titPodpora klastrov je v EÚ predmetom spracovania viacerých odborných dokumentov na úrovni európskej komisie. Väčšinou majú charakter strategických zámerov formulovania podpornej politiky, prípadne odborných pracovných dokumentov. Európska únia takisto podporuje výmenu informácií a spracovávanie odborných analýz aj prostredníctvom podpory asociácií zameraných na rozvoj klastrov.

 

K najvýznamnejším z nich patrí zriadenie European Cluster Ob­servatory (ECO) v rámci iniciatívy Innova, ktorá uskutočňuje analýzy klastrov v EÚ a analýzy politík na podporu klastrov. V roku 2008 európska komisia založila tzv. European Cluster Policy Group s cieľom viac podporovať vznik svetových klastrov v EÚ, preskú­mať nástroje na odstránenie prekážok klastrovej spolupráce a určiť budú­ce výzvy pre klastrové politiky v reakcii na globalizáciu.

 

PARAMETRE HODNOTENIA AUTOMOBILOVÝCH KLASTROV V EÚ

Podľa [1] závisí vývoj klastra od riadenia, zloženia a interakcie medzi účastníkmi klastra a od kvality manažmentu klastra. Mapovanie klastrov je nevyhnutnou podmienkou udržania konkurencieschopnosti klastra a vychádza z predpokladu, že prínosy, resp. identifikácia a odstránenie prípadných chýb, je nevyhnutné určitým spôsobom hodnotiť.

Porovnanie vybraných automobilových klastrov v EÚ vychádza zo zák­ladných indikátorov štatistických údajov Európskeho klastrového ob­servatória ECO, ktoré sa zaoberá štatistickým mapovaním indikátorov klastrov v rámci EÚ. ECO identifikuje klastrový potenciál lokalizačným koeficientom založeným na regionálnych údajoch o zamestnanosti, kto­ré zhromažďuje EUROSTAT.

Pri hodnotení klastrov je dôležité posúdiť ich intenzitu, teda či zamest­nanosť v špecifikom priemysle, ktorý patrí do kategórie klastra v danom regióne, dosiahla tzv. „špecializované kritické množstvo“ potrebné na vy­tváranie spillovers a vytváranie väzieb, prinášajúcich pozitívne ekono­mické efekty. [5] ECO sleduje na základe troch indikátorov teda veľkosti, zamerania a špecializácie túto špecializovanú kritickú masu a prideľuje jed­notlivým klastrom tzv. „stars“ (od 0 – 3, v závislosti od splnených kritérií).

Top výsledkom je získanie troch ratingových hviezdičiek. Neskúma pria­me prepojenie medzi firmami a ani sily, na základe ktorých sa klastre rozvíjajú, ale či takáto koncentrácia dosiahla kritickú masu špecializá­cie potrebnej na rozvoj tzv. spill over efektov. Identifikuje tzv. odhale­né efekty klastrov. Indikátor veľkosti sleduje, či zamestnanosť v regionál­nom klastri dosahuje postačujúcu úroveň pre vytvorenie ekonomických efektov. Rating jednej hviezdičky spĺňa klaster so zamestnanosťou vyššou ako 15 tisíc pracovníkov. Indikátor špecializácie sleduje či je región v špe­cifickej kategórii klastra viac špecializovaný ako celková ekonomika vo všetkých hodnotených regiónoch. Je pravdepodobné, že daný klaster pri­láka príbuzné ekonomické aktivity z iných regiónov do tejto lokality. Jed­nu hviezdičku získa klaster, ak špecializačný koeficient je vyšší ako 1,75, teda 75 percent a viac zamestnancov v danom klastri, ako je priemer všet­kých regiónov. Indikátor dominantnosti sleduje, či klaster dosahuje vy­soký podiel z celkovej zamestnanosti; ak áno je pravdepodobné, že spil­lovers efekty a väzby v danom klastri existujú. Rating jednej hviezdičky získavajú regionálne klastre, ktoré dosiahnu sedem a viac percent sekto­rovej zamestnanosti v lokalite.

