0Základnou požiadavkou pri kontinuálnom spracovaní rôznych materiálov je presne definovaný časový priebeh ťahu, čo vyžaduje bezchybnú prípravu regulácie.

V nasledujúcom príspevku je pre riešenie popísaného typu úloh navrhnutá regulačná štruktúra s referenčným modelom, ktorej stabilita je odvodená na báze II. Ljapunovovej metódy. Táto štruktúra vykazuje optimálne dynamické vlastnosti v zmysle kritéria minimálnej regulačnej odchýlky a minimálnej vstupnej energie, ktoré je štandardne používané v regulačných obvodoch.

Hlavná myšlienka metódy spočíva v rozšírení algoritmu riadenia systému o novú prídavnú informáciu, ktorú vieme jednoducho získať z výstupnej veličiny systému, a ktorá zabezpečí, aby v ustálenom stave bola regulačná odchýlka výstupnej veličiny nulová. Ak potom navrhneme riadenie linky pre tento rozšírený systém tak, aby bol asymptoticky stabilný s predpísanou dynamikou, tak to automaticky zabezpečí požadovaný cieľ riadenia v ustálenom stave a veľmi kvalitne v prechodových stavoch.

Popis centrálnej časti kontinuálnej linky

Kontinuálne linky (KL) sú technologické zariadenia na spracovanie spojitého toku materiálu (napríklad pásov plechu, rúr, papierenské a tlačiarenské linky a pod.) Jeho ťahom v oblasti pružných alebo plastických deformácií, čím sa ovplyvňujú jeho mechanické vlastnosti.

Stredná časť KL s dvoma strojmi je z hľadiska riadenia nelineárny MIMO systém 3. rádu s dvoma vstupmi [I1z, I2z] a dvoma výstupmi [F; v2], na ktorý môžu pôsobiť dve aditívne poruchy [F01, F23]. Predpokladajme, že menič má proporcionálny prenos a zabudovanú podradenú prúdovú slučku, ktorej časová konštanta je podstatne kratšia ako časové konštanty ostatných podsystémov strednej časti KL. Bloková schéma strednej časti KL (Matlab/Simulink) je za týchto predpokladov uvedená na obr. 1.

1
Obr. 1: Bloková schéma strednej časti kontinuálnej linky

 

Z hľadiska regulácie ťahu môžeme uvažovať o systéme 2. rádu. Prvá stavová veličina bude ťah (F = x1) a za druhú stavovú veličinu zvolíme rozdiel obvodových rýchlostí valcov (dv = x2 = v2 – v1), pričom rýchlosť v2 chápeme ako ďalšiu poruchu. Stavový popis strednej časti KL z hľadiska ťahu podľa obr. 1 môžeme uvažovať v tvare:

1 1
(1)

 

Regulácia ťahu strednej časti kontinuálnej linky

Požadované dynamické vlastnosti KL predpíšeme referenčným modelom 2. rádu. Aby sme dostali pre sústavu 2. rádu dodatočnú informáciu o neznámych parametrických aj aditívnych poruchách, rozšírime jej referenčný model o jednu stavovú veličinu x3M = xeM (teda na referenčný model 3. rádu), ktorá bude zabezpečovať, aby v ustálenom stave bola regulačná odchýlka ťahu nulová.

1 2
(2)

 

Referenčný model bude lineárny systém 3. rádu, ktorého dynamika je nastaviteľná jediným voliteľným kladným parametrom α. Stavový popis referenčného modelu je zobrazený pod týmto textom a jeho bloková schéma je uvedená nižšie na obr. 2.

