uploads2Fcard2Fimage2F7820322F44e33672 4339 426b a2e9 22e78a700e00.jpg2F950x534 filters3Aquality288029Bánovský výrobca mliečnych výrobkov plánuje vo svojej prevádzke zefektívniť výrobu ľadu. Dosiahnuť to chce prostredníctvom nového chladiča ľadovej vody, ktorý bude slúžiť ako záložný výkon existujúcich zariadení.

 

 

 

 


Chladič v novovybudovanej strojovni umožní vykonať preventívne servisné zásahy na existujúcom zariadení na výrobu ľadovej vody bez ohrozenia plynulosti výroby a požadovanej kvality spracovania potravinárskeho produktu, skonštatovala bánovská spoločnosť Milsy v oznámení o zmene, ktoré predložila orgánom na posúdenie vplyvov na životné prostredie.
V zariadení so združenými kompresorovými jednotkami by mal byť použitý ako chladivo čpavok, ktorý sa podľa spoločnosti javí ako najefektívnejší z hľadiska fyzikálnych parametrov so zohľadnením výhľadových legislatívnych požiadaviek. Chladič kvapalín bude mať vlastný riadiaci a monitorovací systém, ktorý umožňuje jeho chod bez trvalej obsluhy. "Technické riešenie strojovne je navrhnuté tak, aby nenastala výbušná koncentrácia chladiva. Priestor bude monitorovaný detektorom a následne bude zabezpečené havarijné vetranie," uviedla firma v oznámení. V tejto súvislosti stanovila i oblasť ohrozenia pri úniku amoniaku, ktorá by nemala prekročiť hranicu areálu podniku.
Svoj zámer firma odôvodnila tým, že po skončení hlavnej prevádzky nemôže znížiť výkon chladenia, v letnom období podľa nej dochádza k preťažovaniu zdroja chladu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť výskytu poruchovosti, a tým dochádza k ohrozeniu plynulosti výroby a z pohľadu spracovania produktov aj ohrozeniu ich kvality. Doterajšia výroba chladu patrí podľa firmy k dominantným spotrebičom energie, rovnako spôsobuje záťaž emisiami skleníkového plynu CO2.

 

Zdroj: TASR

Foto: Mashable