EM Brno s.r.o

Email: ou@embrno.cz
Ulica: Jílkova 124
PSČ: 61532
Mesto: Brno
Štát: Česká republika
Telefón spoločnosti: +420 548427411
Fax: +420 548216336
Vaša webová stránka: Súčasť Balíka Premium
Činnosť Vašej spoločnosti:

Naše strojní vybavení nám umožňuje vyrábět a dodávat výrobky středního a lehkého strojírenství v kusových i hromadných sériích.

Nabízíme Vám:

 • průmyslové stejnosměrné motory řady M
 • stejnosměrné trakční motory 3 M
 • stejnosměrné motory pro pohony vřeten řady V
 • asynchronní motory řady 1 AY s cizí ventilací
 • vestavné asynchronní motory
 • elektrohydraulické přístroje řady EP
 • nevýbušné asynchronní motory AOM (Exd IIC T4, Exd I, Exd IIB T4), ATEX
 • střídavé servomotory 5 NK
 • bezpřevodové výtahové stroje MEZOLIFT NL
 • dynamospouštěče LUN 2132.02-8 a regulátory napětí LUN 2167.03-8 pro česká letadla LET 410
 • výroba střižných a tvarovacích nástrojů pro výrobu elektromotorů
 • opravy elektromotorů
 • servis výrobků někdejšího podniku MEZ Brno a současných střídavých pohonů
 • broušení nástrojů
 • obrábění na výkonných CNC centrech
 • elektroerozivní vyřezávání

Dále nabízíme různé dílčí činnosti při zhotovování dílců, např. navíjení statorových či rotorových svazků, vystřihování statorových a rotorových plechů, obrábění koster a štítů, provádění elektrických zkoušek aj.

EM Brno s.r.o

Our engineering equipment allows us to produce and supply light and medium engineering products both in single piece and mass production quantities.

We offer you:

 • industrial DC motors of  M series
 • DC traction motors 3 M
 • DC motors for spindle drives of V series
 • induction motors of  1 AY series with separate air cooling
 • built-in induction motors
 • electro-hydraulic devices of EP series
 • explosion proof induction motors AOM (Ex d IIC T4, Ex d I, Ex d IIB T4), ATEX
 • AC servomotors of 5NK series
 • gearless lift machines MEZOLIFT NL
 • dynamostarters LUN 2132.02-8 and voltage control units LUN 2167.03-8 for Czech airplanes LET 410
 • manufacturing of cutting and shaping tools for production of electric motors
 • repairing of  electric motors
 • service of products of the former MEZ BRNO company and present AC drives
 • tools sharpening
 • machining on powerful CNC centers
 • electrospark cutting

Further we offer various partial activities during manufacturing of components, for instance winding of stators or rotors, cutting of stator and rotor laminations, machining of carcasses and shields, carrying out of electrical tests etc.

EM Brno s.r.o

Unsere Maschinenausrüstung ermöglicht uns die Mittel- und Leichtmaschinenbau-Erzeugnisse in Kundenauftragseinzelfertigung sowie in Großserien herzustellen und zu liefern.

Wir bieten Ihnen an:

 • industrielle Gleichstrommotoren - Reihe M
 • Gleichstrom-Traktionsmotoren - Reihe 3M
 • Gleichstrommotoren zu Spindelantrieb - Reihe V
 • Asynchronmotoren - Reihe 1 AY mit Fremdventilation
 • Eingebaute Asynchronmotoren
 • Elektrohydraulische Geräte - Reihe EP
 • Explosiongeschützte Asynchronmotoren AOM (Exd IIC T4, Exd I, Exd IIB T4), ATEX
 • Wechselstrom-Servomotoren 5 NK
 • Getriebelose Aufzugsmaschinen MEZOLIFT NL
 • Dynamostarter LUN 2132.02-8 und Spannungsregler LUN 2167.03-8 für die tschechischen Flugzeuge
  LET 410
 • Erzeugung der scherenden und formgebenden Werkzeuge zum Elektromotorenbau
 • Elektromotorenreparatur
 • Kundendienst der Erzeugnisse vom ehemaligen Unternehmen MEZ BRNO und der gegenwärtigen Wechselstrom-Antriebe
 • Werkzeugschleifen
 • Bearbeitung auf leistungsstarken CNC-Zentren
 • Elektroerosives Schneiden

Weiter bieten wir verschiedene Einzeloperationen bei Teilefertigungen, z. B. Wicklung der Statoren- oder Rotoren, Stator- und Rotor-Blechscheiden, Gehäuse- und Schildbearbeitung, elektrische Prüfungen usw.

IČ DPH / DIČ: 64507301
55_img