titMPodnikové informačné systémy predstavujú paletu možností inovácií, v závislosti od druhu informačných a komunikačných technológií, ktoré sú využívané vo vzdelávacom procese.

Tento príspevok poukazuje na aplikáciu podnikových informačných systémov, konkrétne podnikového ERP systému od spoločnosti SAP, modul SAP CO.

Cieľom inovácie vzdelávacieho procesu je zvýšiť záujem študentov o vzdelávanie a zároveň zvýšiť ich praktické skúsenosti v oblasti pod­nikových informačných systémov, ktoré sú prínosom pre dve strany súčasne – študentov ako budúcich zamestnancov a podniky, ako ich po­tenciálnych zamestnávateľov.
V súčasnej dobe podniky využívajú rôzne ekonomické a účtovné infor­mačné systémy, ktoré im pomáhajú pri ich každodennej činnosti. Infor­mačné systémy dnešnej doby zahŕňajú väčšinu firemných procesov a automatizujú ľudskú prácu, čo v konečnom dôsledku prináša podnikom efektívnejší chod spoločnosti. ERP systémy (Enterprise Resource Plan­ning) predstavujú účinný nástroj pre plánovanie a riadenie interných pod­nikových procesov, ktorý využíva jednotnú dátovú základňu a umožňuje prístup k jeho funkciám v reálnom čase pre všetky úrovne podniku, čím podniku umožňuje čo najefektívnejšiu transformáciu vstupov na výstupy prostredníctvom dostupných zdrojov [1, 2].
Podľa štatistík, k dosiahnutiu cieľov v oblasti zníženia zásob, zlepšenia služieb zákazníkom a zníženia nákladov na logistiku dochádza približne v 50 percentách už v prvom roku po implementácii ERP systémov.

* * * * *
ERP systémy (Enterprise Resource Planning) predstavujú účinný nástroj pre plánovanie a riadenie interných podnikových procesov.
* * * * *

SAP = Systems, Aplications and Products in Data Processing. Spoloč­nosť SAP je v súčasnosti najväčším poskytovateľom podnikových apli­kácií a jednou z najväčších softvérových spoločností na svete. Dnes tento systém využíva viac než milión podnikových používateľov pre viac ako 251 000 zákazníkov vo viac ako 130 krajinách sveta, vytvára a implemen­tuje viac ako 54 000 zamestnancov a 2 000 implementačných partnerov, v 40 rôznych jazykoch, v 50 menách sveta [3].
SAP rozdeľuje systémy na dve hlavné oblasti – SAP Business Suite, kto­rý obsahuje všetky podnikové aplikácie a SAP NetWeaver, ktorý zahŕňa komponenty umožňujúce používanie SAP Business Suite (sem patrí na­príklad webový portál či nástroje pre business intelligence) [4].

Metódy výskumu
V tomto príspevku venujeme pozornosť predmetu Controlling výrobné­ho podniku, ktorý je súčasťou výučby v prvom ročníku druhého stupňa štúdia. Nakoľko ide o druhý stupeň štúdia, o to viac je potrebné inovovať vyučovací proces a implementovať do predmetov viac praktickej prípravy študentov s cieľom zvýšiť ich „zaujímavosť“ na trhu výrobných faktorov.
V rámci tvorby, zavádzania a realizácie controllingu je nevyhnutné doplniť teoretické poznatky študentov o praktické skúsenosti, ktoré nadobudnú oboznámením sa so SAP ERP CO – modul controlling, s jeho základný­mi funkciami, možnosťami a úrovňami aplikácie v reálnom prostredí SAP.
Controlling ponúka manažmentu podniku podklady pre rozhodovanie, uľahčuje koordináciu, monitorovanie a optimalizáciu procesov v organi­zácii. Manažérske účtovníctvo – controlling zahŕňa všetky funkcie po­trebné na efektívnu kontrolu nákladov a výnosov. [5, 6]