Nasledujúca tab. 1 zobrazuje porovnanie indikátorov podľa ECO vo vy­braných klastroch: Automobilový klaster West Midlands vo Veľkej Bri­tánii, ACS – Automobilový klaster Slovinsko, MSAC – Moravskosliezsky automobilový klaster v ČR, AMZ – Automobilový klaster Sasko v Nemec­ku a Automobilový klaster – Západné Slovensko (AKS).

tab1

Tri hviezdičky a najlepšie výsledky získali klastre AKS, AMZ ,West Midlands. Jednu hviezdičku získal MSAC a ACS. Podľa indikátora veľko­sti získali jednu hviezdičku klastre so zamestnanosťou vyššou ako 15 tisíc pracovníkov vo West Midlands, AMZ a AKS. Indikátor špecializácie bol vyšší ako 1,75 bol v klastroch vo West Midlands, AMZ a AKS, čo zname­ná, že klastre by mali prilákať príbuzné ekonomické aktivity z iných re­giónov do tejto lokality.

Nevýhodou štatistických údajov podľa ECO je obmedzenie údajov iba na údaje o zamestnanosti. Možno skonštatovať, že pre kvalifikovanejšie skú­manie výkonnosti klastrov by preto integrujúcejším spôsobom bola kom­binácia ďalších ekonomických a technologických údajov, ktoré sú zatiaľ na regionálnej úrovni nedostupné. Bolo by teda vhodnejšie použiť údaje o objeme miezd a platov, produktivity alebo pridanej hodnoty.

 

NÁVRH HODNOTENIA PRE VYBRANÉ AUTOMOBILOVÉ KLASTRE V EÚ

Navrhovaná metodika hodnotenia vychádza z analýz rôznych prístu­pov: metodika ESCA (Európsky sekretariát pre klastrovú analýzu) a CNG (Agentúra Kompetenznetze Deutschland) [2, 4], metodika ECEI (Európ­ska iniciatíva pre klastrovú excelenciu) [4], metodika CLOE (Cluster Lin­ked over Europe) [3], metodika identifikácie a charakterizácie klastrov podľa Koschatzky & Lo [6], britská metodika pre hodnotenie klastrov [6]. Na základe týchto analýz boli vybrané indikátory a metodika mul­tikriteriálneho rozhodovania pre štyri vybrané automobilové klastre spo­lu a AKS. Na základe získaných informácií o vybraných automobilových klastroch bolo zvolených 8 kritérií (K1-K8). V nasledujúcej tab. 2 sú na­vrhnuté indikátory ako zvolené kritéria a údaje u jednotlivých klastroch.

tab2

Pre uvedené viackriteriálne rozhodovanie bola použitá metóda rozhodo­vacej matice. Navrhnutý variant riešenia spočíva v hodnotení váhy (dôle­žitosti) ôsmich kritérií bodovou stupnicou od 1 do10, pričom stupeň 10 bol priradený najväčšej váhe a stupeň 1 najmenšej váhe. Rovnakou stup­nicou sa hodnotila skutočnosť, ako jednotlivé automobilové klastre vy­hovujú zvoleným kritériám, tzn. stupeň 1 – nevyhovuje až po stupeň 10 – vyhovuje ideálne.

Na základe váženého súčtu bolo určené poradie. Výsledkom rozhodova­cej metódy je skutočnosť, že automobilový klaster West Midlands najlep­šie spĺňa zvolené kritériá, čo sa týka výkonnosti klastra. Za ním nasleduje automobilový klaster Sasko (AMZ), následne moravskosliezsky automo­bilový klaster, automobilový klaster Slovinsko a na poslednom mieste au­tomobilový klaster Západné Slovensko.

