karat software1Súčasná doba si vyžaduje, aby podniky boli schopné veľmi pružne, rýchlo a presne reagovať na požiadavky svojich zákazníkov. Aby im boli schopný potvrdzovať termíny dodávok, a to i za situácie, kedy sú na poslednú chvíľu ešte tieto termíny menené.


V nedávnej dobe sa naši zákazníci stretávali s tým, že riešili v úvodzovkách len výrobné kapacity strojné. Ľudský faktor nebol až tak dôležitý, ľudí bolo vždy dostatok. Táto situácia sa však zmenila a je rovnako potrebné reagovať na to, že kvalitnej ľudskej práce je na trhu nedostatok. Pri plánovaní sa tak viacej prihliada k tomu, ako ľudia ovplyvňujú konečný termín realizácie. Z hľadiska plánovacích nástrojov v IS KARAT tak dochádza k obmedzovaniu strojnej kapacity dostupnosti ľudskej pracovnej sily pomocou zdieľaných obslúh.
Bez čoho sa výroba samozrejme taktiež nezaobíde, sú ich vstupy. Či už tie nakupované alebo vyrábané vlastnými silami. Bez dostatočného množstva vstupov, ktoré sú včas k dispozícii, nie je možné požadované termíny splniť.
Ak chceme hovoriť o pokročilom plánovaní výroby, musíme uvažovať i o obmedzeniach, ktoré nám spôsobujú vstupy.
Informačný systém KARAT dokázal vo svojich plánovacích algoritmoch zohľadňovať dostupnosť vstupov i v minulosti. Bolo to za predpokladu, že sa používali rezervačné mechanizmy. Teda presné blokácie vstupov pre konkrétny výrobný príkaz a jeho operácie. Rezervácia je však v mnohých prípadoch príliš zväzujúca a neumožňuje pružne riešiť situácie v rýchlo prebiehajúcej výrobe- jej príkladom je použitie blokovanej zásoby pre iný výrobný príkaz, kedy rezervácia tomu administratívne bráni a núti používateľa ju v IS zrušiť a previesť rezerváciu na inú požiadavku.
Súčasne zohľadnením vstupov do kapacít strojov je požadovaná kumulácia výroby, s cieľom optimalizovať samotný priebeh výroby. Kumulácia potom vedie k tomu, že sa prichádza o adresnosť výroby, kedy konkrétnu objednávku vykrýva konkrétny výrobný príkaz. Súčasne však je potreba vidieť, či je možné pokryť dodávky kumulovanou výrobou včas.

karat software2
Karty po objednávkach so zobrazením prírastku a úbytku ovplyvňujúcom časovú osu


Aké sú teda požiadavky na plánovanie kapacít a zásob?
- Vyhodnocovať dostupnosť vstupov (a tým i výstupov) výroby iba z hľadiska disponibility bez zbytočnej administratívnej záťaže
- Disponibilita sa musí riešiť v čase, teda za sledované intervaly – deň, týždeň, mesiac
- Disponibilita sa musí vyhodnotiť z viacerých skladov súčasne, nielen za výrobné sklady, ale i za centrálne sklady a zdieľané sklady
- Musí zohľadniť požiadavky iných výrob – zdieľané zásoby a vzájomne vyrábané polotovary medzi viacerými pobočkami
- Musí zohľadniť kooperovanú výrobu medzi závodmi
- Mať prehlaď o vykrytí konkrétnych objednávok i pri neadresnej výrobe bez využitia rezervačných mechanizmov
- A na záver umožniť na základe výsledku zaplánovania vytvárať návrhy pre objednanie materiálu, a to ideálne rozdelené po jednotlivých oblastiach nákupu (centrálny, čiastkové sklady, po nákupcoch)
Na to všetko má IS KARAT riešenie v podobe nového vylepšeného modelu Pokročilého plánovania výroby. Tento nový model môžeme rozdeliť do dvoch stupňov.

