fiiKontinuitu v budovaní komplexnejších stratégií konceptu Industry 4.0, v ktorých budú firmy klásť dôraz na výrobné a logistické procesy a údržbu očakáva v roku 2019 iniciatíva Industry4UM, ktorá je odbornou autoritou zástupcov priemyslu. Vznikla so zámerom skvalitniť prípravu podnikov na digitálnu transformáciu.


Ďalej by sa mali zvyšovať tlaky na opatrenia vo vzdelávaní, na trhu práce, na tvorbu a podporu výskumno-vývojového aparátu. „Ešte naliehavejšie budú požiadavky na zmeny organizácie a riadenia podnikov v súvislosti s plošnými zmenami, rovnako ako zriaďovanie špecializovaných oddelení a tímov poverených prípravou Industry 4.0,“ konštatuje iniciatíva s tým, že celkovo by trhu malo pomôcť uvedenie opatrení do reality na podporu budovania infraštruktúry pre rozvoj inteligentného priemyslu z akčného plánu Koncepcie inteligentného priemyslu SR z dielne Ministerstva hospodárstva SR .
Podľa opakovaného prieskumu iniciatívy začalo s uplatňovaním prvkov konceptu Industry 4.0 v minulom roku 14 % firiem. Z nich sú v prevahe firmy so zahraničným kapitálom. V roku 2018 začalo s menšími opatreniami a prvými krokmi k inteligentnej výrobe 31 % podnikov. Firmy z veľkej časti zavádzajú koncept bez externej spolupráce (60 %), len 11 % firiem spolupracuje s externými dodávateľmi.
Iniciatíva bude aj v roku 2019 prenášať znalosti a informácie o koncepte k podnikom prostredníctvom diskusných stretnutí. Zrealizuje aj ďalšie edukačné a informačné aktivity zamerané aj na stredné a vysoké školy. Rovnako bude pokračovať v analýzach a prieskumoch úrovne implementácie Industry 4.0 do slovenských podnikov.

Zdroj: TASR