Základné komponenty SAP CO
• Controlling režijných nákladov slúži na stanovenie a alokáciu režijných nákladov. Zahŕňa všetky náklady, ktoré nemôžu byť priamo priradené k danej podnikovej oblasti:
• Účtovníctvo nákladových stredísk – umožňuje analyzovať režijné ná­klady podľa toho, kde v organizácii vznikli,
• Účtovníctvo nákladových položiek – zameriava sa na klasifikáciu ná­kladov a zladenie dát,
• Activity Based Costing (ABC) – ponúka ďalšiu možnosť rozdelenia ná­kladov,
• Vnútropodnikové zákazky – obvykle sa využívajú na plánovanie, zhro­mažďovanie a vysporiadanie nákladov na interné úlohy;
• Controlling nákladov produktu sa využíva na posudzovanie nákladov na produkty či služby prostredníctvom kalkulácie.
• Analýza ziskovosti umožňuje analyzovať podnikové aktivity a ich efekt na externom trhu. Tento komponent dokáže určiť úspešnosť podniku a výrobku pre rôzne segmenty. Medzi typické otázky, na ktoré analý­za ziskovosti odpovedá, patria: Kto sú najväčší zákazníci a kto z nich má najväčší rastový potenciál? Dosahujú predajné jednotky svoj cieľ? Aká úspešná bola posledná marketingová kampaň? Aký efekt prináša da­ná cenová stratégia pre rôzne zákaznícke skupiny?
• Účtovníctvo Profit centier analyzuje úspešnosť jednotlivých pro­fit centier. Typické otázky, na ktoré táto oblasť odpovedá, sú: Aký je prevádzkový zisk Profit centra? Ktorý majetok je priradený k danému Profit centru? Ktoré oblasti prekračujú plány? Ktoré výrobky a služby boli predané? [7, 8]
Medzi organizačné jednotky SAP CO patria nákladový okruh, oblasť hos­podárskeho výsledku, nákladové stredisko, profit centrum.
Nákladový okruh – ide o základnú organizačnú jednotku SAP CO.
Oblasť hospodárskeho výsledku – ide o najvyššiu úroveň organ. štruktú­ry podniku, na ktorej sa vykonáva analýza ziskovosti.
Nákladové stredisko – oblasť, kde vznikajú náklady. Často zodpoveda­jú jednotlivým funkčným oblastiam podniku, napríklad oddelenie náku­pu, marketingu, predaja, atď.
Profit centrum – odráža štruktúru podniku z hľadiska manažmentu a je vytvorené pre interné riadenie. Na úrovni profit centra je možné vytvárať samostatné finančné výkazy. [9, 10]

Výsledky výskumu
V rámci inovácie bude na hodinách spomínaného predmetu využívaná verzia SAP ERP – školiaci klient, ktorá bola poskytnutá ako školiaca ver­zia pre účely vzdelávania (pozri obr. 1).

obr1
Obr. 1: SAP Prihlásenie

 

V prvom kroku inovovanej praktickej časti cvičenia je potrebné, aby sa študenti oboznámili s prostredím SAPu. Na prihlásenie sa do SAPu má každý študent vytvorený vlastný účet, ktorý sa zadáva do kolónky Po­užívateľ. V rámci školiacej verzie je vytvorených 25 účtov, ktoré sa na­zývajú SAPFVT01 až SAPFVT25 a následne sa zadá heslo. Po správnom prihlásení sa používateľovi zobrazí Menu SAP (obr. 2) Po zobrazení SAP Menu má používateľ možnosť výberu z možností, ktoré mu menu ponú­ka: Kancelária, Komponenty nad rámec aplikácie, Logistika, Účtovníctvo, Personalistika, Informačné systémy, Nástroje. Rozkliknutím (dvojklikom) jednotlivých ponúk sa nám otvárajú podoblasti, ktoré pozostávajú z ďalších stredísk a výkazov.

obr2
Obr. 2: SAP Menu


Pre konkrétny prístup ku controllingu v rámci rozhrania SAP si používateľ môže vybrať z dvoch alternatív – využije okno na vyhľadávanie, kde zadá slovo „controlling“ alebo prístup na základe teoretických poznatkov, keď používateľ presne ovláda okruhy, v rámci ktorých sa controlling vyskytu­je, a teda sa zameria na Logistiku a Účtovníctvo.

obr3
Obr. 3: Menu SAP – Logistika
obr4
Obr. 4: Menu SAP – Controling logistiky – zásob

 

Druhý spomínaný prístup vychádza z vedomostí, ktoré študenti v rám­ci predmetu Controlling výrobného podniku nadobudnú. V rámci pred­metu sa oboznámia so zaradením controllingu do jednotlivých funkčných podnikových oblastí, s jeho významom pre podnik, možnosťami, kto­ré controlling ponúka. Ako prvé sa študenti v rámci cvičenia obozná­mia s ponukou Logistika (obr. 3), ktorá nám ponúka Controling logistiky (obr. 4). Controling logistiky podniku umožňuje vykonávať controlling zá­sob, ktorý pozostáva zo Štandardnej analýzy, Flexibilnej analýzy, Pláno­vania, Systému včasných varovaní, Informačnej knižnice a Prostredia.
Druhou ponukou, s ktorou sa v prostredí SAP študenti oboznámia, je po­nuka Účtovníctvo (obr. 5). V rámci tejto ponuky môžu podniky vykonávať controlling procesov, controlling nákladov na výrobok a produktový con­trolling (obr. 6).

obr5
Obr. 5: Menu SAP – Účtovníctvo
obr6
Obr. 6: Menu SAP – Účtovníctvo – controlling