 

SÚHRN

Prostredníctvom analýzy štyroch vybraných automobilových klastrov bo­lo identifikovaných niekoľko faktorov, ktoré majú rozhodujúci vplyv na rozvoj automobilových klastrov. Je dôležité si uvedomiť, že automobilo­vý klaster sa mení a cieľom je minimalizovať dopad týchto zmien a reali­zovať rast klastra. Záverečná tab. 3 popisuje dôležité faktory úspechu pre rast automobilového klastra.

tab3

Meranie výkonnosti klastrov a klastrových iniciatív pomocou modelov a nástrojov benchmarkingu formuluje závery a odporúčania pre automo­bilové klastre. Štatistické mapovanie klastrov patrí k novším prístupom slúžiacim na získanie lepšieho hodnotenia klastrov. Ide o účinný nástroj, ktorý pomáha identifikovať vznik, existenciu, nárast i rozpad klastrov v danom regióne. Automobilové klastre MSAC, AKS a ACS sú zapojené do projektu AutoNet, ktorého cieľom je spolupráca za účelom podpory inovatívneho prostredia pre vytváranie nových procesov, produktov v au­tomobilovom priemysle.

Zavádzanie klastrov v automobilovom priemysle vedie k zvýšeniu vý­konnosti firiem a dodávateľských reťazcov. Klastrové iniciatívy sú adek­vátnym a efektívnym nástrojom na koncentrovanie zdrojov a pros­triedkov za účelom dosiahnutia kritického množstva a pre zrýchlenie predávania znalostí know-how. Zavádzanie a koordinácia klastrových iniciatív a sietí sa stali dôležitým nástrojom v rukách regionálnych samo­správ pre podporu a napomáhanie rozvoja ekonomického rastu v techno­logicky vyspelých aj v tradičných odvetviach ekonomiky.

 

Príspevok bol pripravený v rámci riešenia grantového projektu KEGA č. 004 TUKE-4/2013 „Intenzifikácia modelovania vo výučbe II. a III. stupňa v štúdij­nom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo“.


LITERATÚRA

[1] ESCA: Benchmarking as a Tool for Cluster Analysis. CLuster Excellence makes the differnce. ESCA leaflet MArch. 2012, s. 7. Dostupné na ineternete: http://www.cluster-analysis.org/ downloads/ESCA_leaflet_March 2012.pdf

[2] ESCA: Benchmarking of Cluster Organisations a Tool for Improving Cluster Managment. s. 4. Dostupné na internete: http://www. cluster-analysis.org/downloads/BenchmarkingPaperKergel_v4.pdf

[3] CLOE: Cluster Management Guide – Guidelines for the Development and Management of Cluster Initiatives.. 2006 s.72. Dostupné na internete: http://www.clusterforum.org/en/cluster_ management_guide.html

[4] GAMP, T. L.; KOCKER, M.; CHRISTENSEN, T. A.: Clusters are individuals – creating economic growth through cluster policies for cluster management excellence.[online]. 2011, s. 132. Dostupné na internete: http://fivu.dk/en/publications/2011/files-2011/clusters_ indhold.pdf

[5] KAČÍRKOVÁ, M.: Zhlukový potenciál v regiónoch nových členských krajín Európskej únie.[online]. 2008 [cit. 2013-04-15]. s. 35. Dostupné na internete: http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/ WP07.pdf

[6] KOSCHATZKY, K.; LO, V.: 2007. Methodological framework for cluster analyses. Institute Systems and Innovation Research. Karlsruhe 2007 s. 19. ISSN 1438-9843. Dostupné na internete: http://www.isi.fraunhofer.de/isi-media/docs/isi-publ/2007/ isi07a24/framework-cluster-analyses.pdf

[7] SOLVELL, O.; LINDQVIST, G.; KETELS, CH.: 2006. Zelená kniha klastrových iniciatív. Czechinvest. [online]. 2006 [cit. 2013-02-10], s. 94. Dostupné na ineternete: http://www.czechinvest.org/data/files/ zelena-kniha-klastrovych-iniciativ-64.pdf

 

TEXT DOC. ING. PETER TREBUŇA, PHD., ING. DUŠAN SABADKA, PHD., KATEDRA PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA, SJF, TU KOŠICE FOTO archív redakcie