyj chimiko-technologičeskij universitět. e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

M. Asadikiya1); M. Ghorbania,1): Effect of Inhibitors on the Corrosion of Automotive Aluminium Alloy in Ethylené Glycol-Water Mixture (v článku je uveden stručný výtah z publikace G.Vargel: Corrosion og Aluminium,London,Elsevier, 2004, pp 9 – 20 automobilové chladící systémy). Corrosion: 67 (12), 126001-1 až 126001-5 (2011)

1) Department of Materials Science and Engineering, Sharif University of Technology, BO Box 11365-9466, Azadi Ave., 14588 Tehran, Iran

a) Corresponding author, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Silvio Koehler; Georg Reinhard: Corrosion Behaviour of Aluminium Materials in Aqueous Cleaning Solutions. Aluminium Special Edition 22 to 23 November 2011, pp 50 – 53

Helena Kukačková; Andréa Kalendová: Kombinace vodivého polymeru a pigmentů s lamelárním tvarem částic v organických povlacích. 42. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 16. – 18. května 2011, Pardubice, str. 107 – 114

Jaroslava Benešová; Miroslav Svoboda: Predikce účinnosti organických povlaků na základě laboratorních zkoušek, 77 stránek; Edice: Metody sledování životnosti. Vydavatel SVÚOM Praha, Eva Kalabisová; Tisk: SVÚOM

K. N. Allahar1); Q. Su2); G. P. Bierwagen2): In situ Monitoring of Organic Coatings Under

QUV/Prohesion Exposure by Embended Sensors. Corrosion 64(11), 860 – 870 (2008)

1) Corresponding author, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Department of Coatings and Polymeric Materials, North Dacota State University, 1735 NDSU Research Park Drive, Fartgo, ND, USA

B.Vuillemin; A. Rubin; R. Ogle; K. Ogle: In Situ probing for Studying underpaint Corrosion, EurocoRR, The European Corrosion Congress „Managing Corrosion Sustainability“ EFC European Federation of Corrosion – Event No. 299, 7 – 11 September 2008, Edinburgh International Conference Centre, United Kingdom (www.euroccor.org) Kompletní přednášky jsou na CD.

J. Wang1)x); Y. Wang2): Scanning Kelvin Probe Measurements Near Salt Particles on Zinc and Iron in High Humidity. Corrosion 61(3), 264 – 271(2005)

D. de la Fuente; M. Rohwerder: Fundamental investigation on the stability of steel/rating interface contaminated by submicroscopic salt particles (použitá metoda Heiht-Regulated Scannin Kelvin Probe vyvinutá v Max Planck Institute for Iron Research je ideální nástroj pro monitorování degradačních pochodů na rozhraní povlak – podklad). e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Progress in Organic Coatings 61 (2 – 4), 233 – 239 (2008)

Linda G. S. Gray; Bernard R. Appleman: EIS = Elecreochemical Impedance Spectroscopy a tool to Predict Remainibg Coating Life? Journal of Protective Coatings and Linings 20 (2), 66 – 74 (2003)

M. Estefanía Angeles; Francisco Rodríguez; Carlos Magaňa: Effect of rating on the performance of anticorrosive coatings. Pigment and Resin Technology 41(1), 42 – 48 (2012)

Tom Bos: Cyclic Laboratory tests for Evaluting Coatings – A Brief Review of Literature Journal of Protective Coatings and Linings 25 (6), 73 – 79 (2008)