mte14. 9. 2012
Európska komisia (EK) prijala oznámenie o "Modrom raste", v ktorom predstavuje sľubné náznaky hospodárskeho rastu a vyhliadky zamestnanosti v odvetviach morského a námorného hospodárstva, ktoré majú pomôcť oživeniu celkového hospodárstva v Európe.

Podľa správy EK Európa potrebuje, aby k prekonaniu krízy prispeli všetky odvetvia jej hospodárstva, vrátane morského a námorného. Tieto odvetvia hospodárstva poskytujú pracovné miesta pre 5,4 milióna ľudí a prispievajú celkovou hrubou pridanou hodnotou približne 500 miliárd eur.
Do roku 2020 by sa tieto hodnoty mali zvýšiť na 7 miliónov pracovných miest a takmer 600 miliárd eur pre celkovú hrubú pridanú hodnotu.
Komisia v záujme využitia tohto potenciálu stanovuje potrebu odstrániť prekážky obmedzujúce rast a realizovať inteligentné riešenia na posilnenie nových odvetví. Podporou morského výskumu a inovácií a inovačných malých a stredných podnikov, ako aj uspokojovaním potrieb v oblasti zručností a podporou inovačných výrobkov a riešení môže Európa uvoľniť nevyužitý potenciál rastu v rámci svojho modrého hospodárstva a zároveň zachovávať biodiverzitu a chrániť životné prostredie.
Tradičné odvetvia ako námorná doprava a námorný a pobrežný cestovný ruch posilnia svoju konkurencieschopnosť. Kľúčovú úlohu z hľadiska vytvárania ďalších pracovných miest, čistejšej energie a väčšieho množstva výrobkov a služieb môžu zohrávať rastúce a rozvíjajúce sa odvetvia, akými sú napríklad energia z obnoviteľných zdrojov z oceánov a modré biotechnológie.
Dnešným oznámením EK sa začína proces, vďaka ktorému sa modré hospodárstvo stane neoddeliteľnou súčasťou programov členských štátov, regiónov, podnikov aj občianskej spoločnosti. Určili sa aj konkrétne oblasti s osobitným potenciálom rastu, ktorým by cielené opatrenia mohli poskytnúť ďalší impulz. Ide o cestovný ruch na mori, v pobrežných oblastiach a na výletných lodiach, výroba modrej energie, ťažba morských nerastných surovín, akvakultúra a modré biotechnológie.
Modrý rast je príspevkom integrovanej námornej politiky EÚ k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
Zdroj: TASR