 

2
Obr. 2: Rozšírený referenčný model pre reguláciu ťahu

 

Z obr. 2 je zrejmé, že v ustálenom stave bude vstup integrátora x3M rovný nule a ťah sa bude rovnať žiadanej hodnote w. Ďalej predpokladajme, že regulovaná sústava 2. rádu bude rozšírená o integrátor výstupnej veličiny. Jej stavový popis bude v tvare:

1 3
Stavový popis regulovanej sústavy (3)

 

Ak zavedieme odchýlku referenčného modelu a sústavy v tvare:

1 4
(4)

 

Vieme jednoduchými úpravami dostať nasledujúci tvar:

1 5
(5)

 

V tejto formulácii je f zovšeobecnený poruchový vektor, ktorý zahŕňa všetky parametrické aj aditívne poruchy pôsobiace na sústavu vzhľadom k jej referenčnému modelu. Ak zvolíme Ljapunovovu funkciu pre systém (5) v tvare:

1 6
(6)

 

Následne dokážeme vyvodiť z definície premennú P = pozitívne „definitnú" maticu, ktorú môžeme zapísať v zmysle:

1 7
Pozitívne „definitná" matica - premenná P (7)

 

V ďalšom kroku po úprave môžeme pozorovať, že derivácia z Ljapunovovej funkcie (6) pri voľbe Q = -α P má tvar:

1 8
(8)

 

Systém (5) bude asymptoticky stabilný, ak pre vstup u bude platiť

1 9
(9)

 

Pre tvorbu odchýlok stavových veličín referenčného modelu a sústavy podľa rovnice (4) môžeme použiť nasledujúcu úpravu:

1 10
(10)

 

Na záver je celková bloková schéma regulácie ťahu KL zobrazená na obr. 3.

3
Obr. 3: Bloková schéma regulácie ťahu KL

 

Ako ukazuje obr. 4, ťah kontinuálnej linky prakticky sleduje ťah predpísaný referenčným modelom, a to aj pri pôsobení skokových porúch na jej vstupe a výstupe. Robustnosť navrhnutej regulácie je ukázaná na obr. 5 pre zmenu spracovávaného materiálu za päťnásobne pružnejší a pre dvojnásobné zväčšenie momentu zotrvačnosti na valcoch, napr. ťahaním podstatne hrubšieho plechu. Ako je vidieť z tohto obrázka, priebehy výstupných veličín sa počas regulácie prakticky nezmenili.

4
Obr. 4: Priebehy ťahu a rýchlosti strednej časti KL pri Kt=0.2*KtN a J=2*JN

 

Záver

Predložený článok sa zaoberá návrhom a verifikáciou novej stabilnej regulačnej štruktúry na reguláciu ťahu strednej časti kontinuálnej linky. Základná myšlienka spočíva vo vytvorení prídavnej informácie (novej vhodnej stavovej veličiny), ktorá umožní dosahovať nulovú regulačnú odchýlku v ustálenom stave. Regulátor je potom navrhnutý tak, aby zabezpečil asymptotickú stabilitu rozšíreného systému, a tým automaticky aj nulovú regulačnú odchýlku. Navrhnutá štruktúra (ako vyplýva z predpokladov pri jej návrhu) zabezpečí kvalitnú dynamiku regulácie, pričom je silne robustná a vhodná aj pre nelineárne systémy.

TEXT/FOTO: 

PROF. ING. DANIELA PERDUKOVÁ, PH. D., PROF. ING. PAVOL FEDOR, PH. D., TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, KATEDRA ELEKTROTECHNIKY A MECHATRONIKY

Použitá literatúra

[1] Jeon, S. H., Kim, J. M., Jung, K. C., SUI, S. K., Choi, J. Y.: Decoupling control of bridle rolls for steel mil drive system, IEEE Trans. Industry Application, vol. 35, n.1, 1999, pp 119 – 125
[2] Wolfermann, W., Schroeder, D.: Application of decoupling and state space control in processing machines with continuous moving webs. In: Proc. IFAC, 1987, pp 100 – 105
[3] Song, Seung-Ho, SUL, Seung-Ki: A New Tension Controller for Continuous Strip Processing Line. IEEE Transactions on industry applications, Vol. 36, No. 2, 2000, pp 633 – 639
[4] Bebič, M., Jeftenič, B., Belinčevič, M.: Electric drives for paper machines, in Serbian, Ee‘2001, Novi Sad, Nov. 2001
[5] Sassano M., Astolfi, A.: Dynamic Lyapunov functions, Automatica, Vol.49, No.4, 2013, pp. 1 056 – 1 067
[6] Furasov, V. D.: Ustojčivosť dviženija, ocenki i stabilizacija. Moskva: Nauka, 1977