Čiastkové plány s plánovaním materiálu
Prvým stupňom je, že daná výroba – pobočka, má možnosť plánovať ako svoje výrobné kapacity, tak i svoje materiálové požiadavky izolovane. Nezdieľa vstupy ani kapacity s inou výrobou – pobočkou - strediskom
Východiskovým predpokladom je, že si daná organizačná jednotka zvolí, že chce obmedzovať plánovanie svojich kapacít i dostupností vstupov. Môže sa rozhodnúť, že zahrnie všetky vstupujúce materiály do prepočtu, alebo si selektívne vyberie iba niektoré, pre ňu kľúčové materiály. Tie, ktoré významne ovplyvňujú výrobu a jej nedostatok, sú potom pre realizáciu výroby fatálne.
Systém umožní zohľadniť, aké sú obvyklé dodacie lehoty materiálu a ich dostupnosť na viacerých skladoch. Zohľadní už vydané a doposiaľ nedodané objednávky a berie v úvahu potvrdené dáta dodania. Rovnako tak termíny výroby skôr uvoľnených dielcov, ktoré sa vyrábajú v hospodárnych dávkach dopredu na sklad.
Výsledný plánovací algoritmus následne vyhodnocuje časovú os vstupov, či je požadovaný vstup v dátume, na kedy je operácia plánovaná k dispozícii, a to i so zohľadnením na požiadavky iných výrobných príkazov, ktoré majú rovnaký dátum plánovanej spotreby. V prípade, že nie, a daná nomenklatúra vstupu je pod disponibilným množstvom, tak posunie zaplánovanie až na dátum, kedy sa dostupnosť vstupu dostane do kladných medzí. Samozrejme i naďalej platí, že vyhodnocuje i strojnú kapacitu.
Takto zohľadní každý jednotlivý vstupujúci materiál alebo polotovar do operácie. Rovnakým spôsobom sú potom prezentované zaplánované výstupy z výroby. Rovnako ovplyvňujú časovú os a tým i zaplánovanie výrobných príkazov, ktoré ju požadujú.
Vývoj disponibility v čase je za jednotlivé nomenklatúry vizualizovaný v plánovači priamo v plánovacom nástroji IS KARAT – Ganttových diagramoch.
Rovnako ako jednotlivé karty, sú do Ganttových diagramov nahrávané konkrétne položky objednávok, ktoré sú výsledkom zaplánovania ovplyvnené. Časová os konkrétnej karty výrobku je vyhodnocovaná voči požadovaným objednávkam v danom dátume.
Pre ľahké zobrazenie kolízií je pre plánovač k dispozícii sada nových filtrov, ktoré dokážu ľahko dohľadať:
- nedisponibilné karty vstupov a výstupov,
- zobrazenie výrobných príkazov, ktoré sú nezaplánované z dôvodu nedostatku materiálu alebo kapacít stroja,
- kolízie nevykrytia položiek objednávok, ktoré sú z hľadiska predania výrobku z výroby na sklad nedisponibilné.

karat software3  
Zobrazenie detailných informácií spôsobujúcich pokles alebo prírastok na časovej osy  

 

Master plán
Vyššou úrovňou plánovania je potom situácia, kedy sa jednotlivé druhy výrob ovplyvňujú a prelínajú sa svojimi požiadavkami. Tieto čiastkové plány je potom možné v rámci IS KARAT spojiť do jedného jediného Master Plánu.
Prepojením viacerých čiastkových plánov dochádza k vzájomnému zohľadneniu časovej osy vstupov a výstupov z výroby naprieč pobočkami, pričom sa stále plánujú len na svojom vlastnom strojnom zariadení. Plánovač vo svojom pláne vidí i požiadavky z iného plánu.
Či už uzatvorením čiastkových plánov alebo master plánu dochádza k zaznamenaniu výsledku plánovania ako do kapacít strojov, tak do požiadaviek na výdaj a príjem z výroby. Zaznamenajú sa dátumy, ktoré boli vyrátané, po zohľadnení všetkých vyššie uvedených parametrov.

karat software4
Spoločné zobrazenie výrobných príkazov, objednávok a časovej osy kariet

 

Pri oboch variantoch, ako čiastkových plánov tak master plánov, platí, že je možné si vytvárať modelácie variant a až tú s najlepším výsledkom prehlásiť za platnú a uložiť do ostrých dát v IS KARAT. Na základe uložených dát sa následne generujú objednávky, sprievodky a ďalšie potrebné dokumenty súvisiace s realizáciou výroby.
Uzatvorením cyklu plánovania a uložením dát vzniká podklad pre generovanie objednávok na dodávky materiálu.
K tomu slúži nový nástroj IS KARAT – Návrhy objednávok. Tento nový nástroj umožňuje na základe opakovaného preplánovania, a prípadne i na základe ručných vstupov, generovať návrhy toho, čo by sa malo objednať na konkrétne dátumy. Od pôvodného nástroja Generovanie objednávok podľa disponibility v čase sa líši v tom, že návrh je možné uložiť a kedykoľvek sa k nemu vrátiť a dokončiť ho. Po dokončení návrhu sa potom podklad použije pre Generovanie objednávok vydaných podľa návrhu objednávok.
Týmto sa uzatvára kruh optimálneho plánovania výroby so zohľadnením kapacít zdrojov – strojov, a dostupnosti výstupov a výstupov výroby. To všetko je podporené nástrojom pre tvorbu podkladov pre generovanie objednávok nad veľkým množstvom dát, ktoré je časovo náročné a je potrebné prácu na ňom i prerušovať, vracať sa k nej a korigovať. A to všetko vo veľmi krátkom čase, kedy proces samotného automatického výpočtu plánu beží rádovo jednotky minút v závislosti na objeme plánovaných dát.

karat logo

 

 

 

 TEXT/FOTO Ing. Tomáš Lovas, konzultant výroby v společnosti KARAT Software, a. s.