1

Cieľom zdokonaľovania manuálneho montážneho pracoviska je vytvoriť v krátkom čase a s prijateľnými nákladmi efektívne pracovisko, ktoré bude spĺňať podmienky pre dosahovanie vyššej produktivity práce, kvality výrobkov a zároveň
vytvorí podmienky na zníženie fyzickej a psychickej námahy pri montáži.

Základom pre efektívnu prácu systému človek – stroj – prostredie je rešpektovanie antropocentrického princípu pri jeho projektovaní. Treba teda vychádzať z poznania, že človek je v tomto systéme najzraniteľnejším článkom a preto sa musia všetky ostatné zložky prispôsobiť jeho možnostiam a schopnostiam.

Experimentálne overovanie ergonomických kritérií v praxi

V rámci dlhodobého riešenia výskumných úloh z oblasti inovatívneho plánovania a projektovania výroby, zvyšovania produktivity hybridnej montáže, systémového prístupu k racionalizácii pracovných procesov, ako aj z oblasti, bol uskutočnený celý rad výskumov, súčasťou ktorých bola i problematika vyžitia ergonomických poznatkov pri optimalizácii pracoviska a pracovnej činnosti. Nutnosť využívania ergonomických zásad a kritérií pri riešení pracovísk manuálnej montáže ako súčasti montážneho systému bola overovaná vo firmách, ktoré sa zaoberajú montážou automobilových komponentov aj montážnymi a demontážnymi procesmi pri iných ako výrobných činnostiach. Návrhy opatrení vyplynuli z podrobnej analýzy pracovnej činnosti a pracovného miesta, pričom boli použité vybrané metódy skúmania pracovných činností. Pri hľadaní optimálneho riešenia pracoviska ručnej montáže boli využité mikropohybové štúdie, najmä metóda vopred určených časových normatívov pohybov – MTM, ktorá rozkladá manuálny montážny proces na základné pohyby a každému pohybu priraďuje časovú normu, určenú charakterom pohybu a podmienkami,
za akých sa vykonáva. Ďalšími aplikovanými metódami sú i metódy, pri ktorých sa pozoruje, zaznamenáva a hodnotí spotreba času na jednotlivé pracovné operácie alebo úkony. Úlohou týchto metód je odstrániť z pracovnej činnosti neefektívne pracovné pohyby a časy, a tým skrátiť celkový čas montážnych operácií. Dôležitú úlohu pri analýze podmienok manuálnej montáže majú aj štúdie fyzickej a psychickej záťaže pri práci, a aj štúdie pracovného prostredia, teda vplyvu faktorov pracovného prostredia na pracovníka.

Zhrnutie výsledkov experimentálneho overovania

Úlohy, ktoré boli riešené v praxi, boli zamerané na ergonomickú optimalizáciu pracovného postupu, pracovného miesta a pracoviska manuálnej montáže. Keďže pracovisko manuálnej montáže väčšinou predstavuje montážna linka alebo individuálna pracovná stanica, pri ktorej človek pracuje posediačky a vykonáva pracovné úkony pomocou rúk, usporiadanie a priestorové riešenie pracovnej plochy, ako aj organizácia pracovných pohybov a pracovná záťaž, sú z hľadiska pracovnej pohody a podávania optimálneho pracovného výkonu veľmi významné. Napriek tomu, že návrhy, ktoré boli na pracoviskách aplikované, sú jednoduché, ich prínos nie je zanedbateľný z hľadiska úspory času montáže ani z hľadiska uľahčenia práce pracovníkov. V tab. 1 sú stručne zhrnuté ciele, návrhy a prínosy, vyplývajúce z experimentálneho overovania významu ergonomických kritérií pri optimalizácii pracovísk manuálnej montáže.

 2
 Obr. 1.: Zhrnutie výsledkov experimentálneho overovania

Výsledkom realizácie návrhov v praxi je optimálne usporiadanie pracovného miesta, zjednodušenie pracovnej činnosti, ktoré sa dosiahne odstránením neefektívnych časov a pohybov, ako aj zvýšenie produktivity práce. Cieľom ergonomického riešenia je zvýšiť produktivitu práce systému pri nezmenenej fyzickej a psychickej záťaži pracovníka, resp. znížiť nepriaznivé fyzické a psychické zaťaženie pri zachovaní existujúcej produktivity práce. Takéto riešenie sa uplatňuje v systémoch, ktoré ohrozujú bezpečnosť pri práci a zdravie pracovníkov.

Faktory, ovplyvňujúce produktivitu práce pri manuálnej montáži z hľadiska vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok sú:

  • Usporiadanie pracoviska,
  • rozmerové riešenie pracovného miesta,
  • pracovná záťaž,
  • pracovné prostredie (fyzikálne faktory).

Výsledný efekt z realizácie opatrení, uvedených v Obr. 1. môže byť znásobený využitím návrhov pri podobných montážnych činnostiach, resp. pri všetkých činnostiach sledovaných montážnych operácií aj pri využití návrhov na viacerých podobne fungujúcich montážnych systémoch.

Záver

Ťažiskovú úlohu pri riešení pracovísk manuálnej montáže má človek, ktorému treba prispôsobiť technickú stránku pracovného systému. Pri navrhovaní alebo optimalizácii pracovísk manuálnej montáže sa musí zohľadniť individuálny charakter pracoviska, teda možnosť jeho prispôsobenia individuálnym požiadavkám. Optimálne pracovné miesto pre manuálnu montáž ovplyvňuje pracovný výkon, zvýšenie pracovného výkonu vplýva na zvýšenie produktivity práce. Na základe uvedených experimentov a ich prínosov sa dá konštatovať, že zvýšenie produktivity práce montážnych procesov je možné aj aplikáciou metód skúmania pracovných činností, ktorými sa zistia možnosti úpravy týchto činností (a pracovných miest, na ktorých sú vykonávané) využitím ergonomických zásad.

TEXT: Ing. Edita Szombathyová, PhD., SjF – KPIaM, TU Košice FOTO: archív redakcie