juoSpoločnosť JAVYS, a. s., dobudovala nové úložné priestory na Republikovom úložisku (RÚ) rádioaktívnych odpadov (RAO) v Mochovciach. Priestory sú určené na ukladanie veľmi nízkoaktívnych a nízkoaktívnych odpadov z vyraďovania Jadrovej elektrárne V1 v Jaslovských Bohuniciach.


Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR vydal 11. apríla rozhodnutie, v zmysle ktorého bol vydaný súhlas na realizáciu zmeny na jadrovom zariadení RÚ RAO v rozsahu uvedenia tretieho dvojradu do prevádzky. "Právoplatnosť nadobudlo od 12. apríla, dňa 15. apríla bolo zo strany ÚJD SR vydané kolaudačné rozhodnutie Úložné zariadenie pre NAO (vybudovanie tretieho dvojradu), ktoré nadobudlo právoplatnosť od 3. mája,“ informovala hovorkyňa spoločnosti JAVYS Miriam Žiaková. Počas výstavby nebol podľa jej slov evidovaný žiaden pracovný úraz.
Realizácia projektu trvala od 5. januára 2016 do 26. apríla tohto roka. Projekt zahŕňal výstavbu druhej etapy úložiska pre veľmi nízkoaktívne odpady a úložiska pre nízkoaktívne odpady – tretí dvojrad.
Republikové úložisko rádioaktívnych odpadov je multibariérové úložisko povrchového typu určené na konečné uloženie pevných a spevnených nízko a veľmi nízko aktívnych rádioaktívnych odpadov, vznikajúcich pri prevádzke a vyraďovaní jadrovej elektrárne, vo výskumných ústavoch, v laboratóriách a nemocniciach v Slovenskej republike. Pozostáva zo sústavy úložných boxov zoradených do radov a dvojradov. Dvojrady sú prekryté oceľovou halou. Do jedného boxu je možné uložiť 90 vláknobetónových kontajnerov. Od začiatku prevádzky do konca minulého roka bolo do RÚ RAO uložených 5474 vláknobetónových kontajnerov s rádioaktívnym odpadom.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., zabezpečuje v SR činnosti v oblasti záverečnej časti jadrovej energetiky. Medzi jej hlavné aktivity patrí vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi, vyhoreným jadrovým palivom, inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými rádioaktívnymi materiálmi v rámci územia SR. Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz predovšetkým na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Dôležitým cieľom spoločnosti je v rámci vyraďovania jadrových elektrární V1 a A1 aj environmentálna obnova lokality.

Zdroj: TASR