 

Poslednou praktickou časťou predmetu bude vytváranie výkazov. Sa­motný prístup k transakcii je nasledujúci:
• Pre prístup k nákladom a výnosom na všetkých stupňoch hierarchie (v účtovníctve ziskového strediska): Účtovníctvo » Controlling » Úč­tovníctvo ziskového strediska » Informačný systém » Výber výkazu podľa požiadavky a potreby (obr. 7);

obr7
Obr. 7: SAP – Výber výkazu v účtovníctve ziskového strediska


• pre náklady na všetkých stupňoch hierarchie (v účtovníctve náklado­vého strediska): Účtovníctvo » Controlling » Účtovníctvo nákladového strediska » Informačný systém » Výkazy pre účtovníctvo nákladové­ho strediska » Výber výkazu podľa požiadavky a potreby (obr. 8);

obr8
Obr. 8: SAP – Výber výkazu v účtovníctve nákladového strediska


• pre náklady zaúčtované na vnútropodnikových zákazkách – štatistic­kých aj skutočných: Účtovníctvo » Controlling » Vnútropodnikové zá­kazky » Informačný systém » Výkazy pre vnútropodnikové zákazky » Výber výkazu podľa požiadavky a potreby (obr. 9);

obr9
Obr. 9: SAP – Výber výkazu – vnútropodnikové zákazky


• pre výber požadovaného typu reportu (výstupnej zostavy): Účtovníctvo » Controlling » Účtovníctvo nákladového strediska » Informačný systém » Výkazy pre účtovníctvo nákladového strediska » Strom výkazov, v kto­rom je možné vybrať požadovaný typ reportu (výstupnej zostavy) (obr. 10).

obr10
Obr. 10: SAP – Výber zo stromu výkazov


Po ukončení výberu, zadaní všetkých potrebných dát v prípade všetkých výkazov je potrebné kliknúť myšou (jednoduché kliknutie) na ikonu pre vykonanie na hornej lište obrazovky. Po ukončení výberu a formátovania výkazu systémom sa na obrazovke objaví požadovaná zostava vo zvole­nom variante, ak nebola zmenená v základnom variante. Zobrazenú zo­stavu je možné si upravovať podľa požadovaných kritérií a na úpravu je možné využiť ikony z lišty používateľských funkcií. [2]

V systéme SAP je možný aj prenos výkazu, napríklad do Excelu, vďaka čomu je práca s výkazmi prístupnejšia pre viacerých zainteresovaných zamestnancov podniku. Pri uložení výkazu sa môžeme rozhodnúť pre je­den z dvoch spôsobov, pri ktorých si vyberáme na hornej lište obrazovky:
a) Systém » Zoznam » Uloženie » Lokálny súbor
b) Zostava » Export » Lokálny súbor
Kliknutím na Lokálny súbor systém ponúkne výberové okno pre formát, v ktorom má byť výkaz uložený (uloženie kliknutím na ikonu výber).
Následne (posledný krok) si na obrazovke zvolíme výstupné zariadenie, počet výtlačkov a počet strán, ktoré chceme vytlačiť. Po zadaní všetkých uvedených hodnôt klikneme na ikonu vykonať. Na nasledujúcej obrazov­ke klikneme ponuku Ihneď a výkaz sa po spustení vytlačí na vami zvole­nej tlačiarni. [2]

Záver
Implementácia podnikových informačných systémov, ako napríklad aj SAP ERP, prináša veľké množstvo výhod, prostredníctvom ktorých pod­niky efektívnejšie zhodnocujú svoj potenciál. Jednou z najväčších nevý­hod, ktoré implementácia SAP ERP prináša, je zložité a časovo náročné zaškolenie zamestnancov podniku, ktorí majú v rámci svojej pracovnej náplne plne využívať nový informačný systém. Preto je z pohľadu vyso­kých škôl nevyhnutné pripraviť svojich absolventov na rastúce kvalifikač­né požiadavky ich budúcich zamestnávateľov.
Prezentovaný príspevok poukazuje na možnosti implementácie ino­vačných technológií do vyučovacieho procesu. V tomto prípade ide o aplikáciu podnikového informačného systému SAP ERP do výučby predmetu Controlling výrobného podniku. Prostredníctvom teoretických vedomostí a praktických skúseností, ktoré študenti získajú počas pred­nášok a cvičení, budú schopní pracovať v prostredí SAP, konkrétne SAP ERP CO – modul controlling. Tieto vedomosti a zručnosti dajú študentom nové možnosti v ich ďalšom rozvoji a uplatnení sa na trhu práce.

TEXT/FOTO Annamária Behúnová, Lucia Knapčíková, Marián Alber
Príspevok lektoroval: Ing. Marcel Behún, PhD., Technická univerzita, Košice